08 Οκτωβρίου 2013

Ευρωκοινοβούλιο: να αντιμετωπιστούν τα δημοσιονομικά εμπόδια για τις περιφερειακές και τοπικές αρχές

 

Παρέμβαση Νίκου Χρυσόγελου στην Ολομέλεια, εισήγηση και τροπολογίες στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Δείτε το βίντεο: http://www.youtube.com/watch?v=cT9QPC-lSco&feature=youtu.be

 

«Οι περιφέρειες που έχουν περισσότερο ανάγκη από επενδύσεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξη των κοινωνικών υποδομών αντιμετωπίζουν μεγάλες περικοπές προϋπολογισμού από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά και την δικών τους ιδίων πόρων. Οι τοπικές αρχές, οι περιφέρειες, οι ΜΜΕ και οι κοινωνικές επιχειρήσεις χρειάζεται να καλύψουν το κενό που δημιουργείται από τη μείωση των δημοσίων δαπανών. Για αυτό,  όμως, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία χρειάζεται  να παρέχουν καλύτερες ευκαιρίες χρηματοδότησης της κοινωνικής οικονομίας, να βοηθήσουν τις ΜΜΕ να αναζωογονηθούν αλλά και να στηρίζουν τις περιφέρειες ώστε να παίξουν κεντρικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κρίσης, στη μείωση των ανισοτήτων και την προώθηση της βιωσιμότητας, στην πράσινη οικονομία, την αύξηση της απασχόλησης, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού», επεσήμανε ο Νίκος Χρυσόγελος ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο μιλώντας στην Ολομέλεια, τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου.

 

Η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ψήφισε την Τρίτη 8 Οκτωβρίου την Έκθεση Mazzoni  (ΕΛΚ, Ιταλία) «σχετικά με τις συνέπειες των δημοσιονομικών περιορισμών για τις περιφερειακές και τοπικές αρχές όσον αφορά τις δαπάνες των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ στα κράτη μέλη» [1]. Στην  Έκθεση επισημαίνεται με μεγάλη ανησυχία η εδραίωση των περιφερειακών ανισοτήτων στην ΕΕ σήμερα, με σχετικά πτωχές περιφέρειες στα νέα κράτη μέλη και τη Νότια Ευρώπη και πολλές πλούσιες περιφέρειες στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη.  Μεταξύ άλλων προτείνεται oι δημόσιες δαπάνες που συνδέονται με την υλοποίηση των προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία θα πρέπει να εξαιρεθούν από τους περιορισμούς του Συμφώνου Σταθερότητας κι Ανάπτυξης.

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, ήταν εισηγητής εκ μέρους των Πράσινων στην σχετική συζήτηση στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου, ενώ πήρε το λόγο και κατά τη διάρκεια της συζήτησης της Έκθεσης στην Ολομέλεια, τη Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου.

 

Είναι σημαντικό ότι η έκθεση υπερψηφίστηκε όπως είχε διαμορφωθεί, συμπεριλαμβανομένων και των τροπολογιών του Νίκου Χρυσόγελου που είχαν γίνει δεκτές κι αφορούσαν θέματα, όπως:

- η επισήμανση ότι σήμερα εντείνονται οι ανισότητες μεταξύ των περιφερειών στην ΕΕ,

- η σημασία της Πολιτικής Συνοχής ως κύριο επενδυτικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της κρίσης, τη μείωση των ανισοτήτων που οφείλονται σε γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών πολιτικών,

- στοχευμένη στήριξη μέσω του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού τομέων, όπως η απασχόληση, η καινοτομία, η βιωσιμότητα, η οικονομία χαμηλού άνθρακα, ηαντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και η προστασίας του κοινωνικού ιστού με παροχή υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικών υπηρεσιών,

- η ενίσχυση των βιώσιμων προμηθειών από δημόσιους φορείς, που λαμβάνουν δηλαδή υπόψη κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.

 

Σημαντική,  επίσης, είναι η υιοθέτηση της τροπολογίας  που είχε καταθέσει ο Νίκος Χρυσόγελος για απλοποίηση των διαδικασιών σε θέματα προϋπολογισμού και προγραμμάτων όσο και η αυστηρή τήρηση της περιόδου αποπληρωμής που προβλέπει η σχετική Οδηγία 7/2011 (LatepaymentDirective) ώστε να αποπληρώνονται σε λογικούς χρόνους τόσο τα προγράμματα όσο και οι υποχρεώσεις προς τις περιφέρειες και αυτοδιοικήσεις όσο και στους άλλους δικαιούχους προγραμμάτων.

