14 Απριλίου 2014

Αλιεία και Θάλασσα

pegasus LARGE t 1101 54312175 SmallΟ Νίκος Χρυσόγελος με αφορμή τη σύνταξη της γνωμοδότησης του για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας καθώς και για το Θαλάσσιο Χωροταξικό σχεδιασμό και την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης για λογαριασμό της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας κι Ασφάλειας Τροφίμων πραγματοποίησε μια σειρά επαφών και εκδηλώσεων με επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς για να συζητηθούν η διασφάλιση της βιώσιμης αλιείας, αλλά και η ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων και θαλάσσιων πόρων.

Οι θάλασσες της Ευρώπης ήταν κάποτε από τις πιο πλούσιες στον κόσμο. Τριάντα χρόνια Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) έχουν ως αποτέλεσμα σοβαρή μείωση των πληθυσμών των ψαριών, υποβάθμιση των οικοσυστημάτων, καθώς και βλάβες σε οικοτόπους και αλιευτικά πεδία. Το 63% των εξεταζόμενων ιχθυαποθεμάτων στον Ατλαντικό έχουν υπεραλιευθεί, στη Μεσόγειο το το 82%. Στη Βαλτική 4 από τα 6 ιχθυαποθέματα. Η Κομισιόν αναγνώρισε την πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα ως μία από τις βασικές κινητήριες δυνάμεις της υπεραλίευσης. Οι επιδοτήσεις έχουν συμβάλει σε αυτή την ανισορροπία. Το 2011 έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου επιβεβαιώνει ότι έτσι οδηγούμαστε σε εξάντληση των αποθεμάτων των ψαριών, που θα απειλήσει την ευημερία των θαλασσών και τη βιωσιμότητα των αλιευτικών κοινοτήτων.


Η αναθεωρημένη ΚΑλΠ θα πρέπει να θέσει την περιβαλλοντική αειφορία, στη βάση της αρχής της προφύλαξης και της διαχειριστικής προσέγγισης των οικοσυστημάτων, ως θεμελιώδη προϋπόθεση για την οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα, εμπλέκοντας ενεργά τις τοπικές κοινωνίες και τη παράκτια αλιεία στην διαδικασία συνδιαχείρισης και προστασίας των ιχθυο-αποθεμάτων. Χρειάζεται να αυξηθεί ο πλούτος των θαλασσών και να είναι τα αλιεύματα επαρκή για τους ψαράδες, ώστε να μην χρειάζονται συνεχείς επιδοτήσεις για να επιβιώνουν. Σχέδια ανά αλιευτικό πεδίο θα πρέπει να θεσπιστούν μέχρι το 2015 για το σκοπό αυτό.

Η πρόταση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας συνδυάζει οικονομικούς πόρους για βιώσιμη αλιεία και βιώσιμες υδατοκαλλιέργειες, καθώς και για έλεγχο και επιβολή των μέτρων, συλλογή δεδομένων και Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική. Η ενσωμάτωση αυτών των διαφορετικών, παλιότερα, χρηματοδοτικών εργαλείων σε ένα ενιαίο μπορεί να απλοποιήσει τη διαχείριση, ενώ θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη κατανομή των διαθέσιμων πόρων.

Η χρηματοδότηση θα είναι διαθέσιμη μόνο για τα κράτη μέλη που συμμορφώνονται με τους στόχους και τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, ιδίως τις υποχρεώσεις ελέγχου, τον Κανονισμό για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας και τις υποχρεώσεις συλλογής δεδομένων. Το Ταμείο θα χρηματοδοτεί μόνο επιχειρήσεις που τηρούν τη ΚΑλΠ. Πολλά από τα προτεινόμενα μέτρα μπορούν να συμβάλουν σε αναβάθμιση του τομέα της αλιείας της ΕΕ, προσέλκυση νέων στο επάγγελμα, βελτίωση των συνθηκών των εργαζομενών καθώς κι αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης, αποκατάστασης και παρακολούθησης περιοχών Natura 2000 και θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών.

Προβλέπονται, επίσης, μέτρα για προώθηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και του κοινωνικού διαλόγου, διευκόλυνση της διαφοροποίησης και δημιουργίας θέσεων εργασίας, θέσπιση κι ανάπτυξη τοπικών πρωτοβουλιών από τα κάτω με στόχο την υποστήριξη αλιευτικών περιοχών, τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης και τοπικών συμπράξεων.

