02 Απρίλιος 2013

Φρένο στο Θαλάσσιο Σκι στην Παμβώτιδα-Αποκατάσταση του περιβάλλοντος τώρα!

 Απάντηση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος στην ερώτηση του Ν. Χρυσόγελου για τα έργα πίστας θαλάσσιου σκι στην Παμβώτιδα

 
«Kάθε έργο με ενδεχόμενες πιθανές σοβαρές επιπτώσεις, όπως οι επίμαχες εγκαταστάσεις θαλάσσιου σκι, πρέπει να υποβάλλεται σε κατάλληλη αξιολόγηση και να εγκρίνεται μόνο εάν δεν επηρεάζεται η ακεραιότητα της περιοχής» απάντησε ο Επίτροπος Potočnik στην ερώτηση του Ν. Χρυσόγελου, ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο σχετικά με το χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση έργο στίβου θαλάσσιου σκι στη Λίμνη Παμβώτιδα.
 
Είναι προφανές ότι κάτι τέτοιο δε συνέβη στην προκειμένη περίπτωση. Υπενθυμίζεται ότι τα έργα, που κατήγγειλαν στον Εισαγγελέα Περιβάλλοντος ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, ξεκίνησαν χωρίς τεχνική μελέτη και ελλείψει της απαραίτητης περιβαλλοντικής αδειοδότησης, παρότι οι αρχές γνώριζαν ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Η συγκεκριμένη περιοχή ανήκει στο δίκτυο Natura 2000 ως Ζώνη Ειδικής Διατήρησης (ΖΕΔ) για τους οικότοπους και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για τα άγρια πουλιά (GR 2130005). Η αξία της περιοχής έγκειται στην παρουσία και την αναπαραγωγή παγκοσμίως απειλούμενων και προστατευόμενων ειδών, όπως η Βαλτόπαπια, ο Ήταυρος, ο Καλαμόκιρκος και το ενδημικό ορθόπτερo Chortippus lacustris. Για την προστασία των ειδών αυτών η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία απαιτεί πρώτα την εκτίμηση και έπειτα την πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων στο βιότοπό τους. Παράλληλα προβλέπεται η εκ των προτέρων γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας ο οποίος δυστυχώς παρακάμφθηκε και μάλιστα προβλέπεται να καταργηθεί.
 
Στην απάντησή του ο Επίτροπος τονίζει ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την πρόληψη της επιδείνωσης της κατάστασης στην περιοχή καθώς αυτή περιλαμβάνεται στο δίκτυο Natura 2000 και, συνεπώς, υπόκειται στις διατάξεις προστασίας και διαχείρισης που προβλέπονται στο άρθρο 6 της οδηγίας για τους οικοτόπους 92/43/ΕΟΚ. Τονίζει ότι κάθε έργο με ενδεχόμενες πιθανές σοβαρές επιπτώσεις, όπως οι επίμαχες εγκαταστάσεις θαλάσσιου σκι, πρέπει να υποβάλλεται σε κατάλληλη αξιολόγηση και να εγκρίνεται μόνο εάν δεν επηρεάζεται η ακεραιότητα της περιοχής. Είναι ευθύνη των ελληνικών αρμόδιων αρχών να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτές και να θέσουν τέλος σε κάθε ζημιογόνο δραστηριότητα που δεν έχει λάβει σχετική άδεια. Δεδομένου ότι τα έργα έχουν διακοπεί από τις αρμόδιες αρχές, η Επιτροπή δε σκοπεύει να παρέμβει προς το παρόν.
 
Ο Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε σχετικά:
«Η διακοπή, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ηπείρου-Μακεδονίας, μετά από καταγγελίες, των χωματουργικών εργασιών για την κατασκευή πίστας θαλάσσιου σκι στη λίμνη Παμβώτιδα, είναι αναμφίβολα μια θετική εξέλιξη. Θετικό επίσης είναι το γεγονός ότι ο Επίτροπος Περιβάλλοντος αναγνωρίζει την άσχημη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η περιοχή και ζητά να
ληφθούν μέτρα για την πρόληψη της επιδείνωσης της κατάστασης στη λίμνη. Όμως αυτά δεν αρκούν. Είναι ανάγκη οι ελληνικές αρχές να συνειδητοποιήσουν ότι αποτελεί ευθύνη τους να θέτουν τέλος σε κάθε ζημιογόνο δραστηριότητα που δεν έχει λάβει σχετική άδεια. Όπως επίσης είναι αναγκαίο οι σχετικές μελέτες να κάνουν κατ’ουσίαν, και όχι κατ’ευφημισμό, την απαραίτητη οικολογική αξιολόγηση λαμβάνοντας υπόψη τα οικολογικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής. Η ουσιαστική τήρηση της περιβαλλοντική νομιμότητας δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά απαραίτητη προϋπόθεση διεξόδου από την κρίση.»
 