 

Μετά την ψηφοφορία, ο Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε: ”Είναι σημαντικό ότι η έκθεση, συμπεριλαμβανομένων των τροπολογιών που είχαμε καταθέσει οι Πράσινοι και υπερψηφιστεί στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου, ψηφίστηκε από μια μεγάλη πλειοψηφία.  Είναι ένα θετικό σημάδι που δείχνει ότι οι ευρωβουλευτές αντιλαμβάνονται αυτά που δεν βλέπουν οι κυβερνήσεις. Αν και το κείμενο δεν είναι δεσμευτικό, δεν είναι δεσμευτικό νομοθετικά, με αυτό το ευρωκοινοβούλιο ζητάει να αναληφθούν πρωτοβουλίες για να μπορέσουν οι περιφέρειες και η τοπική αυτοδιοίκηση να αναλάβουν έναν σημαντικό ρόλο για την αναζωογόνηση της οικονομίας, την προώθηση της οικολογικής και κοινωνικής καινοτομίας και βιωσιμότητας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών, στο εσωτερικό των κρατών μελών καθώς και στο εσωτερικό κάθε περιφέρειας. Εκ μέρους των Πράσινων κατά τη συζήτηση του σχεδίου στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καταθέσαμε μια σειρά τροπολογιών που σχεδόν όλες  υπερψηφιστήκαν».

 

Περισσότερες πληροφορίες: Νίκος Χρυσόγελος 6936672882

 

[1] Σχέδιο έκθεσης σχετικά με τις συνέπειες των δημοσιονομικών περιορισμών για τις περιφερειακές και τοπικές αρχές όσον αφορά τις δαπάνες των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ στα κράτη μέλη 2013/2042(INI)

 

Οι θέσεις του Νίκου Χρυσόγελου στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου

 

Η πολύπλευρη κρίση και οι πολιτικές λιτότητας αυξάνουν τις ανισότητες στην ΕΕ σήμερα. Από τη μια μεριά έχουμε αρκετές σχετικά φτωχές περιοχές στη Ν. Ευρώπη και τα νέα Κράτη Μέλη και από την άλλη πολλές πλούσιες περιοχές στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη.

 

Οι ανισότητες μεγαλώνουν και στο εσωτερικό μερικών Κρατών Μελών και περιφερειών. Οι στόχοι της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι πιθανό να μην επιτευχθούν αν συνεχιστούν οι σημερινές τάσεις. Είναι σημαντικός λοιπόν ο ρόλος της Πολιτικής Συνοχής στην ΕΕ ως το κύριο εργαλείο επενδύσεων που θα συμβάλουν στην σύγκλιση, την κοινωνικά και οικολογικά υπεύθυνη οικονομία και τη βιωσιμότητα στην ΕΕ. Οι περιφέρειες που έχουν περισσότερο ανάγκη από επενδύσεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης των κοινωνικών υποδομών αντιμετωπίζουν μεγάλες περικοπές προϋπολογισμού από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά και την δικών τους πόρων. Οι τοπικές αρχές, οι περιφέρειες, οι ΜΜΕ και οι κοινωνικές επιχειρήσεις χρειάζεται να καλύψουν το κενό που δημιουργείται από τη μείωση των δημοσίων δαπανών. Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία χρειάζονται να παρέχουν καλύτερες ευκαιρίες χρηματοδότησης της κοινωνικής οικονομίας, να βοηθήσουν τις ΜΜΕ να αναζωογονηθούν και να στηρίζουν τις περιφέρειες ώστε να παίξουν κεντρικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κρίσης, στη μείωση των ανισοτήτων και την προώθηση της βιωσιμότητας, στην πράσινη οικονομία, την αύξηση της απασχόλησης, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

 

Σε μια εποχή που οι προϋπολογισμοί των κρατών του Νότου, ιδιαίτερα της Ελλάδα, μειώνονται βίαια, χρειάζονται να αυξηθούν οι διαθέσιμοι πόροι μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για να αναπτυχτεί η τοπική και περιφερειακή οικονομία. Η διέξοδος από την κρίση, δε θα προέλθει από μια οριζόντια και άδικη λιτότητα, αλλά μέσα από οικολογική και κοινωνική καινοτομία, επενδύσεις στην προστασία της υγείας και της κοινωνικής αλληλεγγύης, την ανασυγκρότηση του κοινωνικού ιστού.

 

Χρειάζεται μείωση της γραφειοκρατίας, ενίσχυση ικανοτήτων των περιφερειακών αρχών, αύξηση της αποτελεσματικότητας της χρήσης των Ευρωπαϊκών πόρων.

 

Οι περίοδοι αποπληρωμής των προγραμμάτων από την Κομισιόν προς τα Κράτη Μέλη και από τα Κράτη Μέλη προς τους δικαιούχους πρέπει να είναι σύντομοι, όπως προβλέπει η οδηγία 7/2011.

 

Τα κύρια σημεία της Έκθεσης που υπερψηφίστηκε

 

Η τρέχουσα κρίση θέτει σημαντικούς περιορισμούς στα δημόσια οικονομικά των κρατών μελών. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι ολοένα και περισσότερο αντιμέτωποι με τις προκλήσεις για την εξασφάλιση των παραγωγικών επενδύσεων. Εξαιτίας  των  περικοπών της κεντρικής κυβέρνησης τους, έχουν μείωση των εσόδων τους, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να εξασφαλίσουν τις κοινωνικές υπηρεσίες κ.λπ.

