Τρίτη, 05 Φεβρουάριος 2013 21:03

Αλιεία, Θάλασσα

Written by 
Rate this item
(1 Vote)

Ο Νίκος Χρυσόγελος με αφορμή τη σύνταξη της γνωμοδότησης του για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας για λογαριασμό της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας κι Ασφάλειας Τροφίμων πραγματοποίησε μια σειρά επαφών και εκδηλώσεων με επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς για να συζητηθούν η διασφάλιση της βιώσιμης αλιείας, αλλά και  η ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων και θαλάσσιων πόρων.

 

 Οι θάλασσες της Ευρώπης ήταν κάποτε από τις πιο πλούσιες στον κόσμο. Τριάντα χρόνια Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) έχουν ως αποτέλεσμα σοβαρή μείωση των πληθυσμών των ψαριών, υποβάθμιση των οικοσυστημάτων, καθώς και βλάβες σε οικοτόπους και αλιευτικά πεδία. Το 63% των εξεταζόμενων ιχθυαποθεμάτων στον Ατλαντικό έχουν υπεραλιευθεί, στη Μεσόγειο το το 82%. Στη Βαλτική 4 από τα 6 ιχθυαποθέματα. Η Κομισιόν αναγνώρισε την πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα ως μία από τις βασικές κινητήριες δυνάμεις της υπεραλίευσης. Οι επιδοτήσεις έχουν συμβάλει σε αυτή την ανισορροπία. Το 2011 έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου επιβεβαιώνει ότι έτσι οδηγούμαστε σε εξάντληση των αποθεμάτων των ψαριών, που θα απειλήσει την ευημερία των θαλασσών και τη βιωσιμότητα των αλιευτικών κοινοτήτων.


Η αναθεωρημένη ΚΑλΠ θα πρέπει να θέσει την περιβαλλοντική αειφορία, στη βάση της αρχής της προφύλαξης και της διαχειριστικής προσέγγισης των οικοσυστημάτων, ως θεμελιώδη προϋπόθεση για την οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα, εμπλέκοντας ενεργά τις τοπικές κοινωνίες και τη παράκτια αλιεία στην διαδικασία συνδιαχείρισης και προστασίας των ιχθυο-αποθεμάτων. Χρειάζεται να αυξηθεί ο πλούτος των θαλασσών και να είναι τα αλιεύματα επαρκή για τους ψαράδες, ώστε να μην χρειάζονται συνεχείς επιδοτήσεις για να επιβιώνουν. Σχέδια ανά αλιευτικό πεδίο θα πρέπει να θεσπιστούν μέχρι το 2015 για το σκοπό αυτό.

 

Η πρόταση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας συνδυάζει οικονομικούς πόρους για βιώσιμη αλιεία και βιώσιμες υδατοκαλλιέργειες, καθώς και για έλεγχο και επιβολή των μέτρων,  συλλογή δεδομένων και Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική. Η ενσωμάτωση αυτών των διαφορετικών, παλιότερα, χρηματοδοτικών εργαλείων σε ένα ενιαίο μπορεί να απλοποιήσει τη διαχείριση, ενώ θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη κατανομή των διαθέσιμων πόρων.

 

Η χρηματοδότηση θα είναι διαθέσιμη μόνο για τα κράτη μέλη που συμμορφώνονται με τους στόχους και τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, ιδίως τις υποχρεώσεις ελέγχου, τον Κανονισμό για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας και τις υποχρεώσεις συλλογής δεδομένων. Το Ταμείο θα χρηματοδοτεί μόνο επιχειρήσεις που τηρούν τη ΚΑλΠ. Πολλά από τα προτεινόμενα μέτρα μπορούν να συμβάλουν σε αναβάθμιση του τομέα της αλιείας της ΕΕ, προσέλκυση νέων στο επάγγελμα, βελτίωση των συνθηκών των εργαζομενών καθώς κι αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης, αποκατάστασης και παρακολούθησης περιοχών Natura 2000 και θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών.

 

Προβλέπονται, επίσης, μέτρα για προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και του κοινωνικού διαλόγου, διευκόλυνση της διαφοροποίησης και δημιουργίας θέσεων εργασίας, θέσπιση κι ανάπτυξη τοπικών πρωτοβουλιών από τα κάτω με στόχο την υποστήριξη αλιευτικών περιοχών, τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης και τοπικών συμπράξεων.

