14 Ιανουαρίου 2013

Φοροδιαφυγή στην Ελλάδα και ανάγκη εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης των τελωνείων

Το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και την ανάγκη αντιμετώπισης εκτεταμένης φοροδιαφυγής στο πεδίο του ΦΠΑ και του λαθρεμπορίου. Πρόσφατη μελέτη[1] αναδεικνύει την πιθανή έκταση φοροδιαφυγής σε μια σειρά εμπορευματικών συναλλαγών, όπως οι εξαγωγές πετρελαιοειδών, οι συνήθεις εξαγωγές, εφοδιασμοί, το τελωνειακό καθεστώς 42. Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου[2] τόσο για το καθεστώς 42 όσο και για τις τελωνειακές απλουστεύσεις[3], αναδεικνύει σειρά προβλημάτων και δυσχερειών που ευνοούν την φοροδιαφυγή συνολικά στην ΕΕ, ωστόσο με μεγαλύτερη δημοσιονομική και κοινωνική επίπτωση σε χώρες, όπως η Ελλάδα. Στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης των δημοσιονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, οι οργανικές μονάδες των τελωνείων έχουν μειωθεί σημαντικά με αποτέλεσμα πολλά παράκτια μέρη και νησιά να μην έχουν πλέον τελωνειακή παρουσία, ενώ η ηλεκτρονικοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών και η περαιτέρω απλούστευσή τους χωρίς αναβάθμιση και ενίσχυση των τελωνείων με επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό μάλλον αποδυναμώνει την προσπάθεια μείωσης του λαθρεμπορίου και υπονομεύει τον πραγματικό εκσυγχρονισμό της τελωνειακής υπηρεσίας.

 

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1. Έχει υπόψη της και αν ναι, ποια είναι η θέση της για την δραματική συρρίκνωση των τελωνειακών μονάδων σε ένα κράτος με παράκτιο και νησιωτικό χαρακτήρα;

2. Πώς μπορεί να συνδράμει στην ενίσχυση με εξοπλισμό των ελληνικών τελωνείων;

3. Ποια θέση υποστηρίζει εντός της Τρόικα σχετικά με την ανάγκη ενίσχυσης με εξειδικευμένο προσωπικό των ελληνικών τελωνείων;

4. Ποιες πρωτοβουλίες έχει αναλάβει σε σχέση με την καταστρατήγηση του τελωνειακού καθεστώτος 42 στις εμπορευματικές συναλλαγές Ελλάδας-Βουλγαρίας;

5. Πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει τη διασφάλιση των δημοσιονομικών συμφερόντων στο πλαίσιο των τελωνειακών απλουστεύσεων (πχ. κεντρικός τελωνισμός) κατά την κατάρτιση των διατάξεων εφαρμογής του υπό υιοθέτηση Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα;

 
________________
[1]Δ. Μάρδας, «Νοθεία και Λαθρεμπόριο καυσίμων: Μέτρα Πολιτικής», Μελέτη ΓΣΕΒΕΕ/ ΠΟΠΕΚ, Οκτώβριος 2012
[2] Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, «Εξασφαλίζει ο έλεγχος στο πλαίσιο του τελωνειακού καθεστώτος 42 την πρόληψη και τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής στον τομέα του ΦΠΑ;»,Ειδική Έκθεση 13/2011 (http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/10952827.PDF).
[3] Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, «Ελέγχονται αποτελεσματικά οι απλουστευμένες τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής;», Ειδική Έκθεση 1/2010 (http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/7913000.PDF).