 

 

1. ΚΟΙΝΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Με μια ιστορική του απόφαση, το Ευρωκοινοβούλιο υπερψήφισε με μεγάλη πλειοψηφία (502 υπέρ, 137 κατά και 27 αποχές), στις 6 Φεβρουαρίου, την έκθεση Rodust για την αναθεώρηση του βασικού Κανονισμού της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ). Με τη ψήφο τους οι ευρωβουλευτές επιδιώκουν να μεταρρυθμίσουν την αλιευτική πολιτική της ΕΕ και να τη στρέψουν σε βιώσιμη τροχιά για να αντιμετωπιστεί η υπεραλίευση και οι καταστροφικές μορφές αλιείας, να ανακάμψει ο θαλάσσιος πλούτος και να γίνει μακροχρόνια βιώσιμο το επάγγελμα του ψαρά. Αυτή η ιστορική ψηφοφορία - είναι η πρώτη φορά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συναποφασίζει για την αλιευτική πολιτική - ρίχνει το γάντι στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που στο πλαίσιο του Συμβουλίου Αλιείας αποφασίζουν τη θέση τους σχετικά με την ΚΑλΠ. Ο Νίκος Χρυσόγελος πραγματοποίησε σειρά επαφών και εκδηλώσεων με επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς για τη διασφάλιση της βιώσιμης αλιείας, αλλά και της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων και θαλάσσιων πόρων.


Καθοριστικής σημασίας για τους Πράσινους ήταν οι ρυθμίσεις που απαιτούν βιώσιμα επίπεδα αλιείας από το 2015 και έπειτα, η θέσπιση διαχειριστικών σχεδίων για τα αλιευτικά πεδία, ώστε να μπορέσουν τα αλιευτικά αποθέματα να αποκατασταθούν σε βιώσιμα επίπεδα μέχρι το 2020, η δημιουργία θαλάσσιων προστατευμένων περιοχών για να ανακάμψει με φυσικό τρόπο ο πλούτος των θαλασσών, καθώς και η δέσμευση για τον τερματισμό των μαζικών απορρίψεων ψαριών στη θάλασσα (οι απορρίψεις φτάνουν σήμερα μέχρι και το ¼ των ποσοτήτων που αλιεύονται).


Η Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο υπήρξε από τους πρωτεργάτες της βιώσιμης αναθεώρησης της ΚΑλΠ τα τελευταία 3 χρόνια. Οι σημαντικότερες από τις τροπολογίες που κατέθεσε και που οδήγησαν σε αυτό το πολύ θετικό αποτέλεσμα για τους αλιείς και τα ψάρια αφορούν σε:

· Κριτήρια τα οποία παρέχουν προνομιακή πρόσβαση στην αλιεία για αυτούς που αλιεύουν με περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο.

· Σύσταση πανευρωπαϊκής επιτροπής με αντικείμενο την εξέταση του βαθμού συμμόρφωσης κάθε Κράτους Μέλους σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΑλΠ.

· Ένα καλό ορισμό της προσέγγισης του οικοσυστήματος στη διαχείριση της αλιείας.

· Ρήτρα που λέει ότι όταν η ποιότητα των δεδομένων στον τομέα της αλιείας επιδεινώνεται, τότε οι αλιευτικές ποσοστώσεις πρέπει να μειωθούν (η προληπτική προσέγγιση σε λειτουργία).

· Απαίτηση από τα κράτη μέλη να συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τις ιδιωτικές συμφωνίες μεταξύ των ιδιοκτητών σκαφών της χώρας τους και των κυβερνήσεων τρίτων χωρών.

· Στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας πρέπει να δίνεται προτεραιότητα σε μη-σαρκοφάγα είδη ψαριών, προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση της υδατοκαλλιέργειας από ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια (τα οποία προέρχονται τελικά από ένταση της αλιευτικής δραστηριότητας).

· Η στρατηγική αντίληψη ότι ο μόνος τρόπος να είναι επικερδής η αλιεία είναι να υπάρχει ξανά αφθονία ιχθυαποθεμάτων.

Διάβασε περισσότερα:

http://chrysogelos.gr/newsite/index.php/component/k2/item/2962-historical-european-parliament-decision-on-reform-of-the-common-fisheries-policy

Παρόλα αυτά, το Ευρωκοινοβούλιο απέτυχε να υποστηρίξει τη σταδιακή κατάργηση της καταστροφικής αλιείας με τράτες μεγάλου βάθους. Ένα από τα βασικά θέματα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Δεκέμβριο ήταν η συζήτηση της έκθεσης για την αλιεία ανοιχτής θάλασσας στο Βόρειο Ατλαντικό. Το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε στις 10 Δεκεμβρίου 2013 τους νέους κανόνες της ΕΕ που θα διέπουν την αλιεία βαθέων υδάτων. Οι Πράσινοι εξέφρασαν τη λύπη τους για την αποτυχία να ψηφιστούν προτάσεις για την σταδιακή κατάργηση της καταστροφικής αλιείας με τράτες που αλιεύουν με καταστροφικό τρόπο σε πολύ μεγάλα βάθη που ξεπερνούν ακόμα και τα 600 μέτρα. Η τροπολογία των Πράσινων σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση της αλιείας με τράτα και απλάδια δίχτυα μεγάλου βάθους συγκέντρωσε 326 υπέρ και 342 ψήφους κατά, παρά τη μεγάλη κινητοποίηση πολλών φορέων και πολιτών. Μόνο στη Γαλλία υπέγραψαν 700.000 πολίτες τη σχετική πρόταση.

