05 Μάρτιος 2013

Οι θέσεις των Πράσινων για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ)

Οι Πράσινοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητούν:


1. ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΚΑΠ
20% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων εξακολουθούν να λαμβάνουν το 80% του συνόλου των άμεσων ενισχύσεων στο πλαίσιο της ΚΑΠ.


Σε όλα τα κράτη μέλη, ένας περιορισμένος αριθμός μεγάλων κυρίως αγροτοβιομηχανικών παραγωγών εισπράττουν περισσότερα από €300,000 ετησίως- κυρίως για να είναι περισσότερο ανταγωνιστικοί και να αναπτυχθούν. Στη Γαλλία, οι 160 μεγαλύτερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις εισπράττουν €123 εκατομμύρια, το ίδιο ποσό που εισπράττουν συνολικά οι 100,000 μικρότεροι Γάλλοι γεωργοί. Ένα κρίσιμο βήμα για να αντιμετωπιστεί τούτο θα ήταν να τεθεί ένα ανώτατο όριο για τις ενισχύσεις ανά γεωργική εκμετάλλευση στο επίπεδο των €100,000 ανά έτος. Αυτό θα επέτρεπε να αναδιανεμηθούν €7 δισ. μεταξύ κρατών μελών και γεωργών. Αυτά τα χρήματα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την μετάβαση προς τη βιώσιμη γεωργία και τη μακροπρόθεσμη απασχόληση στις αγροτικές οικονομίες. Είναι επίσης αναγκαίο να εγκαταλειφθούν πλήρως οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές όπως οι εξαγωγικές επιδοτήσεις. Αντιθέτως, το δικαίωμα όλων στη διατροφή πρέπει να πραγματωθεί μέσω τοπικών συστημάτων τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες και δίκαιων συνθηκών εμπορίου. Η δικαιοσύνη και η αλληλεγγύη θα πρέπει να είναι τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΚΑΠ αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της ευρωπαϊκής επισιτιστικής ασφάλειας και της πολιτικής ολοκλήρωσης. Πρέπει εκ νέου να καταστεί το βασικό κοινωνικό συμβόλαιο ανάμεσα στους γεωργούς και τους πολίτες.  

2. ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η ΚΑΠ πρέπει να προωθεί την αμειψισπορά και όχι να δημιουργεί κίνητρα για μονοκαλλιέργειες

Η ΚΑΠ πρέπει να μεταρρυθμιστεί ώστε να βοηθήσει τους γεωργούς και τους πολίτες να επιλέξουν τη βιώσιμη γεωργία και διατροφή. Η βιολογική καλλιέργεια πρέπει να καταστεί πρόδρομος για τη γεωργία του μέλλοντος και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προνόμιο των λίγων. Η ΚΑΠ πρέπει να προωθεί την αμειψισπορά και όχι να δημιουργεί κίνητρα για μονοκαλλιέργειες. Κάτι τέτοιο θα συνεισέφερε στη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων και κατά συνέπεια στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου που συνδέονται με τη γεωργία. Η διαχείριση της βιοποικιλότητας στη γεωργία, η βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους, η προστασία των υδάτων και η καλή διαβίωση των ζώων πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για μακροπρόθεσμη παραγωγικότητα και επισιτιστική ασφάλεια. Οι αγελάδες χρειάζονται καλή βοσκή και εγχώριες πρωτεΐνες, όχι ζωοτροφή από εισαγόμενους γενετικά τροποποιημένους σπόρους σόγιας. Χρειάζεται ισορροπία ανάμεσα στο μέγεθος των κοπαδιών και στην έκταση γης που μπορεί να τα συντηρήσει με βιώσιμο τρόπο, αντί να συνωθούνται τα ζώα μέσα σε στενόχωρα εργοστάσια και κλουβιά. «Πρασίνισμα» της ΚΑΠ σημαίνει σταδιακή κατάργηση όλων των μη βιώσιμων πρακτικών γεωργίας που βασίζονται στις εισαγόμενες ζωοτροφές, το πετρέλαιο, τα φυτοφάρμακα και τα αντιβιοτικά. Θέλουμε συστήματα γεωργίας και τροφίμων που να είναι φιλικά προς τον άνθρωπο και τη φύση.

3. ΜΙΑ ΝΕΑΝΙΚΗ ΚΑΠ
Περισσότερα από 7 εκατομμύρια γεωργών θα εξαφανιστούν μέσα στα επόμενα 10 χρόνια


Μια πολιτική γερνάει μόνον όταν οι νέες ιδέες αγνοούνται. Οι νέοι έχουν εξαφανιστεί από τον τομέα της γεωργίας και τις αγροτικές κοινότητες διότι το

πολιτικό δόγμα «grow or go» έχει εκκενώσει την ύπαιθρο αφήνοντας πίσω του έναν γερασμένο αγροτικό πληθυσμό.  

