Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010 00:00

Το περιβάλλον δεν μπορεί να μένει στη σκιά

Written by
Rate this item
(0 votes)

Ψηφίστηκε στην επιτροπή του ευρωκοινοβουλίου η Έκθεση για τους Περιβαλλοντικούς Λογαριασμούς.

Εισηγητής των Πράσινων ο Μιχ. Τρεμόπουλος

Ψηφίστηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Σχέδιο Έκθεσης για τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικο-οικονομικούς λογαριασμούς. Η έκθεση αφορά τη σχετική πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ο Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλης Τρεμόπουλος ήταν ο σκιώδης εισηγητής εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας των Πράσινων.

Όπως σημειώνει ο Μιχάλης Τρεμόπουλος στο εισηγητικό σημείωμα των προτάσεων που κατέθεσε εκ μέρους των Πράσινων:

"Η πρόταση κανονισμού της ΕΕ προβλέπει μόνο τη συγκέντρωση και συλλογή δεδομένων όσον αφορά τις ατμοσφαιρικές εκπομπές, τους περιβαλλοντικούς φόρους που επιβάλλονται στις διάφορες οικονομικές δραστηριότητες, καθώς και τους μακροοικονομικούς λογαριασμούς για τη ροή υλικών. Θεωρώ ότι πρόκειται για ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της εκπόνησης λεπτομερών περιβαλλοντικοοικονομικών λογαριασμών, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων ευρωπαϊκών και εθνικών στατιστικών υπηρεσιών, μόνο στους τομείς αυτούς υπάρχουν σήμερα δεδομένα για ολόκληρη την Ευρώπη. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να εκπονηθούν σε ένα σχέδιο εργασίας με χρονικό ορίζοντα νέες ενότητες με προτεραιότητα, για τις οποίες οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και για τις οποίες αναμένεται σύντομα να υποβληθούν σχετικά δεδομένα. Δεδομένου ότι τα δεδομένα που συλλέγονται μπορεί να αποτελέσουν πολύτιμη συμβολή στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της πολιτικής για το περιβάλλον, υποστηρίζω την ταχεία εισαγωγή και εφαρμογή των παρακάτω ενοτήτων λογαριασμών αποθεμάτων και ροής σε επίπεδο ΕΕ σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα (έως τα τέλη του 2014):

  • δαπάνες και έσοδα για την περιβαλλοντική προστασία (EPER)/λογαριασμοί για την περιβαλλοντική προστασία και τις περιβαλλοντικές δαπάνες (EPEA), τομέας περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών (EGSS)·
  • ενεργειακοί λογαριασμοί·
  • μεταφορές πόρων σχετιζόμενες με το περιβάλλον (ενισχύσεις), χρήση πόρων και λογαριασμοί δαπανών διαχείρισης (RUMEA)·
  • λογαριασμοί ύδατος και λογαριασμοί αποβλήτων·
  • λογαριασμοί δασών· και
  • λογαριασμοί υπηρεσιών οικοσυστήματος."

 

 

(ακολουθεί ενημερωτικό σημείωμα με αναλυτικότερα στοιχεία)

 


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ

Στα συμπεράσματά του, τον Ιούνιο του 2006, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είχε καλέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να επεκτείνουν τους εθνικούς λογαριασμούς (στατιστικά δεδομένα) σε θεμελιώδεις πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Η τεκμηριωμένη αξιολόγηση της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής είναι δυνατή μόνο εφόσον υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα. Η υποχρεωτική συλλογή δεδομένων από τα κράτη μέλη αποτελεί συνεπώς ένα απαραίτητο βήμα. Τα μέχρι τώρα διαθέσιμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεδομένα για το περιβάλλον θα πρέπει να εμπλουτισθούν μεσοπρόθεσμα με πρόσθετες πληροφορίες προκειμένου να βελτιωθούν οι δυνατότητες πολιτικής αξιολόγησης.