Διαβάστε περισσότερα:

http://www.chrysogelos.gr/newsite/index.php/2012-01-26-17-17-39-594/deltia-typou/item/3525-deep-sea-bottom-trawling

 

2. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε την πρόταση για το πρόγραμμα χρηματοδότησης της αλιείας για τη περίοδο 2014-2020, στο πλαίσιο της ΚΑλΠ και ενέκρινε κονδύλιο 6.5 δις ευρώ για την εφαρμογή της Θαλάσσιας Στρατηγικής και της Αλιευτικής Πολιτικής.

"Περιμέναμε περισσότερα από αυτή την απόφαση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας για να μπορέσει να ανακάμψει ο πληθυσμός των ψαριών, να υπάρξει μέλλον για το επάγγελμα του ψαρά και να μπουν στο επάγγελμα νέοι στην ηλικία. Δυστυχώς, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην Ολομέλεια, προκαλεί ανάμικτα συναισθήματα", δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, με αφορμή την ψήφιση από το Ευρωκοινοβούλιο στις 23 Οκτωβρίου του πλαισίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας κι Αλιείας.

Στα θετικά της ψηφοφορίας συγκαταλέγεται ότι υπερψηφίστηκαν οι Πράσινες τροπολογίες για ενίσχυση της έρευνας για την κατάσταση των ιχθυο-αποθεμάτων σε επίπεδο αλιευτικής λεκάνης, καθώς και της διαφάνειας, των ελέγχων και της εποπτείας από την ΕΕ των κονδυλίων, ώστε να αποτρέπεται η σπατάλη τους, συνηθισμένη πρακτική μέχρι σήμερα. Επίσης, απορρίφθηκαν επικίνδυνες τροπολογίες όσον αφορά στη δυνατότητα επιδοτήσεων για κατασκευή νέων σκαφών και ανανέωση του αλιευτικού στόλου, με δεδομένο ότι συνήθως από αυτές τις ενισχύσεις επωφελούνται κυρίως όχι οι παραδοσιακοί ψαράδες, αλλά αυτοί που μπορούν να διαθέσουν εκατοντάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια ευρώ για μεγάλα σκάφη, βιομηχανικής συνήθως αλιείας, όπως έχει αποδειχθεί. Πολλά τέτοια παραδείγματα έχουν καταγραφεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Παράλληλα, όμως, υπερψηφίστηκαν και αμφιλεγόμενες τροπολογίες που αφορούν ενισχύσεις για αντικατάσταση των μηχανών και επιδοτήσεις νέων αλιέων για αγορά σκαφών. Από παρόμοιες ρυθμίσεις σπάνια επωφελούνται οι χιλιάδες μικροί ψαράδες, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται στα όρια επιβίωσης. Ως εκ τούτου, είναι υπαρκτός ο κίνδυνος αύξησης της αλιευτικής ικανότητας στην ΕΕ την ίδια στιγμή που έχουμε δραματική μείωση των ψαριών και είναι όλο και πιο η δύσκολη η επιβίωση των ήδη υπαρχόντων ψαράδων.

Χρήσιμη θα ήταν, αντιθέτως, η ενίσχυση της εκπαίδευσης νέων ψαράδων, ακόμα και πάνω σε ένα σκάφος παλιότερου, έμπειρου ψαρά, η ενίσχυση των ψαράδων σε συμπληρωματικούς ως προς την αλιεία ρόλους, όπως η δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, η αποκατάσταση και φύλαξη του θαλάσσιου πλούτου, καθώς και η παρακολούθηση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Πιο αναλυτικά τα κύρια σημεία της έκθεσης που πέρασε από την Ολομέλεια:

- Προς μια βιώσιμη αλιεία στην ΕΕ:

Η συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα καθορίζουν βιώσιμες αλιευτικές ποσοστώσεις από το 2015 και περιλαμβάνει διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες η ρίψης στη θάλασσα ανεπιθύμητων αλιευμάτων απαγορεύεται.

Το ΕΤΘΑ θα βοηθήσει επομένως τους αλιείς να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες υποστηρίζοντας τις επενδύσεις σε πιο εκλεκτικά αλιευτικά εργαλεία ή εξοπλισμό, ώστε να διευκολύνεται ο χειρισμός, η αποθεματοποίηση και η εκφόρτωση ανεπιθύμητων αλιευμάτων.

