19 Νοεμβρίου 2013

Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα στην Ελλάδα

Ερώτηση του Νίκου Χρυσόγελου προς την Κομισιόν

«Στην Ελλάδα της κρίσης, της ανεργίας και της φτώχειας, οι δράσεις άμεσης ανακούφισης πρέπει να είναι προτεραιότητα και να συνοδεύονται από ένα καλά σχεδιασμένο πλέγμα μέτρων κοινωνικής πολιτικής. Παρά τη δεδομένη ανάγκη επείγουσας στήριξης διαρκώς αυξανόμενου τμήματος του πληθυσμού που διαβιεί σε συνθήκες φτώχειας, οι σχετικές σχεδιαζόμενες πολιτικές περιορίζονται στην πιλοτική εφαρμογή "συστήματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος" από την 1.1.2014 με προϋπολογισμό 20 εκ. Το διατιθέμενο ποσό μπορεί να αυξηθεί από αδιάθετα κονδύλια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του ΕΣΠΑ 2007-2013. Παράλληλα, είναι κρίσιμο το να υποστηριχθεί και από την Επιτροπή ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του συστήματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος κατά την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, ώστε να είναι βιώσιμο μετά το πέρας της περιόδου χρηματοδότησης»,δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων με αφορμή κατάθεσης σχετικής ερώτησής του προς την Κομισιόν.

 

Και συνέχισε : «Τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής συστημάτων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος είναι πάρα πολλά. Ζούμε το πέμπτο έτος ύφεσης και σοβαρό τμήμα του πληθυσμού ζει πλέον σε κατάσταση ανέχειας. Υπάρχει λύση και λέγεται ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα! Άλλωστε, η ανάγκη επαρκούς εισοδηματικής στήριξης όλων των πολιτών σε επίπεδο ικανό ώστε να εξασφαλίζεται αξιοπρεπής διαβίωση αποτελεί πάγια θέση της Ένωσης. Επιπλέον ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίως όσα σχετίζονται με τα μέτρα πολιτικής που προτείνονται στα Κράτη-Μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, υπογραμμίζουν πως παράλληλα με την προσπάθεια επίτευξης δημοσιονομικών στόχων απαιτείται με την ίδια προσήλωση τα Κράτη να προσπαθούν να διαχειριστούν την αυξανόμενη ανεργία και να πάρουν μέτρα και να προχωρήσουν σε δαπάνες για να αντιμετωπίσουν τη φτώχειας και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Με την ερώτησή μου καλώ την Επιτροπή να πάρει θέση στο θέμα ειδικά για την Ελλάδα και να πιέσει την ευρύτερη εφαρμογή συστήματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος άμεσα».

 

Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης:

Στη Σύσταση της Επιτροπής “σχετικά με την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας” [1], και στην πρόσφατη Ανακοίνωση της Επιτροπής "για τις κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και την συνοχή" [2], παρουσιάζεται η θέση σχετικά με την ανάγκη επαρκούς εισοδηματικής στήριξης όλων των πολιτών σε επίπεδο ικανό ώστε να εξασφαλίζεται αξιοπρεπής διαβίωση. Σε πρόσφατο ψήφισμά του για το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών [3], το Ευρωκοινοβούλιο "καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τη συμμόρφωση όλων των εκθέσεων των κρατών μελών με τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020, κυρίως όσον αφορά τη μείωση της φτώχειας και την απασχόληση, και να εξετάζει προσεκτικά τις διασυνδέσεις και την αλληλεξάρτηση ανάμεσα στις πολιτικές". Στην Ελλάδα παρά τη δεδομένη ανάγκη επείγουσας στήριξης διαρκώς αυξανόμενου τμήματος του πληθυσμού που διαβιεί σε συνθήκες φτώχειας, οι σχετικές σχεδιαζόμενες πολιτικές περιορίζονται στην πιλοτική εφαρμογή "συστήματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος" από την 1.1.2014 με προϋπολογισμό 20 εκ. [4]

 

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1. Προτίθεται να προτείνει στις αρχές την ενίσχυση του προϋπολογισμού της σχεδιαζόμενης δράσης για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα από αδιάθετα κονδύλια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) του ΕΚΤ του ΕΣΠΑ, με την ευκαιρία της επικείμενης αναθεώρησης των Ε.Π; Πόσοι είναι σήμερα οι αδιάθετοι πόροι του ΕΚΤ της περιόδου 2007-2013;

2. Πριν από την έγκριση και κατά την εξειδίκευση των Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, προτίθεται να υποστηρίξει ευρεία εφαρμογή συστήματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, σχεδιασμένου ώστε να είναι βιώσιμο και μετά τη λήξη της Περιόδου;

3. Πώς κρίνει την προοπτική επίτευξης των στόχων απασχόλησης και καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού που τίθενται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ευρώπη 2020;

4. Προτίθεται να υποστηρίξει μετρήσιμους στόχους και μέτρα κοινωνικής πολιτικής και δημιουργίας θέσεων εργασίας, παράλληλα με την προσπάθεια επίτευξης δημοσιονομικών στόχων;

 

_________________________________________________

[1] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008H0867:EL:HTML

[2] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0083:FIN:EL:HTML

[3] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0447&language=EL&ring=A7-2013-0322, σημείο 1

[4] Ν. 4093/2102, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.3