 

Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις του Νίκου Χρυσόγελου πάνω στο θέμα, χρονολογικά, περιλαμβάνουν:

 

Εκθέσεις - τροπολογίες

 

- Υπερψήφιση της έκθεσης γνωμοδότησης του Νίκου Χρυσόγελου για το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Ασφάλειας Τροφίμων και Δημόσιας Υγείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου.

 

- Κατάθεση τροπολογιών ως σκιώδης εισηγητής στη γνωμοδότηση για το Πρωτόκολλο για τη Προστασία της Μεσογείου από τη ρύπανση.

 

Παρεμβάσεις - εκδηλώσεις - διαβούλευση - ερωτήσεις προς την Κομισιόν

 

- Διοργάνωση συζήτησης την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου, στο Οικολογικό Πολιτιστικό Κέντρο (στα Άνω Πατήσια), με θέμα “Θαλάσσια κι αλιευτική πολιτική στο Αιγαίο” με αφορμή την ψήφιση, από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας κι Ασφάλειας Τροφίμων της έκθεσης του Νίκου Χρυσόγελου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας κι Αλιείας.

 

- Παρέμβαση στη συζήτηση επί της γνωμοδότησης για την κοινή αλιευτική πολιτική την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου, στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ο Νίκος Χρυσόγελος, ένας από τους αντιπροέδρους της Επιτροπής, επικεντρώθηκε με την παρέμβασή του στην ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης μέσω των πολιτικών για την αλιεία και για την θαλάσσια στρατηγική.

 

- Διαβούλευση με τους εισηγητές των άλλων πολιτικών ομάδων για την διατύπωση συμβιβαστικών τροπολογιών στην έκθεσή του για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας κι Αλιείας, καθώς και με επαγγελματικούς φορείς αλιέων.

 

- Συναντήσεις στη Σαντορίνη στις 10-12 Αυγούστου 2012 με φορείς: Δήμαρχο, με τη διοίκηση της Ένωσης Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων, την Επιτροπή Αγώνα για την Ανέλκυση του Κ/Ζ Sea Diamond, τον πρόεδρο των αλιέων κ. Κ. Πρέκα, δημοτικούς συμβούλους και ενεργούς πολίτες της Σαντορίνης. 

 

- Παρουσίαση της έκθεσης – γνωμοδότησής σχετικά με την σύσταση του νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων του ΕΚ την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012. Δείτε το βίντεο από την παρουσίαση της έκθεσης του Ν. Χρυσόγελου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων και τη σχετική συζήτηση που ακολούθησε μετά.

 

- Παρουσίαση της εισήγησης του νέου Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας εκ μέρους της Ομάδας των Πράσινων στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων τη Δευτέρα 7 Μαΐου.

 

- Πραγματοποίηση στρογγυλού τραπεζιού διαβούλευσης με θέμα «Η Μεταρρύθμιση της Κοινής Πολιτικής για την Αλιεία & το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας» στην αίθουσα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά το Σάββατο 21 Απριλίου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των αλιέων παράκτιας και μέσης αλιείας, περιβαλλοντικών και κοινωνικών οργανώσεων και της αυτοδιοίκησης.

 

- Περιοδεία σε Νάξο, Θήρα και Πάρο, 5 και 6 Απριλίου 2012. Συμμετοχή στην κινητοποίηση των πολιτών για την ανέλκυση του ναυαγίου του Sea Diamond. Συζήτηση με ενεργούς πολίτες στην Πάρο.

 

- Κατάθεση γραπτής ερώτησης προς τη Κομισιόν για τη πρόοδο σε ότι αφορά την ανέλκυση του Sea Diamond και την αποτροπή του κινδύνου μεγαλύτερης ρύπανσης στη Καλντέρα της Σαντορίνης.

 

- Παρέμβαση στη συζήτηση της γνωμοδότησης για την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης στις 19 Φεβρουαρίου ώστε το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας να δεσμεύσει ένα συγκεκριμένο ποσοστό που θα προορίζεται για τους παράκτιους αλιείς.

