12 Απριλίου 2012

Eρώτηση για τον ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο

 

Η ανεργία στην ελληνική Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη ανέρχεται στο 95%, ενώ η Ε.Ε. έχει επιβάλλει στα Ελληνικά Ναυπηγεία, το μεγαλύτερο ναυπηγείο της χώρας, απαγόρευση κάθε εμπορικής δραστηριότητας κι αναθέσεις έργου μόνο από το Πολεμικό Ναυτικό, στο πλαίσιο συμφωνίας για μη επιβολή προστίμου.
 
  1. Ενισχύει σχέδια γι' ανακοπή της φθίνουσας πορείας του κλάδου μέσω συμπλήρωσης της ναυπηγο-επισκευαστικής δραστηριότητας με τομείς πράσινης τεχνολογίας, που ενσωματώνουν ένταση γνώσης, καινοτομία και περιβαλλοντικά προϊόντα κι υπηρεσίες;
  2. Σε τι βαθμό χρηματοδοτούνται - αξιοποιούνται παραγωγικά τα αποτελέσματα ερευνητικών προγραμμάτων, όπως η κατασκευή εξαρτημάτων και τμημάτων πλωτών εφαρμογών ΑΠΕ, πλωτών συστημάτων αφαλάτωσης με τη χρήση ΑΠΕ, που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην απασχόληση στα ναυπηγεία;
  3. Έχουν κατευθυνθεί πόροι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στον ναυπηγικό τομέα;
  4. Αξιοποιούν τα κράτη-μέλη το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που επιτρέπει κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία, τα επόμενα 2 χρόνια, για καινοτομίες και κατασκευή πλωτών και κινητών παράκτιων κατασκευών για εκμετάλλευση ΑΠΕ [1];
  5. Προβλέπεται, στο πλαίσιο εφαρμογής της ευρωπαϊκής πολιτικής μείωσης της ρύπανσης από πλοία, συν-χρηματοδότηση της βελτίωσης των μηχανών πλοίων ή/και κατασκευής νέων, περιβαλλοντικά αποτελεσματικών και καινοτόμων πλοίων, κάτι που συμβάλλει και στη βιωσιμότητα των ακτοπλοϊκών συνδέσεων των νησιών, αφού τα καύσιμα αντιπροσωπεύουν το 37-50% του συνολικού κόστους τους;
  6. Εξετάζει εναλλακτικά σχέδια συμμόρφωσης που θα επιτρέψουν στα Ελληνικά Ναυπηγεία να επανέλθουν σε εμπορική δραστηριότητα και να επεκταθούν ίσως και σε πράσινους τομείς, λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή κατάσταση οδηγεί στο κλείσιμό τους και σε μεγαλύτερη ανεργία στον κλάδο;  
____________________________________________
 [1] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:364:0009:0013:EL:PDF (14.12.2011) «Πλαίσιο για τις Κρατικές Ενισχύσεις στη Ναυπηγική Βιομηχανία» Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2011/C 364/06)

 

Last modified on Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012 16:00