Στην Ευρώπη, μόνο το 6% των γεωργών είναι κάτω των 35 ετών, ενώ το 80% είναι άνω των 55. Περισσότερα από 7 εκατομμύρια γεωργών θα εξαφανιστούν μέσα στα επόμενα 10 χρόνια χωρίς να αφήσουν διαδόχους εάν η ΚΓΠ παραμείνει αμετάβλητη. Εάν χωριά αφανίζονται, εάν τα σχολεία κλείνουν, εάν η ιατρική περίθαλψη δε διασφαλίζεται, απλά δεν υπάρχει χώρος για τις νέες οικογένειες, - συμπεριλαμβανομένων των πιο ανταγωνιστικών νέων γεωργών. Αυτό θα πρέπει να ανησυχήσει τους φορείς χάραξης πολιτικής.

Η ΚΑΠ πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καταστήσει την αγροτική ζωή ελκυστική όχι μόνο για τους «ανταγωνιστικούς» νεαρούς γεωργούς αλλά και για τους νεοεισερχόμενους. Πρέπει να στηρίξει τη συνεργασία μεταξύ των μικρών γεωργών, τη κοινοτική γεωργία, την καλύτερη πρόσβαση στη γη και την κατάρτιση σε βιώσιμες πρακτικές. Μ’ αυτόν τον τρόπο, η ΚΑΠ θα μπορέσει να προωθήσει την αξιοπρεπή εργασία σε τοπικές και αποτελεσματικές αλυσίδες τροφίμων. Αντί να παραμένει η αγροτική ζωή προσκολλημένη στο παρελθόν, η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και η ενεργός γενεαλογική ανανέωση θα πρέπει να αποτελέσουν μια νέα ευρωπαϊκή προτεραιότητα.

4. ΜΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΠ
Η ΚΑΠ πρέπει να συμβάλει στην επανασύνδεση γεωργών και πολιτών και στην προώθηση τοπικών τροφικών αλυσίδων


Οι πολίτες όχι μόνον έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν πώς χρησιμοποιούνται τα €100 που καταβάλλουν ετησίως μέσω της φορολογίας για την ΚΑΠ, έχουν επίσης δικαίωμα σε μία ΚΑΠ που ανταποκρίνεται στις ανησυχίες τους σχετικά με τη δημόσια υγεία, τη καλή διαβίωση των ζώων και την προστασία της φύσης. Οι γεωργοί δεν θέλουν να εξαρτώνται από τις επιδοτήσεις, αλλά από ένα δίκαιο εισόδημα για τα τρόφιμα που παράγουν και τα λοιπά δημόσια αγαθά που παρέχουν σε όλους.

Μια δημοκρατική ΚΑΠ πρέπει να εξασφαλίσει μια δίκαιη ισορροπία: αποτρέποντας τη κερδοσκοπία στον τομέα των τροφίμων και βελτιώνοντας το τρόπο λειτουργίας των αγορών ώστε οι γεωργοί να λαμβάνουν μια δίκαιη τιμή για τα προϊόντα που παράγουν. Η ΚΑΠ πρέπει να συμβάλει στην επανασύνδεση γεωργών και πολιτών και στη προώθηση τοπικών τροφικών αλυσίδων. Πρέπει να παρέχει διαφάνεια και ενημέρωση στους πολίτες σχετικά με τη χάραξη πολιτικής και τους τρόπους επηρεασμού των φορέων λήψης αποφάσεων. Χρειαζόμαστε μια νέα διακυβέρνηση για την αγροτική ανάπτυξη που να στηρίζει ενεργά τους γεωργούς και τους πολίτες της υπαίθρου ώστε να ανακτήσουν τον έλεγχο της οικονομικής και πολιτιστικής τους ζωής, αντί να αφεθεί η χάραξη πολιτικής στις στρατηγικές των πολυεθνικών εταιρειών εμπορίας και των αλυσίδων υπεραγορών τροφίμων.

5. ΜΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΠ
Το καλό φαγητό είναι φρέσκο, γευστικό και χωρίς ανθυγιεινά κατάλοιπα


Η δημόσια υγεία και η καλή ποιότητα των τροφίμων θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο μιας νέας ΚΑΠ. Οι πολιτικές για τη γεωργία και τα τρόφιμα οφείλουν να αναπροσανατολιστούν μακριά από τον καταστροφικό φαύλο κύκλο του παράγω και καταναλώνω όλο και περισσότερο. Το καλό φαγητό είναι φρέσκο, γευστικό και χωρίς ανθυγιεινά κατάλοιπα. Η εξάρτηση της βιομηχανοποιημένης κτηνοτροφίας από τα αντιβιοτικά στις ζωοτροφές και τις θεραπευτικές αγωγές υπονομεύει τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια της ανθρώπινης ιατρικής. Η εν λόγω εξάρτηση πρέπει να τερματιστεί και η ΚΑΠ πρέπει να αποσκοπεί στην προώθηση των κύκλων των θρεπτικών ουσιών των αγρο-οικολογικών συστημάτων τροφίμων. Πρέπει να περιλαμβάνει την κατάρτιση και ενεργό στήριξη των γεωργών ώστε αυτοί να δουλεύουν με τη φύση αντί να την καταπολεμούν. Η ΚΑΠ πρέπει να θέσει τέρμα στις εξωφρενικές ποσότητες τροφής που καταλήγει στα σκουπίδια συντομεύοντας τις τροφικές αλυσίδες και προωθώντας την ισορροπημένη διατροφή για επαρκείς ποσότητες τροφίμων αντί της δημιουργίας συστηματικών πλεονασμάτων.

Μια υγιεινή ΚΑΠ θα είναι μια περισσότερο ευαίσθητη, περισσότερο αγρονομική, περισσότερο βασισμένη στη κουλτούρα και πολύ φθηνότερη πολιτική για τη γεωργία, τα τρόφιμα και την υγεία. Θα αξιοποιήσει τη μεγάλη ποικιλομορφία γνώσεων των γεωργών και των προτιμήσεων των καταναλωτών. Θα μας επαναφέρει σε μια υγιή αντίληψη όσον αφορά τα τρόφιμα που παράγουμε και τρώμε.

6. ΜΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΠ
Η ΚΑΠ δεν πρέπει να περιπλέκει τη ζωή των γεωργών


Η βασική αιτιολόγηση ενάντια σε μια ουσιαστική μεταρρύθμιση της ΚΑΠ είναι ότι θα οδηγήσει σε «περισσότερη γραφειοκρατία». Η αλήθεια είναι ότι αρκετές κυβερνήσεις και διοικήσεις έχουν δημιουργήσει ανεπαρκείς και απεχθείς γραφειοκρατικές διαδικασίες και τώρα κατηγορούν τις Βρυξέλλες ότι δυσχεραίνουν τη ζωή των γεωργών.  

Η ΚΑΠ δεν πρέπει να περιπλέκει τη ζωή των γεωργών αλλά ούτε και να διευκολύνει τους γεωργούς ή τις αγροτικές βιομηχανίες να παραβιάζουν την νομοθεσία σχετικά με το περιβάλλον, τη καλή διαβίωση των ζώων ή τη δημόσια υγεία. Πρέπει να περιλαμβάνει περισσότερο αποτελεσματικούς ελέγχους και κυρώσεις που θα βασίζονται στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Η ΚΑΠ δεν πρέπει να δίνει δημόσιο χρήμα σε ασφαλιστικές εταιρίες για να μειώσει τον κίνδυνο των απωλειών συγκομιδής. Θα πρέπει να στηρίζει τους γεωργούς όσον αφορά τη βελτίωση των προληπτικών μέτρων ενάντια στους φυσικούς κινδύνους και τους κινδύνους της αγοράς. Αυτό θα διευκολύνει τη ζωή εκείνων που αποδέχονται την απαραίτητη στροφή προς πιο βιώσιμα συστήματα γεωργίας και τροφίμων και θα την καταστήσει δυσκολότερη για εκείνους που παραβιάζουν τους κανόνες.  

Η νέα ΚΑΠ πρέπει να είναι δίκαιη, πράσινη, νεανική, δημοκρατική, υγιεινή και εύκολη, -ή δεν θα είναι τίποτα. Η παλιά ΚΑΠ είναι ήδη νεκρή. Είναι άδικη, μη βιώσιμη, σκληρωτική, μη δημοκρατική, ανθυγιεινή και γραφειοκρατική. Η μη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ θα αποτελέσει καίριο πλήγμα για την ευρωπαϊκή ταυτότητα και αλληλεγγύη, ενώ θα αποτελέσει παιχνίδι στα χέρια εθνικιστών πολιτικών. Οι ευρωπαίοι γεωργοί και πολίτες ανακαλύπτουν εκ νέου την αξία των τροφίμων και τα ιδεώδη της αλληλεγγύης. Κάτι τέτοιο απαιτεί την οργάνωση βιώσιμων δικτύων γεωργίας και διατροφής αλλά και πρωτοβουλίες πολιτών.
 

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αγρτικής Πολιτικής ΤΩΡΑ - ή ποτέ.Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Rue Wiertz 60
1047 Βρυξέλλες
Βέλγιο
www.greens-efa.eu

 

 

Last modified on Τετάρτη, 06 Μάρτιος 2013 14:10