- Περισσότερα δεδομένα για την καλύτερη διαχείριση αλιευμάτων:

Το ΕΤΘΑ θα χρηματοδοτήσει επίσης τη συλλογή και τη διαχείριση των σχετικών με την αλιεία δεδομένων, που είναι για παράδειγμα απαραίτητα για να καθοριστεί η Μέγιστη Βιώσιμη Απόδοση (ΜΒΑ) η οποία απαιτείται από τους νέους κανόνες της ΚΑλΠ.

Ο όρος ΜΒΑ αναφέρεται στη μέγιστη ποσότητα αλιευμάτων που μπορούν να αλιεύονται κάθε χρόνο ώστε ο πληθυσμός των αλιευόμενων ειδών να διατηρεί τη μέγιστη παραγωγικότητά του.

- Εκσυγχρονισμός των μηχανών:

Το Κοινοβούλιο με τροπολογία του στην αρχική πρόταση της Επιτροπής πρόσθεσε τη στήριξη του ΕΤΘΑ στην απόσυρση, την αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό των μηχανών, υπό την προϋπόθεση ότι η ισχύς του νέου κινητήρα θα είναι κατά 40 % τουλάχιστον μικρότερη εκείνης του κινητήρα που αντικαταστάθηκε. Οι ευρωβουλευτές απέρριψαν τροπολογία που αφορούσε επιδοτήσεις για την ανανέωση του στόλου.

 - Υποστήριξη στους νέους ψαράδες:

Σύμφωνα με σχετική τροπολογία, το ΕΤΘΑ θα μπορεί να παρέχει ατομική στήριξη ύψους έως και 100.000 ευρώ σε νεαρούς αλιείς κάτω των 35 ετών για εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι θα αγοράζουν αλιευτικό σκάφος μικρής κλίμακας και παράκτιας αλιείας μεταξύ 5 και 20 ετών και ότι θα διαθέτουν εργασιακή εμπειρία 5 ετών στον κλάδο.

- Απλούστεροι κανόνες, καλύτερος έλεγχος και συμμόρφωση:

 Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική όπως και η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΘΑ με το σκεπτικό ότι η χρήση ενός κοινού ταμείου θα συμβάλει στην απλοποίηση και τη συνένωση των δύο πολιτικών.

- Επόμενα βήματα:

Η ολομέλεια ενέκρινε την έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο για το ΕΤΘΑ. Το οιοδήποτε συμφωνηθέν κείμενο θα τεθεί σε ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική επιτροπή Αλιείας πριν ζητηθεί η τελική έγκριση από την Ολομέλεια.

  • Ομιλία Νίκου Χρυσόγελου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημοσίας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων: http://www.youtube.com/watch?v=JPGOWG8q9uk

Διαβάστε περισσότερα:

http://www.chrysogelos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1961:regulation-on-the-european-maritime-and-fisheries-fund&Itemid=76&lang=el

 

3. ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

Η γαλάζια οικονομία, η οικονομία δηλαδή που βασίζεται στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα στη κοινωνική ευημερία, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την έξοδο από τη κρίση. Από την άλλη, όμως, η αυξανόμενη παρέμβαση στη θάλασσα και στις ακτές μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα ίδια αυτά αγαθά. Για να αντιμετωπιστούν η αυξανόμενη χρήση των παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών, οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, οι κίνδυνοι από τη διέλευση πετρελαιοφόρων ή πλοίων με χημικά, η διάβρωση, οι φυσικοί κίνδυνοι, η μετατροπή της θάλασσας σε “οικόπεδα” με αποκλειστική χρήση την εξόρυξη πετρελαίου, φυσικού αερίου ή μεταλλευμάτων, πρέπει να μειωθούν οι πιέσεις στην ευαίσθητη αυτή ζώνη, μέσω ολοκληρωμένης, συνεκτικής και συνετής διαχείρισης.

O Νίκος Χρυσόγελος ήταν εισηγητής εκ μέρους των Πράσινων κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Ασφάλειας Τροφίμων και Δημόσιας Υγείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά με την πρόταση της Κομισιόν για την Οδηγία για τη «θέσπιση πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών».

Διαβάστε περισσότερα:

http://chrysogelos.gr/newsite/index.php/component/k2/item/3343-maritime_spatial_planning

"Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας κι Ασφάλειας Τροφίμων έβαλε τις βάσεις για ένα σημαντικό εργαλείο επίλυσης συγκρούσεων και βιώσιμης διαχείρισης των παράκτιων και θαλάσσιων πόρων, τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, εφόσον όχι μόνο η Κομισιόν αλλά και οι εθνικές και περιφερειακές αρχές κινηθούν αποφασιστικά μέσα στα επόμενα 2 χρόνια για να εφαρμόσουν στην πράξη το προτεινόμενο πλαίσιο", δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, με αφορμή την υπερψήφιση από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της γνωμοδότησης σχετικά με την πρόταση Οδηγίας «για τη Θέσπιση Πλαισίου για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών». Ο Νίκος Χρυσόγελος ήταν ο υπεύθυνος εισηγητής εκ μέρους της Ομάδας των Πράσινων στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και κατέθεσε σειρά τροπολογιών που σχεδόν όλες ενσωματώθηκαν συναινετικά ή τις υπερψήφισε η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών και περιλαμβάνονται στην γνωμοδότηση.