(Ακολουθεί η ερώτηση του Ν. Χρυσόγελου και η απάντηση του κ. Potočnik)

 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001111/2013 προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού

 

Θέμα: Χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση το έργο στίβου θαλάσσιου σκι στη Λίμνη Παμβώτιδα
Καταγγελία[1] κατέθεσαν στον Εισαγγελέα Περιβάλλοντος ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία μετά από επανειλημμένες εκκλήσεις για την παύση των παράνομων χωματουργικών εργασιών, εκσκαφής και κοπής καλαμιώνα για την κατασκευή πίστας θαλασσίου σκι στον υγρότοπο Αμφιθέας, που εκτελεί ο Δήμος Ιωαννιτών. Οι περιβαλλοντικοί φορείς ελπίζουν ότι θα αποδοθεί έτσι το περιβαλλοντικό και κοινωνικό δίκαιο.
Το έργο συνεχίζεται μέχρι και σήμερα χωρίς τεχνική μελέτη και δίχως την απαραίτητη περιβαλλοντική αδειοδότηση[2], παρότι είναι σε γνώση των αρχών ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος υποβάθμισης του περιβάλλοντος.
Η περιοχή όπου χωροθετείται το έργο ανήκει στο δίκτυο Natura 2000 ως Ζώνη Ειδικής Διατήρησης (ΖΕΔ) για τους οικότοπους και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για τα άγρια πουλιά (GR 2130005). Η αξία της περιοχής έγκειται στην παρουσία και την αναπαραγωγή παγκοσμίως απειλούμενων και προστατευόμενων ειδών, όπως η Βαλτόπαπια, ο Ήταυρος, ο Καλαμόκιρκος και το ενδημικό ορθόπτερo Chortippus lacustris. Για την προστασία των ειδών αυτών η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία απαιτεί πρώτα την εκτίμηση και έπειτα την πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων στο βιότοπό τους. Παράλληλα προβλέπεται η εκ των προτέρων γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας ο οποίος δυστυχώς παρακάμφθηκε και μάλιστα προβλέπεται να καταργηθεί.
Ερωτάται η Επιτροπή:
–       Έχει γνώση από τις ελληνικές αρχές για αυτή τη κατάφωρη παραβίαση των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ[3] του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, καθώς και 2009/147/ΕΚ[4] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, στη λίμνη Παμβώτιδα;
–       Σε ποιες ενέργειες θα προβεί για τη προστασία αυτού του πολύ ευαίσθητου οικοσυστήματος και το σταμάτημα του έργου που ενδέχεται να υποβαθμίσει σημαντικά τον υγρότοπο;
 
E-001111/2013

 

Απάντηση του κ. Potočnik εξ ονόματος της Επιτροπής
 
Η Επιτροπή δεν έχει ενημερωθεί από τις ελληνικές αρχές για το εν λόγω έργο, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται τέτοια υποχρέωση. Η Λίμνη των Ιωαννίνων (Παμβώτιδα) περιλαμβάνεται στο δίκτυο Natura 2000 και, συνεπώς, υπόκειται στις διατάξεις προστασίας και διαχείρισης που προβλέπονται στο άρθρο 6 της οδηγίας για τους οικοτόπους 92/43/ΕΟΚ[5]. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την πρόληψη της επιδείνωσης της κατάστασης στην περιοχή, ενώ κάθε έργο με ενδεχόμενες πιθανές σοβαρές επιπτώσεις, όπως οι επίμαχες εγκαταστάσεις θαλάσσιου σκι, πρέπει να υποβάλλεται σε κατάλληλη αξιολόγηση και να εγκρίνεται μόνο εάν δεν επηρεάζεται η ακεραιότητα της περιοχής. Είναι ευθύνη των ελληνικών αρμόδιων αρχών να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτές και να θέσουν τέλος σε κάθε ζημιογόνο δραστηριότητα που δεν έχει λάβει σχετική άδεια. Βάσει πιο πρόσφατων πληροφοριών, η Επιτροπή γνωρίζει ότι η αρμόδια αρχή (η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ηπείρου-Μακεδονίας) έχει πλέον ζητήσει, μετά από καταγγελίες, την παύση των χωματουργικών έργων της λίμνης και την αποκατάσταση του υδάτινου οικοσυστήματος που υπέστη ζημίες. Επομένως, η Επιτροπή δεν σκοπεύει να παρέμβει προς το παρόν.
 [1]     http://www.ecoioannina.gr/, http://www.ecoioannina.gr/wp-content/uploads/2013/01/2013_01_28-kataggelia-kalamwnas.pdf
[2]     Για την κατασκευή στίβου σκι είναι, σύμφωνα με τον Ν. 4014/21.9.2011, απαραίτητη η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση μετά από ειδική οικολογική αξιολόγηση. Τούτο δεν έχει λάβει χώρα, καθώς οι εργασίες εκτελούνται από τις 22.12.2012 χωρίς άδεια, ενώ εκπρόθεσμα ζητήθηκε η άδεια αναρμόδιας αρχής, της Περιφέρειας Ηπείρου. Παράλληλα, η ενέργεια του Δήμου Ιωαννιτών έρχεται σε αντίθεση με την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και το Διαχειριστικό Σχέδιο Λίμνης Παμβώτιδας, όπου είχαν προβλεφθεί ήδη από το 2004 οι καταστροφικές επιπτώσεις του έργου: πχ. Παράγραφος 6.2. Α «Παρόμοια, η πρόταση δημιουργίας υποδομών πίστας σκι εντός της ζώνης Α1 στην περιοχή της Αμφιθέας θα είναι βλαπτική και καταστροφική για τις ρηχές εκτάσεις της λίμνης εκεί».
[3]     http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:EL:NOT
[4]     http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0147:EL:NOT
[5]     Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, Επίσημη Εφημερίδα L 206 της 22.7.1992.
 

 

 

Last modified on Τρίτη, 02 Απρίλιος 2013 20:23