06 Ιουνίου 2012

Ερώτηση για τον ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003696/2012

προς την Επιτροπή

Άρθρο 117 του Κανονισμού

Nikos Chrysogelos (Verts/ALE)

 

Θέμα:         

Ερώτηση για τον ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο

 

Η ανεργία στην ελληνική Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη ανέρχεται στο 95%, ενώ η ΕΕ έχει επιβάλει στα Ελληνικά Ναυπηγεία, το μεγαλύτερο ναυπηγείο της χώρας, απαγόρευση κάθε εμπορικής δραστηριότητας και αναθέσεις έργου μόνο από το Πολεμικό Ναυτικό, στο πλαίσιο συμφωνίας για μη επιβολή προστίμου.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1.    Ενισχύει σχέδια γι' ανακοπή της φθίνουσας πορείας του κλάδου μέσω συμπλήρωσης της ναυπηγο-επισκευαστικής δραστηριότητας με τομείς πράσινης τεχνολογίας, που ενσωματώνουν ένταση γνώσης, καινοτομία και περιβαλλοντικά προϊόντα και υπηρεσίες;

2.    Σε τι βαθμό χρηματοδοτούνται - αξιοποιούνται παραγωγικά τα αποτελέσματα ερευνητικών προγραμμάτων, όπως η κατασκευή εξαρτημάτων και τμημάτων πλωτών εφαρμογών ΑΠΕ, πλωτών συστημάτων αφαλάτωσης με τη χρήση ΑΠΕ, που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην απασχόληση στα ναυπηγεία;

3.    Έχουν κατευθυνθεί πόροι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στον ναυπηγικό τομέα;

4.    Αξιοποιούν τα κράτη μέλη το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που επιτρέπει κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία, τα επόμενα 2 χρόνια, για καινοτομίες και κατασκευή πλωτών και κινητών παράκτιων κατασκευών για εκμετάλλευση ΑΠΕ[1];

5.    Προβλέπεται, στο πλαίσιο εφαρμογής της ευρωπαϊκής πολιτικής μείωσης της ρύπανσης από πλοία, συγχρηματοδότηση της βελτίωσης των μηχανών πλοίων ή/και κατασκευής νέων, περιβαλλοντικά αποτελεσματικών και καινοτόμων πλοίων, κάτι που συμβάλλει και στη βιωσιμότητα των ακτοπλοϊκών συνδέσεων των νησιών, αφού τα καύσιμα αντιπροσωπεύουν το 37-50% του συνολικού κόστους τους;

6.    Εξετάζει εναλλακτικά σχέδια συμμόρφωσης που θα επιτρέψουν στα Ελληνικά Ναυπηγεία να επανέλθουν σε εμπορική δραστηριότητα και να επεκταθούν ίσως και σε πράσινους τομείς, λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή κατάσταση οδηγεί στο κλείσιμό τους και σε μεγαλύτερη ανεργία στον κλάδο;

 [1]    http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:364:0009:0013:EL:PDF (14.12.2011) «Πλαίσιο για τις Κρατικές Ενισχύσεις στη Ναυπηγική Βιομηχανία» Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2011/C 364/06)

 

Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

EL

E-003696/2012

Απάντηση του κ. Tajani

εξ ονόματος της Επιτροπής

(5.6.2012)

 

 

Η Επιτροπή γνωρίζει την πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στον ναυπηγικό τομέα και, ως εκ τούτου, έχει δρομολογήσει εργασίες για την αναθεώρηση της πρωτοβουλίας Leaderhip, έτσι ώστε να στηριχτεί ο κλάδος αυτός της οικονομίας.

1. Η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων σε συναφείς «πράσινες» δραστηριότητες, ιδίως στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως είναι η υπεράκτια παραγωγή αιολικής ενέργειας, είναι σημαντική για την περαιτέρω ανάπτυξη της ναυτιλιακής βιομηχανίας της Ευρώπης. Παρότι εναπόκειται στην κάθε επιχείρηση να επιδιώξει τη διαφοροποίηση αυτή, η ΕΕ μπορεί να παράσχει στήριξη σύμφωνα με την απάντηση στην ερώτηση Ε-001957/2012 του κ. Jim Higgins.

2. Τα αποτελέσματα των ερευνητικών προγραμμάτων σχετικά με τις (θαλάσσιες) ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναμένεται να οδηγήσουν στην παραγωγή καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας στα ναυπηγεία. Ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε έργου, αυτά μπορεί να είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση στο πλαίσιο των προγραμμάτων για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

3. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) έχει ήδη παράσχει βοήθεια σε εργαζομένους που απολύθηκαν στον ναυπηγικό τομέα και στους προμηθευτές του τομέα αυτού στη Δανία και την Πολωνία[1].[1]

4. Το νέο πλαίσιο κρατικής βοήθειας για τις ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία  τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2012. Συνεπώς, είναι πολύ νωρίς για να μπορέσει να υπολογιστεί ο αντίκτυπός του. 

5. Τα περιβαλλοντικώς αποδοτικά πλοία, συμπεριλαμβανομένων και των οχηματαγωγών πλοίων, μπορούν να πληρούν τα κριτήρια χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να προσφέρεται ως επιλογή και η συγχρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία, υπό την προϋπόθεση ότι ένα σχέδιο είναι επιλέξιμο στο πλαίσιο του αντίστοιχου επιχειρησιακού προγράμματος και είναι σύμφωνο με τις πολιτικές και τη νομοθεσία της ΕΕ. Τα σχέδια αυτά θα μπορούσαν επίσης να είναι επιλέξιμα για μερική χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Marco Polo[1].[2]Επιπλέον, τα ερευνητικά προγράμματα-πλαίσια της ΕΕ στηρίζουν μια σειρά έργων για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς και τη βελτίωση των μηχανών των πλοίων.

6. Η Επιτροπή παραπέμπει στην απάντηση που έδωσε στην ερώτηση Ε-002114/2012 του κ. Νικολάου Χούντη.   

 [1]    Για περισσότερες πληροφορίες βλ.:  http://ec.europa.eu/egf.

[2]    Βλέπε: http://ec.europa.eu/transport/marcopolo.

Last modified on Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012 16:04