20 Σεπτέμβριος 2012

Προκήρυξη θέσης εργασίας για νέο/α (μέχρι 35 ετών) που θα απασχοληθεί στην ομάδα του ευρωβουλευτή των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ Νίκου Χρυσόγελου στην Αθήνα σε θέματα νεολαίας

 

 

                        1. Περιγραφή εργασίας:
 

Ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο ζητάει συνεργάτη ή συνεργάτιδα με δύο αντικείμενα εργασίας, ένα κύριο και ένα συμπληρωματικό:

 

 • “νέοι κι απασχόληση” (κύριο)
 • “κοινωνική οικονομία” (συμπληρωματικό)
Τόπος εργασίας: Ελλάδα. Το άτομο που θα επιλεγεί θα εργαστεί στα δυο αυτά αντικείμενα μέχρι και τον Ιούνιο 2014 στο γραφείο του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Νίκου Χρυσόγελου στην Αθήνα, ενώ θα συνεργάζεται με τους υπόλοιπους συνεργάτες του ευρωβουλευτή στις Βρυξέλλες και στην Αθήνα.
 

                        2. Αντικείμενο δουλειάςτου/της:

 

Ο συνεργάτης/ η συνεργάτιδα χρειάζεται να διαθέτει την ικανότητα να:
 • επικοινωνεί και συνεργάζεται με νέους σε θέματα πολιτικών για τη νεολαία, όπως δικαιώματα, απασχόληση, κινητικότητα νέων
 • επεξεργάζεται πολιτικές προτάσεις και πρωτοβουλίες για νέους, ιδιαίτερα σε θέματα απασχόλησης, δικαιωμάτων και αλληλεγγύης μέσα από μια πράσινη – κοινωνική οπτική,
 • επικοινωνεί και δουλεύει με κοινωνικές ομάδες κι ενδιαφερόμενους σε θέματα κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικών (συνεταιριστικών) επιχειρήσεων καθώς και κοινωνικής – πράσινης καινοτομίας,
Ο συνεργάτης/ η συνεργάτιδα χρειάζεται να διαθέτει, επίσης:
·         σημαντική εμπειρία και οργανωτικές δυνατότητες διοργάνωσης εκδηλώσεων, δράσεων ενημέρωσης και πληροφόρησης, δημιουργίας «δυναμικής ομάδας» για την εργασία με νέους σε κοινές δραστηριότητες,
·         εξαιρετική εξοικείωση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter), πολύ καλή γνώση του διαδικτύου και δυνατότητα διαχείρισης ιστοσελίδας και blog,
·         καλή γνώση της ελληνικής κι αγγλικής γλώσσας.
 
Επιστημονική – πολιτική στήριξη: Ο συνεργάτης, άνδρας ή γυναίκα, θα έχει ως καθήκον να βοηθάει τον ευρωβουλευτή στην άσκηση του πολύμορφου κοινοβουλευτικού έργου του, επομένως - μεταξύ άλλων - θα έχει την ευθύνη για:
 

·    Έρευνα και συγκέντρωση στοιχείων για την τεκμηριωμένη επεξεργασία θέσεων – policy papers σε θέματα νεολαίας, ιδιαίτερα σε θέματα απασχόλησης (όπως περιγράφονται πιο πάνω), καθώς και σε θέματα κοινωνικής οικονομίας, κοινωνικών επιχειρήσεων και κοινωνικής – πράσινης καινοτομίας.

 

·    Παρακολούθηση των εργασιών και αποφάσεων του Ευρωκοινoβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα νεολαίας και πολιτικής για τους νέους (ιδιαίτερα σε θέματα απασχόλησης, κινητικότητας, δικαιωμάτων, εκπαίδευσης κ.ά), καθώς και κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικών επιχειρήσεων.

 

·        Επεξεργασία κειμένων και ανάληψη πρωτοβουλιών ενημέρωσης σε συνεργασία με τον ευρωβουλευτή, την ομάδα στήριξής του και άλλους φορείς, ιδιαίτερα κοινωνικών φορέων και πρωτοβουλιών νέων.
·        Τακτική επικοινωνία και διαβούλευση με πρωτοβουλίες νέων και φορείς που ασχολούνται με τους νέους τόσο για τη μεταφορά θεμάτων στο ευρωκοινοβούλιο όσο και για τη μεταφορά πληροφοριών και εμπειριών στους φορείς αυτούς.
·         Δημιουργία δικτύων αμφίδρομης επικοινωνίας με φορείς και πολίτες που ενδιαφέρονται για θέματα κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
·       Διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, σεμιναρίων, διαδραστικών εκστρατειών ενημέρωσης, αξιοποιώντας και το διαδίκτυο, που θα απευθύνονται ιδιαίτερα σε νέους, με αντικείμενο την ενδυνάμωση των πρωτοβουλιών για απασχόληση των νέων, ιδιαίτερα σε επαγγέλματα που σχετίζονται με κοινωνικές και περιβαλλοντικές υπηρεσίες και υποδομές καθώς και στον κοινωνικό τομέα, την κοινωνική και περιβαλλοντική καινοτομία και επιχειρηματικότητα.
 

