Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2009 22:48

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη σήμανση καταγωγής

Written by
Rate this item
(0 votes)

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σήμανση καταγωγής

23 Νοεμβρίου 2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 980/2005 της 27ης Ιουνίου 2005 για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων(1),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά(2),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο IX και το άρθρο XXIV:5 της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ 1994),

   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα(3) και τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93(4) της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, που καθορίζει το μη προτιμησιακό σύστημα κανόνων καταγωγής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών(5),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την ενίσχυση του ρόλου των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο διεθνές εμπόριο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2006 σχετικά με τη σήμανση καταγωγής,

–  έχοντας υπόψη τη γραπτή δήλωσή του της 11ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με τη σήμανση καταγωγής ορισμένων προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες,

  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη δήλωση της χώρας καταγωγής ορισμένων προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες (2005/0254 (ACC)),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα η ΕΕ δεν διαθέτει εναρμονισμένες διατάξεις ούτε ομοιόμορφες πρακτικές για τη σήμανση καταγωγής στην ΕΕ· ότι οι αποκλίσεις μεταξύ των κανόνων που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη, καθώς και η έλλειψη σαφών κοινοτικών κανόνων στον τομέα αυτό, οδηγούν σε ένα αποσπασματικό νομικό πλαίσιο,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαγορεύονται τα εθνικά μέτρα που επιβάλλουν υποχρεωτική σήμανση καταγωγής προϊόντων που εισάγονται από άλλα κράτη μέλη, ενώ δεν υπάρχει τέτοιος περιορισμός για την υποχρεωτική σήμανση καταγωγής προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι από τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ, όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ιαπωνία και ο Καναδάς, έχουν θεσπίσει απαιτήσεις υποχρεωτικής σήμανσης καταγωγής,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πρόγραμμα της Λισαβόνας, η ΕΕ έθεσε στόχο την ενίσχυση της οικονομίας της ΕΕ, μεταξύ άλλων με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της ΕΕ στην παγκόσμια οικονομία· ότι ο ανταγωνισμός είναι επί ίσοις όροις όταν λειτουργεί με σαφείς κανόνες, τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους εξαγωγείς και εισαγωγείς, και όταν εδράζεται σε κοινές κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραδοχές και αξίες,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα σύστημα σήμανσης καταγωγής θα είχε στόχο να επιτρέψει στους καταναλωτές της ΕΕ να είναι πλήρως ενήμεροι για τη χώρα καταγωγής των προϊόντων που αγοράζουν· ότι οι καταναλωτές θα μπορούσαν έτσι να συσχετίζουν τα εν λόγω προϊόντα με τα κοινωνικά πρότυπα, τα περιβαλλοντικά πρότυπα και τα πρότυπα ασφάλειας που συνδέονται γενικά με τη χώρα αυτή,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση σχετικά με την καθιέρωση υποχρεωτικού συστήματος σήμανσης καταγωγής στην ΕΕ περιορίζεται σε μικρό αριθμό εισαγόμενων προϊόντων, όπως κλωστοϋφαντουργικά, κοσμήματα, ενδύματα, υποδήματα, έπιπλα, δέρματα, φώτα και φωτιστικά, υαλικά, κεραμικά και τσάντες, για τα οποία η απαίτηση αναγραφής της ένδειξης «made in …» προσφέρει ουσιώδεις πληροφορίες για την τελική επιλογή του καταναλωτή,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει κρίσιμη σημασία να εξασφαλιστούν ίσοι όροι με τους παραγωγούς των κυριότερων εταίρων μας, οι οποίοι έχουν εφαρμόσει τη σήμανση καταγωγής,

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 2009 έχει αποτέλεσμα την ισοτιμία μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς την κοινή εμπορική πολιτική· ότι η συνήθης νομοθετική διαδικασία του άρθρου 207 της Συνθήκης της Λισαβόνας θα είναι εφαρμοστέα στις μελλοντικές κανονιστικές ρυθμίσεις για τη σήμανση καταγωγής,

1.  τονίζει εκ νέου ότι η προστασία των καταναλωτών απαιτεί διαφανείς και συνεπείς εμπορικούς κανόνες, συμπεριλαμβανομένης της ένδειξης καταγωγής των προϊόντων·

2.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ίσους όρους ανταγωνισμού με τους εμπορικούς εταίρους που έχουν θεσπίσει απαιτήσεις σήμανσης καταγωγής·

3.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να θεσπίσουν κατάλληλους μηχανισμούς τελωνειακής επιτήρησης και επιβολής·

4.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να τηρήσουν συνεπή κοινοτική προσέγγιση στο θέμα αυτό, η οποία θα επιτρέπει στους καταναλωτές της ΕΕ να διαθέτουν πληρέστερες και ακριβέστερες πληροφορίες· θεωρεί την υποχρεωτική σήμανση καταγωγής σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση μιας πληρέστερης πληροφόρησης για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα παραγωγής και κατεργασίας·

5.  προτρέπει την Επιτροπή να παρέμβει αποφασιστικά, από κοινού με τα κράτη μέλη, για την προάσπιση των θεμιτών δικαιωμάτων και προσδοκιών των καταναλωτών, όποτε υπάρχουν ενδείξεις απατηλής ή παραπλανητικής σήμανσης καταγωγής από τους εισαγωγείς και τους εκτός ΕΕ παραγωγούς·

6.  θεωρεί ότι η πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την υποχρεωτική ένδειξη της χώρας καταγωγής για ορισμένα προϊόντα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες («σήμανση καταγωγής») είναι χρήσιμη για να επιτευχθεί ο στόχος της διαφάνειας και της κατάλληλης πληροφόρησης του καταναλωτή καθώς και της συνοχής των κανόνων του διεθνούς εμπορίου·

7.  θεωρεί ότι, από 1ης Δεκεμβρίου 2009, στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας που προβλέπεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, πρέπει να αρχίσουν επισήμως οι διαβουλεύσεις και ανταλλαγές απόψεων μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και ότι οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση θα έβλαπτε σοβαρά τα δικαιώματα των πολιτών, την απασχόληση στην ΕΕ και την αρχή του ελεύθερου και ισότιμου εμπορίου·

8.   καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει αμετάβλητη την πρότασή της και να την υποβάλει εκ νέου στο Κοινοβούλιο βάσει του άρθρου 207 της Συνθήκης της Λισαβόνας, αμέσως μόλις η Συνθήκη αυτή τεθεί σε ισχύ·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 169, 30.6.2005, σελ. 1.
(2) ΕΕ L 149, 11.6.2005, σελ. 22.
(3) ΕΕ L 302, 19.10.1992, σελ. 1.
(4) ΕΕ L 253, 11.10.1993, σελ. 1.
(5) ΕΕ L 105, 23.4.1983, σελ. 1.

 

Cristiana Muscardini, Daniel Caspary, Γεώργιος Παπαστάμκος, Pablo Zalba Bidegain
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Gianluca Susta, Kader Arif, Francesca Balzani
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Niccolò Rinaldi
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Carl Schlyter, Μιχάλης Τρεμόπουλος
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Robert Sturdy
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

   
 
Read 4331 times Last modified on Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2009 23:37