Η ανακύκλωση και η πρόληψη των απορριμμάτων, των ατμοσφαιρικών εκπομπών και της κλιματικής αλλαγής καθώς και η βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή θα καταστεί δυνατόν να ελεγχθούν αποτελεσματικότερα, εφόσον διατίθενται δεδομένα υψηλής ποιότητος όσον αφορά την αλληλεξάρτηση περιβάλλοντος και οικονομικής δραστηριότητας. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να καταγραφούν στο πλαίσιο περιβαλλοντικών λογαριασμών, γεγονός ωστόσο το οποίο καθιστά απαραίτητη τη συνεργασία όλων των κρατών μελών και την πλήρη εναρμόνιση σε επίπεδο ΕΕ.

Οι περιβαλλοντικο-οικονομικοί λογαριασμοί πρέπει να συμβάλλουν στην αξιολόγηση της πολιτικής με τη διάθεση δεδομένων σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό θεμέλιο για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της πολιτικής για το περιβάλλον.

Η ανάγκη απόδοσης λογαριασμών για το περιβάλλον και την οικονομία κατά τρόπο ολοκληρωμένο προκύπτει λόγω των κρίσιμων λειτουργιών που επιτελεί το περιβάλλον στην οικονομική επίδοση και τη δημιουργία ανθρώπινης ευημερίας.

Οι λειτουργίες αυτές περιλαμβάνουν την παροχή φυσικών πόρων για παραγωγικές και καταναλωτικές δραστηριότητες, την απορρόφηση αποβλήτων από περιβαλλοντικά μέσα και περιβαλλοντικές υπηρεσίες στήριξης της ζωής, και άλλες υπηρεσίες προς τον άνθρωπο. Οι συμβατικοί εθνικοί λογαριασμοί μόνον εν μέρει λαμβάνουν υπόψη τις λειτουργίες αυτές, εστιάζοντας στις συναλλαγές της αγοράς και σε δείκτες που αντανακλούν σημαντικούς μεν παράγοντες στη δημιουργία ευημερίας, αλλά δεν μετρούν την ίδια την ευημερία.

Ωστόσο, οι νέες ελλείψεις φυσικών πόρων απειλούν τώρα τη συνεχιζόμενη παραγωγικότητα της οικονομίας, και οι οικονομικές δραστηριότητες παραγωγής και κατανάλωσης ενδέχεται να βλάψουν την ποιότητα του περιβάλλοντος, επιβαρύνοντας υπερβολικά τους φυσικούς υπονόμους με απόβλητα και ρύπους. Με το να μη δίνονται λογαριασμοί για το ιδιωτικό και κοινωνικό κόστος της χρήσης των φυσικών πόρων και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, οι συμβατικοί λογαριασμοί μπορεί να στέλνουν λάθος μηνύματα προόδου στους φορείς λήψης των αποφάσεων, οι οποίοι τότε μπορεί να βάλουν την κοινωνία σε ένα δρόμο μη αειφόρου ανάπτυξης.

Η εισαγωγή περιβαλλοντικο-οικονομικών λογαριασμών έχει ουσιώδη σημασία αλλά δεν πρέπει να αντικαταστήσει την ανάπτυξη εναλλακτικών προς το ΑΕΠ δεικτών, οι οποίοι θα καλύπτουν τις διάφορες περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις, καθώς και αυτές που αφορούν την ποιότητα ζωής. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει προτάσεις πριν από την έναρξη της περιόδου του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου ώστε να θεσπιστεί μια περιορισμένη δέσμη σύνθετων δεικτών που θα χρησιμοποιούνται ως συμπλήρωμα του ΑΕΠ στη χάραξη της πολιτικής. Σε αυτούς θα πρέπει να περιλαμβάνεται ένας νομισματοποιημένος δείκτης (π.χ. οι προσαρμοσμένες καθαρές αποταμιεύσεις) και ένας φυσικός δείκτης (π.χ. το Οικολογικό Αποτύπωμα, το Αποτύπωμα Άνθρακα ή αποσυνδεδεμένοι δείκτες) για την περιβαλλοντική διάσταση, καθώς και κοινωνικοί δείκτες που ενσωματώνουν την κοινωνική διάσταση, όπως μια εκτίμηση των ανισοτήτων (π.χ. δείκτης GINI) και ένας δείκτης κοινωνικής ένταξης και ανθρώπινης ευημερίας (π.χ. ο Δείκτης Ανθρώπινης Φτώχειας ή ο Δείκτης Κοινωνικής Υγείας).

Read 773 times Last modified on Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010 21:03