Ο Νίκος Χρυσόγελος είχε τοποθετηθεί αναλυτικά στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και είχε καταθέσει τροπολογίες με στόχο να βελτιώσει ορισμένες πτυχές της πρότασης και, ιδιαίτερα, να διασαφηνίσει και να ενισχύσει τους στόχους της μακροπρόθεσμης περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της βιώσιμης ευημερίας των παράκτιων κοινωνιών, όπως επίσης και της διαφύλαξης των φυσικών πόρων, των προστατευόμενων περιοχών, των ευαίσθητων οικοσυστημάτων και των ιχθυαποθεμάτων. Είχε καταθέσει επίσης τροπολογία για να λαμβάνονται μέτρα, ώστε να αποφεύγεται η επικίνδυνη διέλευση από οικολογικά ευαίσθητες θαλάσσιες περιοχές.

Η ψηφοφορία κατέδειξε την πρόθεση των ευρωβουλευτών για λήψη μέτρων από τα κράτη μέλη ώστε να επιδιωχθεί η συνοχή της διαχείρισης στις διάφορες θαλάσσιες λεκάνες, μέσω της διασυνοριακής συνεργασίας στην ίδια θαλάσσια περιοχή και τη συναφή παράκτια ζώνη. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων, είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη στα σχέδιά τους όχι μόνο την εξόρυξη φυσικού αερίου (καθώς και σχιστολιθικού φυσικού αερίου) και ενεργειακών εγκαταστάσεων, αλλά και τις σχετικές δραστηριότητες αποθήκευσης. Επιπλέον, απαιτείται η πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή του κοινού από τα πρώτα στάδια της εκπόνησης των επιλογών σχεδιασμού για να αποφευχθούν, μεταξύ άλλων, συγκρούσεις που αφορούν τη χρήση των φυσικών πόρων.

Διαβάστε περισσότερα:

http://www.chrysogelos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1970:seashore_sea_planning&Itemid=75&lang=el

Τροπολογίες που κατατέθηκαν στην βασική εισήγηση:

Ο Νίκος Χρυσόγελος ήταν ο υπεύθυνος εισηγητής εκ μέρους της Ομάδας των Πράσινων στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και κατέθεσε μια σειρά τροπολογιών που σχεδόν όλες ενσωματώθηκαν συναινετικά ή τις υπερψήφισε η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών και περιλαμβάνονται στην γνωμοδότηση.

Οι κύριες τροπολογίες που κατατέθηκαν είχαν ως στόχο:

- να διασαφηνίσουν και να ενισχύσουν τους στόχους της μακροπρόθεσμης περιβαλλοντικής βιωσιμότητας,

- να διασαφηνίσουν και να ενισχύσουν τους στόχους της βιώσιμης ευημερίας των παράκτιων κοινωνιών,

- να εξασφαλίσουν τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων,

- να εξασφαλίσουν τη διαφύλαξη των προστατευόμενων περιοχών,

- να διαφυλάξουν την προστασία των ευαίσθητων οικοσυστημάτων

- να διαφυλάξουν την προστασία των ιχθυαποθεμάτων.

- να λαμβάνονται μέτρα ώστε να αποφεύγεται η επικίνδυνη διέλευση από οικολογικά ευαίσθητες θαλάσσιες περιοχές.

  • Ομιλία Νίκου Χρυσόγελου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημοσίας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων:http://youtu.be/1KBmfGptjoI

Διαβάστε επίσης:

Να προστατέψουμε θάλασσα κι ακτές με ολοκληρωμένο σχεδιασμό: Η τοποθέτηση του Νίκου Χρυσόγελου για το σχέδιο Οδηγίας της Κομισιόν για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό.

http://www.chrysogelos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1876:maritime_spatial_planning_topothetisi&Itemid=65&lang=el

Γαλάζια Ανάπτυξη στον Ελληνικό Θαλάσσιο Χώρο

http://www.chrysogelos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1869:blue-growth-in-greek-marine-area&Itemid=83&lang=el