- Παρατηρείται αύξηση των περιφερειακών ανισοτήτων στην ΕΕ σήμερα με τις φτωχές περιφέρειες των νέων κρατών μελών και τη Νότια Ευρώπη από τη μία και τις πλούσιες περιφέρειες σε Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη από την άλλη. Στην καλύτερη περίπτωση η σύγκλιση επιβραδύνθηκε κατά τη διάρκεια της ύφεσης

- Μόνο λίγα κράτη μέλη συνέχισαν να υποστηρίζουν τις τοπικές επενδύσεις, άλλα αντιμετωπίζουν κρίσεις, έχουν παγώσει ή κόψει την οικονομική στήριξη για επενδύσεις προς τις τοπικές αρχές.

- Οι περιφερειακές διοικήσεις είναι σημαντικοί φορείς περιφερειακής ανάπτυξης που αντιπροσωπεύουν το 60% των δημοσίων επενδύσεων και το 38% των ενοποιημένων κρατικών δαπανών.

- Οι περιφερειακές αρχές υποχρεούνται να συμμετάσχουν στην προσπάθεια εξυγίανσης και να μειώσουν τα ελλείμματά τους.

- Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εξισορρόπηση του προϋπολογισμού, κρατώντας ψηλά το επίπεδο των δημοσίων επενδύσεων και τη συγχρηματοδότηση νέων έργων.

- Τα μέτρα λιτότητας, η αυστηρή οικονομική διακυβέρνηση και οι περικοπές του προϋπολογισμού περιορίζουν τα περιθώρια για στοχευμένες τοπικές πολιτικές για την εκπλήρωση της Στρατηγικής Ευρώπη 2020.

 

 

Η Έκθεση θεωρεί σημαντικό να κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου να υπάρχει ευελιξία για την εθνική συγχρηματοδότηση των δαπανών αυτών.

 

Η έκθεση  τονίζει την ανάγκη να:

·         προσδιοριστούν και προταθούν βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις για τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές που θα επενδύσουν σε μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

·         προσδιοριστούν τα περιθώρια ευελιξίας στο πλαίσιο της μακροοικονομικής διακυβέρνησης μεταξύ του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και των παραγωγικών δημοσίων επενδύσεων ώστε να υπάρχουν επαρκείς επενδύσεις.

 

Οι οικονομικές κρίσεις προκάλεσαν:

- αύξηση της ανεργίας, μείωση του ΑΕΠ και αύξηση των περιφερειακών ανισοτήτων

- μείωση της αύξησης του ΑΕΠ  κι επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος

 

Οι τράπεζες και τις χρηματοπιστωτικές αγορές διστάζουν να δανείσουν

Το δημοσιονομικό πακέτο είναι ακατάλληλο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των κρίσεων.

 

Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά κι Επενδυτικά Ταμεία στοχεύουν στην εδαφική συνοχή και τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων

- Οι δημόσιες επενδύσεις είναι το κλειδί για την κοινωνική ένταξη και οι επενδυτικές ανάγκες είναι σημαντικές σε πολλούς κρίσιμους τομείς

- Η συγχρηματοδότηση των προγραμμάτων που υποστηρίζονται από την πολιτική συνοχής μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο από την έλλειψη ευελιξίας στην εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης

- Η Πολιτική Συνοχής είναι το κύριο επενδυτικό μέσο, με κεντρικό ρόλο στην καταπολέμηση των κρίσεων. Θα πρέπει να εξασφαλίσει επαρκείς πόρους του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ευρωπαϊκός προϋπολογισμός).

- Η Πολιτική Συνοχής έχει αποδειχθεί ανθεκτική στις κρίσεις, με προσαρμογή προγραμμάτων και χρηματοδοτικών μέσων

- Η οικονομική ικανότητα σε υπο - εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να αποκατασταθεί για τη διασφάλιση των δημοσίων επενδύσεων για τα προγράμματα και τα έργα

- Μεγαλύτερες συνέργιες μεταξύ εθνικών, υπο-εθνικών και ευρωπαϊκών δημόσιων προϋπολογισμών απαιτούνται για να αντιμετωπιστεί η κρίση.

 

- Αναγκαία η συμμετοχή των τοπικών αρχών στη νέα ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση.

- Είμαστε αντίθετοι στην εισαγωγή των μακροοικονομικών προϋποθέσεων για τη νέα περίοδο προγραμματισμού, το οποίο τιμωρεί αδύναμες περιφέρειες και κοινωνικές ομάδες

- Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση σχετικά με το πεδίο εφαρμογής των πιθανών δράσεων στο πλαίσιο του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ

- Η Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλα τα περιθώρια ευελιξίαςόσον αφορά τη μακρο- οικονομική διακυβέρνηση.

 

Last modified on Τρίτη, 08 Οκτωβρίου 2013 19:54