 

Αναλυτικές πληροφορίες για τις παραπάνω δράσεις:

 

Υπερψηφίστηκε η έκθεση Χρυσόγελου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Υπερψηφίστηκε την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου, από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Ασφάλειας Τροφίμων και Δημόσιας Υγείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η έκθεση γνωμοδότησης του Νίκου Χρυσόγελου, ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο για το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. Το Ταμείο αυτό επιδιώκει να στηρίξει την εφαρμογή της Θαλάσσιας Στρατηγικής και της νέας (υπο διαμόρφωση) Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

 

Θαλάσσια κι αλιευτική πολιτική στο Αιγαίο. Το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας κι Αλιείας

Συζήτηση με θέμα “Θαλάσσια κι αλιευτική πολιτική στο Αιγαίο” οργανώθηκε συζήτηση την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου, στο Οικολογικό Πολιτιστικό Κέντρο (στα Άνω Πατήσια), με αφορμή την ψήφιση, από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας κι Ασφάλειας Τροφίμων της έκθεσης του Νίκου Χρυσόγελου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας κι Αλιείας. Στην εκδήλωση μίλησαν ο Πέτρος Νικολαϊδης, ωκεανογράφος, βιολόγος με θέμα “Ο θαλάσσιος πλούτος του Αιγαίου και η διαχρονική επίδραση των κλιματικών αλλαγών στην διαμόρφωση του θαλάσσιου περιβάλλοντος" (ομιλία και προβολή οπτικού υλικού), ο Ανδρέας Πράσινος, Διευθυντής Αλιείας Περιφέρειας Αττικής - ειδ. Γραμματέας Ομοσπονδίας Τεχνολόγων Τροφίμων και Διατροφής Ελλάδος και ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής, εισηγητής της έκθεσης γνώμης για το Ταμείο για την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας κι Ασφάλειας Τροφίμων: "Νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική, Θαλάσσια Στρατηγική και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας κι Αλιείας".

 

Ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης μέσω των πολιτικών για την αλιεία και τη θαλάσσια στρατηγική

Παρέμβαση στη συζήτηση επί της γνωμοδότησης για την κοινή αλιευτική πολιτική έκανε ο Νίκος Χρυσόγελος, την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου, στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ο Νίκος Χρυσόγελος, ένας από τους αντιπροέδρους της Επιτροπής, επικεντρώθηκε με την παρέμβασή του στην ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης μέσω των πολιτικών για την αλιεία και για την θαλάσσια στρατηγική. Επίσης, αυτή την περίοδο συνεχίζει τη διαβούλευση με τους εισηγητές των άλλων πολιτικών ομάδων για την διατύπωση συμβιβαστικών τροπολογιών στην έκθεσή του για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας κι Αλιείας, η οποία θα πάει για ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων στις 10 Οκτωβρίου. Δείτε το βίντεο.

 

Το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας: Εργαλείο- Κλειδί για την βιώσιμη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

Αυτές τις μέρες καλείται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συναποφασίσει για το μέλλον της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ). Ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, Νίκος Χρυσόγελος, παρουσίασε την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012 την έκθεση – γνωμοδότησή του για λογαριασμό της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, σχετικά με την σύσταση του νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας.

Δείτε το βίντεο από την παρουσίαση της έκθεσης του Ν. Χρυσόγελου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων και τη σχετική συζήτηση που ακολούθησε μετά.

 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας: Ο νέος Κανονισμός και οι αλλαγές στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική

Ο Νίκος Χρυσόγελος παρουσίασε τη Δευτέρα 7 Μαΐου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων την εισήγηση του εκ μέρους της Ομάδας των Πράσινων για το νέο Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας. Στην εισήγησή του χαρακτήρισε ως θετικό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ως βασική κινητήρια δύναμη της υπεραλίευσης την πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα του στόλου και θεωρεί ότι οι επιδοτήσεις έχουν συμβάλλει στην ανισορροπία μεταξύ της τεχνητής διατήρησης πλεονάσματος και της αλιευτικής ικανότητας. Όμως στην προσέγγιση της Επιτροπής αγνοούνται παράγοντες που επηρεάζουν το ζήτημα των ιχθυαποθεμάτων, ιδιαίτερα τα θέματα της ρύπανσης και της υπερβολικής δόμησης της παράκτιας ζώνης.