4.ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 

Εάν συνεκτιμήσουμε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες που εξαρτώνται από τη θάλασσα, τότε η "γαλάζια οικονομία" της ΕΕ αντιπροσωπεύει 5,4 εκατ. θέσεις εργασίας και ακαθάριστη προστιθέμενη αξία που ανέρχεται σε περίπου 500 δις € ετησίως. Συνολικά, 75% του εξωτερικού εμπορίου της Ευρώπης και 37% του εμπορίου εντός της ΕΕ διεξάγεται διά θαλάσσης. Μεγάλο ποσοστό αυτής της δραστηριότητας είναι συγκεντρωμένο γύρω από τις ακτές της Ευρώπης. Η ανάπτυξη όμως των θέσεων εργασίας, των υδατοκαλλιεργιών, του τουρισμού, των μεταφορών, της βιομηχανίας και της ναυτιλίας δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά σε συνέργεια με αυτό, ώστε να υπάρχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και στον οικονομικό τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος των στρατηγικών για τη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων είναι σημαντικός για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων στην περιφέρεια, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ διαφορετικών χρήσεων, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, την προστασία περιβαλλοντικών και κοινωνικών υποδομών από τη διάβρωση της παράκτιας ζώνης, την πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση ατυχημάτων και ρύπανσης, καθώς και φυσικών – τεχνολογικών καταστροφών. Με τη δράση του ο Νίκος Χρυσόγελος θέλησε να αναδείξει τη σημασία της γαλάζιας οικονομίας, αλλά και της ανάπτυξης των κατάλληλων οικονομικών και διοικητικών εργαλείων.

Διαβάστε περισσότερα:

Η "γαλάζια οικονομία" πρέπει να γίνει πιο πράσινη. Παρέμβαση του Νίκου Χρυσόγελου στην Ολομέλεια του Στρασβούργου αναφορικά με σχέδιο έκθεσης για τη γαλάζια ανάπτυξη: προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στους τομείς της θάλασσας, της ναυτιλίας και του τουρισμού στην ΕΕ (2012/2297(INI)).

Είναι απαραίτητο ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη θαλάσσια πολιτική της ΕΕ που θα στηρίζεται πάνω σε ξεκάθαρα, βιώσιμα και πρακτικά Σχέδια Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης (ICZM), μετά από ενημέρωση και διαβούλευση με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, τους πολίτες και την κοινωνία των πολιτών, ώστε να περιοριστούν οι συγκρούσεις χρήσεων του θαλάσσιου και παράκτιου χώρου και να διασφαλιστεί η βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων και παράκτιων κοινών πόρων προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και της περιφερειακής ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα:

http://chrysogelos.gr/newsite/index.php/component/k2/item/3287-blue-growth

Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις του Νίκου Χρυσόγελου πάνω στο θέμα, χρονολογικά, περιλαμβάνουν:

Εκθέσεις - τροπολογίες

- Υπερψήφιση της έκθεσης γνωμοδότησης του Νίκου Χρυσόγελου για το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Ασφάλειας Τροφίμων και Δημόσιας Υγείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου.

- Κατάθεση τροπολογιών ως σκιώδης εισηγητής στη γνωμοδότηση για το Πρωτόκολλο για τη Προστασία της Μεσογείου από τη ρύπανση.

Παρεμβάσεις - εκδηλώσεις - διαβούλευση - ερωτήσεις προς την Κομισιόν

- Διοργάνωση συζήτησης την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου, στο Οικολογικό Πολιτιστικό Κέντρο (στα Άνω Πατήσια), με θέμα “Θαλάσσια κι αλιευτική πολιτική στο Αιγαίο” με αφορμή την ψήφιση, από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας κι Ασφάλειας Τροφίμων της έκθεσης του Νίκου Χρυσόγελου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας κι Αλιείας.

- Παρέμβαση στη συζήτηση επί της γνωμοδότησης για την κοινή αλιευτική πολιτική την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου, στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ο Νίκος Χρυσόγελος, ένας από τους αντιπροέδρους της Επιτροπής, επικεντρώθηκε με την παρέμβασή του στην ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης μέσω των πολιτικών για την αλιεία και για την θαλάσσια στρατηγική.

- Διαβούλευση με τους εισηγητές των άλλων πολιτικών ομάδων για την διατύπωση συμβιβαστικών τροπολογιών στην έκθεσή του για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας κι Αλιείας, καθώς και με επαγγελματικούς φορείς αλιέων.

- Συναντήσεις στη Σαντορίνη στις 10-12 Αυγούστου 2012 με φορείς: Δήμαρχο, με τη διοίκηση της Ένωσης Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων, την Επιτροπή Αγώνα για την Ανέλκυση του Κ/Ζ Sea Diamond, τον πρόεδρο των αλιέων κ. Κ. Πρέκα, δημοτικούς συμβούλους και ενεργούς πολίτες της Σαντορίνης.

- Παρουσίαση της έκθεσης – γνωμοδότησής σχετικά με την σύσταση του νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων του ΕΚ την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012. Δείτε το βίντεο από την παρουσίαση της έκθεσης του Ν. Χρυσόγελου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων και τη σχετική συζήτηση που ακολούθησε μετά.

