11 Σεπτεμβρίου 2013

Η "γαλάζια οικονομία" πρέπει να γίνει πιο πράσινη

Παρέμβαση Ν. Χρυσόγελου στην Ολομέλεια του ΕΚ στο Στρασβούργο

 

"Επιθυμούμε ένα άρτιο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό – ολοκληρωμένης διαχείρισης – έτσι ώστε η γαλάζια οικονομία να προβεί όχι μόνο προς όφελος της απασχόλησης αλλά και της οικονομίας εν γένει", δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος. "Μακροπρόθεσμα ο πλούτος αυτός θα βοηθήσει στην σφυρηλάτηση της κοινωνικής συνοχής. Επιπλέον, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας που να ανταποκρίνεται στις ακαδημαϊκές σπουδές των νέων" τόνισε ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων.

Ο Νίκος Χρυσόγελος υπογράμμισε ότι πολλά επαγγέλματα εξαρτώνται από την θάλασσα, αλλά πολλές φορές έχουμε ρύπανση του περιβάλλοντος και υποβάθμιση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Στη συνέχεια υποστήριξε πως η οικονομική ανάπτυξη που βασίζεται στην γαλάζια οικονομία θα ενισχύσει και θα αυξήσει τις δραστηριότητες γύρω από το θαλάσσιο πλούτο.

Η παρέμβαση του Νίκου Χρυσόγελου στην Ολομέλεια του Στρασβούργου αφορά το σχέδιο έκθεσης <Titre>σχετικά με τη γαλάζια ανάπτυξη: προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στους τομείς της θάλασσας, της ναυτιλίας και του τουρισμού στην ΕΕ (2012/2297(INI)).

Εάν συνεκτιμήσουμε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες που εξαρτώνται από τη θάλασσα, τότε η "γαλάζια οικονομία" της ΕΕ αντιπροσωπεύει 5,4 εκατ. θέσεις εργασίας και ακαθάριστη προστιθέμενη αξία που ανέρχεται σε περίπου 500 δις € . ετησίως. Συνολικά, 75% του εξωτερικού εμπορίου της Ευρώπης και 37% του εμπορίου εντός της ΕΕ διεξάγεται διά θαλάσσης. Μεγάλο ποσοστό αυτής της δραστηριότητας, όχι όμως το σύνολό της, είναι συγκεντρωμένο γύρω από τις ακτές της Ευρώπης. Η ανάπτυξη όμως των θέσεων εργασίας, των υδατοκαλλιεργιών, του τουρισμού, των μεταφορών, της βιομηχανίας και της ναυτιλίας δεν πρέπει όμως να γίνεται εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά σε συνέργεια με αυτό για να υπάρχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και στον οικονομικό τομέα.

 

Σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος των στρατηγικών για τη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων είναι σημαντικός για, την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων στην περιφέρεια, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ διαφορετικών χρήσεων, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, την προστασία περιβαλλοντικών και κοινωνικών υποδομών από τη διάβρωση της παράκτιας ζώνης, την πρόληψη κι έγκαιρη αντιμετώπιση ατυχημάτων και ρύπανσης, καθώς και φυσικών – τεχνολογικών καταστροφών. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη και η ανάπτυξη κατάλληλων οικονομικών και διοικητικών εργαλείων που να στοχεύουν στην εφαρμογή τους.

 

Είναι απαραίτητο ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη θαλάσσια πολιτική της ΕΕ που θα στηρίζεται πάνω σε ξεκάθαρα, βιώσιμα και πρακτικά Σχέδια Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης (ICZM), μετά από ενημέρωση και διαβούλευση με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, τους πολίτες και την κοινωνία των πολιτών, ώστε να περιοριστούν οι συγκρούσεις χρήσεων του θαλάσσιου και παράκτιου χώρου, και να διασφαλίζεται η βιώσιμη διαχείριση του θαλάσσιων και παράκτιων κοινών πόρων προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και της περιφερειακής ανάπτυξης

 

Το βίντεο της τοποθέτησης του Νίκου Χρυσόγελου: 

 

 

Διαβάστε ολόκληρη την τοποθέτηση Νίκου Χρυσόγελου για το σχέδιο Οδηγίας της Κομισιόν για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό πατώντας ΕΔΩ

 

Περισσότερες πληροφορίες

 