Επίσης:

 

θα συμμετέχει, όταν χρειάζεται, σε συναντήσεις του ευρωβουλευτήμε φορείς και πρωτοβουλίες νέων,

 

θα συμβάλλει στη γραμματειακή και υποστηρικτική – οργανωτική δουλειά στους τομείς ευθύνης του/της, ή και σε άλλες εκδηλώσεις όταν απαιτείται,

 

θα συνεργάζεται στενά με τους υπόλοιπους συνεργάτες στις Βρυξέλλες όσο και στην Αθήνα, στο πλαίσιο, της ομάδας κοινοβουλευτικής στήριξης του ευρωβουλευτή 
 

  Κοινοβουλευτική στήριξη: Ο/η συνεργάτης/συνεργάτιδα θα ασχολείται με τη σύνταξη ερωτήσεων και εκθέσεων σε θέματα που αφορούν τους νέους, την τακτική πληροφόρηση μέσω του σχετικού ηλεκτρονικού δελτίου, τη συγγραφή σχεδίων Δελτίων Τύπου και ηλεκτρονικών μηνυμάτων, τη διοργάνωση στην Ελλάδα και στο Ευρωκοινοβούλιο (σε συνεργασία με τους υπόλοιπους συνεργάτες στις Βρυξέλλες) ημερίδων, εκδηλώσεων, σεμιναρίων και δραστηριοτήτων σχετικά με θέματα νεολαίας αλλά και κοινωνικής οικονομίας. 

 

 

 3. Τα απαραίτητα προσόντα είναι:

 • Ηλικία μικρότερη των 35 χρόνων
 • Σημαντική προηγούμενη εμπειρία από συνεργασία με νέους, γνώσεις και εργασία σε θέματα νεολαίας
 • Σημαντική εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων και σε εργασία σε πολυ-πολιτισμικό περιβάλλον.
 • Άριστη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση τουλάχιστον Αγγλικής γλώσσας.
 • Αποδοτικότητα στους τομείς ευθύνης που αναλαμβάνει, συνέπεια στα χρονοδιαγράμματα, δημιουργικότητα και πρωτοβουλία.
 • Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης
 • Ικανότητα επεξεργασίας θέσεων και συγγραφής εκθέσεων για θέματα που αφορούν τους τομείς ευθύνης του/της (πιθανόν σε συνεργασία και με άλλους συνεργάτες του ευρωβουλευτή).
 • Άριστος χειρισμός εφαρμογών Η/Υ και δυνατότητα εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 
 

                        4. Επιθυμητά προσόντα είναι:

 

¨      Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και σχετική εμπειρία σε κάποιους από τους προαναφερόμενους τομείς
¨      Προηγούμενη εμπειρία από εργασία σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα ή μέσω συνεργασίας με φορείς από άλλες ευρωπαϊκές χώρες
¨      Γνώση των διαδικασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

¨      Πολύ καλή γνώση γερμανικών ή γαλλικών.

 

 

                      

 5. Άλλες απαιτήσεις

 

 

 

·         Δυνατότητα εργασίας σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον αλλά και σε ακανόνιστα ωράρια ανάλογα με τις απαιτήσεις της δουλειάς και στο πλαίσιο των εντατικών ρυθμών εργασίας που απαιτεί η δουλειά στο ευρωκοινοβούλιο καθώς και μετακίνησης - όταν χρειάζεται - εκτός Αθηνών.

 

 

 

 

·         Ενδιαφέρον συμμετοχής σε σεμινάρια και επιστημονικές ημερίδες για θέματα νεολαίας αλλά και κοινωνικής οικονομίας, παρακολούθηση από απόσταση θεμάτων που συζητιούνται στις διάφορες Επιτροπές και την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, την Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο κ.ά.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      6. Αξιολόγηση

 

 

                            Βασικά κριτήρια αξιολόγησης του/της θα είναι τόσο η κοινωνική εμπειρία όσο και οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και πιο ειδικά:

 

·         Η προηγούμενη εμπειρία από “εργασία σε ομάδα / team work”, από “δημιουργία ομάδας”, συμμετοχή σε διάφορες μορφές κοινωνικής παρέμβασης, διοργάνωση εκδηλώσεων, και γενικότερα η εμπειρία από παρεμβάσεις σε κοινωνικούς χώρους, ιδιαίτερα σε σχέση με νέους
·         Η δυνατότητα αξιοποίησης, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
·         Οι δεξιότητες και ικανότητες του/της να επικοινωνεί θέματα και να δημιουργεί δίκτυα συνεργασίας.
 
7. Επικοινωνία, υποβολή βιογραφικού και σύντομου σημειώματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να υποβάλλουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: nikos.chrysogelos<@>gmail.com <αφαιρέστε τις αγκύλες>
 βιογραφικό σημείωμα όπου θα παρουσιάζεται και τεκμηριώνεται η εμπειρία τους, οι ικανότητες – δεξιότητες και οι γνώσεις τους
 σύντομο σημείωμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος (μάξιμουμ 250 λέξεις) όπου θα αναφέρονται οι λόγοι εκδήλωσης του ενδιαφέροντος, καθώς και ποια είναι τα δυνατά κι αδύναμα σημεία του/της για τη θέση αυτή 
 
 

 

Last modified on Πέμπτη, 20 Σεπτέμβριος 2012 12:59