«Η Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτική και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας»

Η νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚαλΠ) μέχρι το 2020 και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας κι Αλιείας (ΕΤΑΘ) συζητιούνται αυτή την περίοδο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Νίκος Χρυσόγελος, θα παρουσιάσει τη Δευτέρα 7 Μαίου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας κι Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωκοινοβουλίου την εισήγησή του για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας κι Αλιείας. Στο πλαίσιο της πολιτικής διαβούλευσης με κοινωνικούς κι επαγγελματικούς φορείς πριν την προετοιμασία των εισηγήσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Νίκος Χρυσόγελος έχει συζητήσει με ένα σύνολο φορέων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Κατά την παρέμβασή του στη συζήτηση της γνωμοδότησης είχε τονίσει τη σημασία των παράκτιων, μικρής κλίμακας, αλιέων για την τοπική οικονομία, την απασχόληση και το θαλάσσιο περιβάλλον αλλά και τις δυσκολίες πρόσβασής τους σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία.

 

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής: Η θέση των Πράσινων

Αυτές τις μέρες καλείται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συναποφασίσει για το μέλλον της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ). Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνει μερικά καλά στοιχεία αλλά και κάποια επικίνδυνα. Οι Πράσινοι πιστεύουμε ότι η αναθεωρημένη ΚΑλΠ θα πρέπει να θέσει την περιβαλλοντική αειφορία, στη βάση της αρχής της προφύλαξης και της διαχειριστικής προσέγγισης των οικοσυστημάτων, ως θεμελιώδη προϋπόθεση για την οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα, εμπλέκοντας ενεργά τις τοπικές κοινωνίες και τη παράκτια αλιεία στην διαδικασία συνδιαχείρισης και προστασίας των αποθεμάτων.

 

Τα κύρια σημεία του στρογγυλού τραπεζιού διαβούλευσης για την αλιεία

Εκπρόσωποι των αλιέων παράκτιας και μέσης αλιείας, περιβαλλοντικών και κοινωνικών οργανώσεων και της αυτοδιοίκησης συμμετείχαν στο στρογγυλό τραπέζι διαβούλευσης με θέμα «Η Μεταρρύθμιση της Κοινής Πολιτικής για την Αλιεία & το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας» που διοργάνωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, το Σάββατο 21 Απριλίου, στην αίθουσα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

 

Ανέλκυση του Sea Diamond, όχι άλλη αδιαφορία!

Καμία ουσιαστική πρόοδος σε ό,τι αφορά την ανέλκυση του Sea Diamond και την αποτροπή του κινδύνου μεγαλύτερης ρύπανσης δεν έχει σημειωθεί 5 χρόνια μετά το ναυάγιο. Ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, Νίκος Χρυσόγελος, βασιζόμενος στα στοιχεία της μελέτης του Πολυτεχνείου Κρήτης επαναφέρει το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με γραπτή ερώτησή του προς την Κομισιόν, με στόχο να αναληφθούν επειγόντως οι απαραίτητες ενέργειες.

 

Σημαντικός ο ρόλος των παράκτιων αλιέων- Επιτακτική η ανάγκη υποστήριξης τους μέσω της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

Η Ana Miranda, ευρωβουλευτής των Πράσινων, ως συντάκτρια του σχεδίου γνωμοδότησης για τους μικρούς αλιείς ζητάει μεταξύ άλλων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσει ώστε το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας να δεσμεύσει ένα συγκεκριμένο ποσοστό που θα προορίζεται για την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακα. Ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, κατά την παρέμβασή του στη συζήτηση της γνωμοδότησης, τόνισε τη σημασία των παράκτιων, μικρής κλίμακας, αλιέων για την τοπική οικονομία, την απασχόληση και το θαλάσσιο περιβάλλον αλλά και τις δυσκολίες πρόσβασής τους σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. Δείτε την παρέμβαση του Ν. Χρυσόγελου.

Read 923 times Last modified on Τετάρτη, 06 Φεβρουάριος 2013 22:52