Η πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη Γαλάζια Ανάπτυξη βασίστηκε σε μία εκτενή μελέτη για τις οικονομικές δυνατότητες των θαλάσσιων και των παράκτιων κλάδων που προσδιορίζει πέντε τομείς με ιδιαίτερες δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας και εφαρμογής καινοτομίας. Αυτές είναι η γαλάζια ενέργεια (αιολική και ωκεάνια), η υδατοκαλλιέργεια, ο θαλάσσιος και ο παράκτιος τουρισμός, η εξόρυξη θαλάσσιων ορυκτών πόρων και η γαλάζια βιοτεχνολογία. Με επίκεντρο μία έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η γαλάζια ανάπτυξη δικαίως παρουσιάζεται από την Επιτροπή ως η θαλάσσια διάσταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

 

Το σχέδιο έκθεσης επικεντρώνεται στην

αντιμετώπιση δύο βασικών προκλήσεων ιδιαίτερης σημασίας για τη μεγιστοποίηση των ωφελημάτων που συνδέονται με τη γαλάζια ανάπτυξη.

 

Η πρώτη αφορά στην ανάγκη διασφάλισης ότι το εργατικό δυναμικό κατέχει τις απαιτούμενες δεξιότητες για τους αναπτυσσόμενους θαλάσσιους κλάδους, προκειμένου η γαλάζια ανάπτυξη να καταστεί ανάπτυξη υψηλής απασχόλησης. Η δεύτερη αφορά στην εξασφάλιση της ολοκληρωμένης βιωσιμότητας της γαλάζιας ανάπτυξης, ότι δηλαδή δεν θα βλάψει το ευάλωτο θαλάσσιο περιβάλλον και θα συμβάλει δυναμικά στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

 

Όσον αφορά την ανάπτυξη υψηλής απασχόλησης, τα μέτρα που προτείνονται περιλαμβάνουν τα εξής:

 

− Σύσταση και χρηματοδότηση «Ευρωπαϊκών Τομεακών Συμβουλίων για την απασχόληση και τις δεξιότητες», προκειμένου να καταγραφούν οι νέες τάσεις όσον αφορά τις θέσεις εργασίας και τις ανάγκες σε δεξιότητες και κατάρτιση·

− Βελτίωση της ελκυστικότητας της ναυτικής και της θαλάσσιας σταδιοδρομίας μέσω ρυθμιστικών και προωθητικών δράσεων·

− Υποστήριξη προσπαθειών σε περιφερειακό επίπεδο για την εκτίμηση των αναγκών σε επαγγελματικές δεξιότητες και τη διασφάλιση της ενημέρωσης των στοιχείων που περιέχονται στο «Πανόραμα Δεξιοτήτων ΕΕ»·

− Νέες πρωτοβουλίες επιμόρφωσης που προωθούν την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, όπως μία πολυετής δράση για την ανταλλαγή σπουδαστών, καθηγητών και νέων επαγγελματιών, τύπου Erasmus·

− Συνεργασία μεταξύ βιομηχανίας και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με στόχο την κατάλληλη προετοιμασία των αποφοίτων για τα νέα και μεταβαλλόμενα επαγγέλματα·

− Υποστήριξη κλάδων υψηλής απασχόλησης, όπως ο τουρισμός κρουαζιέρας και η υπεράκτια αιολική ενέργεια.

 

Όσον αφορά την ολοκληρωμένη βιωσιμότητα, τα μέτρα που προτείνονται περιλαμβάνουν τα εξής:

 

− Εξασφάλιση ότι ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός και η Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών θα χρησιμοποιηθούν για να εξασφαλιστεί η καλή περιβαλλοντική κατάσταση των θαλασσών μέχρι το 2020 (Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (ΟΠΘΣ))·

− Στήριξη ερευνητικών έργων θαλάσσιας εξόρυξης ορυκτών με στενή παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων·

− Εκκίνηση βιομηχανικής στρατηγικής για τη γαλάζια ενέργεια που να αποβλέπει στη μεγιστοποίηση του δυναμικού της θάλασσας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής·

− Πρόταση νομοθεσίας εντός του 2013 για μια Γαλάζια Ζώνη ναυτιλίας εντός της ΕΕ, με στόχο την επιτάχυνση της μεταστροφής των μεταφορών από τις οδικές προς τη θαλάσσιες·

− Πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ που αποβλέπει στην αντιμετώπιση του αυξανόμενου προβλήματος των θαλάσσιων απορριμμάτων, όπως οι οδηγίες για τη διαχείριση των αποβλήτων, τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου, την ποιότητα του νερού και τη θαλάσσια στρατηγική·

− Προώθηση της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας και προστασία της υγείας των καταναλωτών όσον αφορά τις ιχθυοτροφές και τη διαχείριση των επιπτώσεων από την επέκταση του τομέα της υδατοκαλλιέργειας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last modified on Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013 12:37