- Παρουσίαση της εισήγησης του νέου Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας εκ μέρους της Ομάδας των Πράσινων στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων τη Δευτέρα 7 Μαΐου.

- Πραγματοποίηση στρογγυλού τραπεζιού διαβούλευσης με θέμα «Η Μεταρρύθμιση της Κοινής Πολιτικής για την Αλιεία & το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας» στην αίθουσα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά το Σάββατο 21 Απριλίου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των αλιέων παράκτιας και μέσης αλιείας, περιβαλλοντικών και κοινωνικών οργανώσεων και της αυτοδιοίκησης.

- Περιοδεία σε Νάξο, Θήρα και Πάρο, 5 και 6 Απριλίου 2012. Συμμετοχή στην κινητοποίηση των πολιτών για την ανέλκυση του ναυαγίου του Sea Diamond. Συζήτηση με ενεργούς πολίτες στην Πάρο.

- Κατάθεση γραπτής ερώτησης προς τη Κομισιόν για τη πρόοδο σε ότι αφορά την ανέλκυση του Sea Diamond και την αποτροπή του κινδύνου μεγαλύτερης ρύπανσης στη Καλντέρα της Σαντορίνης.

- Παρέμβαση στη συζήτηση της γνωμοδότησης για την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης στις 19 Φεβρουαρίου ώστε το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας να δεσμεύσει ένα συγκεκριμένο ποσοστό που θα προορίζεται για τους παράκτιους αλιείς.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις παραπάνω δράσεις:

Υπερψηφίστηκε η έκθεση Χρυσόγελου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Υπερψηφίστηκε την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου, από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Ασφάλειας Τροφίμων και Δημόσιας Υγείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η έκθεση γνωμοδότησης του Νίκου Χρυσόγελου, ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο για το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. Το Ταμείο αυτό επιδιώκει να στηρίξει την εφαρμογή της Θαλάσσιας Στρατηγικής και της νέας (υπο διαμόρφωση) Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

Θαλάσσια κι αλιευτική πολιτική στο Αιγαίο. Το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας κι Αλιείας

Συζήτηση με θέμα “Θαλάσσια κι αλιευτική πολιτική στο Αιγαίο” οργανώθηκε συζήτηση την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου, στο Οικολογικό Πολιτιστικό Κέντρο (στα Άνω Πατήσια), με αφορμή την ψήφιση, από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας κι Ασφάλειας Τροφίμων της έκθεσης του Νίκου Χρυσόγελου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας κι Αλιείας. Στην εκδήλωση μίλησαν ο Πέτρος Νικολαϊδης, ωκεανογράφος, βιολόγος με θέμα “Ο θαλάσσιος πλούτος του Αιγαίου και η διαχρονική επίδραση των κλιματικών αλλαγών στην διαμόρφωση του θαλάσσιου περιβάλλοντος" (ομιλία και προβολή οπτικού υλικού), ο Ανδρέας Πράσινος, Διευθυντής Αλιείας Περιφέρειας Αττικής - ειδ. Γραμματέας Ομοσπονδίας Τεχνολόγων Τροφίμων και Διατροφής Ελλάδος και ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής, εισηγητής της έκθεσης γνώμης για το Ταμείο για την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας κι Ασφάλειας Τροφίμων: "Νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική, Θαλάσσια Στρατηγική και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας κι Αλιείας".

Ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης μέσω των πολιτικών για την αλιεία και τη θαλάσσια στρατηγική

Παρέμβαση στη συζήτηση επί της γνωμοδότησης για την κοινή αλιευτική πολιτική έκανε ο Νίκος Χρυσόγελος, την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου, στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ο Νίκος Χρυσόγελος, ένας από τους αντιπροέδρους της Επιτροπής, επικεντρώθηκε με την παρέμβασή του στην ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης μέσω των πολιτικών για την αλιεία και για την θαλάσσια στρατηγική. Επίσης, αυτή την περίοδο συνεχίζει τη διαβούλευση με τους εισηγητές των άλλων πολιτικών ομάδων για την διατύπωση συμβιβαστικών τροπολογιών στην έκθεσή του για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας κι Αλιείας, η οποία θα πάει για ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων στις 10 Οκτωβρίου. Δείτε το βίντεο.

Το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας: Εργαλείο- Κλειδί για την βιώσιμη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

Αυτές τις μέρες καλείται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συναποφασίσει για το μέλλον της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ). Ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, Νίκος Χρυσόγελος, παρουσίασε την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012 την έκθεση – γνωμοδότησή του για λογαριασμό της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, σχετικά με την σύσταση του νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας.

Δείτε το βίντεο από την παρουσίαση της έκθεσης του Ν. Χρυσόγελου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων και τη σχετική συζήτηση που ακολούθησε μετά.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας: Ο νέος Κανονισμός και οι αλλαγές στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική

Ο Νίκος Χρυσόγελος παρουσίασε τη Δευτέρα 7 Μαΐου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων την εισήγηση του εκ μέρους της Ομάδας των Πράσινων για το νέο Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας. Στην εισήγησή του χαρακτήρισε ως θετικό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ως βασική κινητήρια δύναμη της υπεραλίευσης την πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα του στόλου και θεωρεί ότι οι επιδοτήσεις έχουν συμβάλλει στην ανισορροπία μεταξύ της τεχνητής διατήρησης πλεονάσματος και της αλιευτικής ικανότητας. Όμως στην προσέγγιση της Επιτροπής αγνοούνται παράγοντες που επηρεάζουν το ζήτημα των ιχθυαποθεμάτων, ιδιαίτερα τα θέματα της ρύπανσης και της υπερβολικής δόμησης της παράκτιας ζώνης.

«Η Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτική και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας»

Η νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚαλΠ) μέχρι το 2020 και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας κι Αλιείας (ΕΤΑΘ) συζητιούνται αυτή την περίοδο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Νίκος Χρυσόγελος, θα παρουσιάσει τη Δευτέρα 7 Μαίου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας κι Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωκοινοβουλίου την εισήγησή του για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας κι Αλιείας. Στο πλαίσιο της πολιτικής διαβούλευσης με κοινωνικούς κι επαγγελματικούς φορείς πριν την προετοιμασία των εισηγήσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Νίκος Χρυσόγελος έχει συζητήσει με ένα σύνολο φορέων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Κατά την παρέμβασή του στη συζήτηση της γνωμοδότησης είχε τονίσει τη σημασία των παράκτιων, μικρής κλίμακας, αλιέων για την τοπική οικονομία, την απασχόληση και το θαλάσσιο περιβάλλον αλλά και τις δυσκολίες πρόσβασής τους σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής: Η θέση των Πράσινων

Αυτές τις μέρες καλείται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συναποφασίσει για το μέλλον της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ). Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνει μερικά καλά στοιχεία αλλά και κάποια επικίνδυνα. Οι Πράσινοι πιστεύουμε ότι η αναθεωρημένη ΚΑλΠ θα πρέπει να θέσει την περιβαλλοντική αειφορία, στη βάση της αρχής της προφύλαξης και της διαχειριστικής προσέγγισης των οικοσυστημάτων, ως θεμελιώδη προϋπόθεση για την οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα, εμπλέκοντας ενεργά τις τοπικές κοινωνίες και τη παράκτια αλιεία στην διαδικασία συνδιαχείρισης και προστασίας των αποθεμάτων.

Τα κύρια σημεία του στρογγυλού τραπεζιού διαβούλευσης για την αλιεία

Εκπρόσωποι των αλιέων παράκτιας και μέσης αλιείας, περιβαλλοντικών και κοινωνικών οργανώσεων και της αυτοδιοίκησης συμμετείχαν στο στρογγυλό τραπέζι διαβούλευσης με θέμα «Η Μεταρρύθμιση της Κοινής Πολιτικής για την Αλιεία & το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας» που διοργάνωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, το Σάββατο 21 Απριλίου, στην αίθουσα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

Ανέλκυση του Sea Diamond, όχι άλλη αδιαφορία!

Καμία ουσιαστική πρόοδος σε ό,τι αφορά την ανέλκυση του Sea Diamond και την αποτροπή του κινδύνου μεγαλύτερης ρύπανσης δεν έχει σημειωθεί 5 χρόνια μετά το ναυάγιο. Ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, Νίκος Χρυσόγελος, βασιζόμενος στα στοιχεία της μελέτης του Πολυτεχνείου Κρήτης επαναφέρει το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με γραπτή ερώτησή του προς την Κομισιόν, με στόχο να αναληφθούν επειγόντως οι απαραίτητες ενέργειες.

Σημαντικός ο ρόλος των παράκτιων αλιέων- Επιτακτική η ανάγκη υποστήριξης τους μέσω της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

Η Ana Miranda, ευρωβουλευτής των Πράσινων, ως συντάκτρια του σχεδίου γνωμοδότησης για τους μικρούς αλιείς ζητάει μεταξύ άλλων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσει ώστε το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας να δεσμεύσει ένα συγκεκριμένο ποσοστό που θα προορίζεται για την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακα. Ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, κατά την παρέμβασή του στη συζήτηση της γνωμοδότησης, τόνισε τη σημασία των παράκτιων, μικρής κλίμακας, αλιέων για την τοπική οικονομία, την απασχόληση και το θαλάσσιο περιβάλλον αλλά και τις δυσκολίες πρόσβασής τους σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. Δείτε την παρέμβαση του Ν. Χρυσόγελου.

 

 

 

 

 

SHAPE SHAPE SHAPE SHAPE SHAPE SHAPE SHAPE SHAPE SHAPE

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

Last modified on Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014 12:50