Η βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων και η αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για το Νερό είναι στο επίκεντρο των πολιτικών για τη προστασία του περιβάλλοντος στην ΕΕ. Η βιώσιμη διαχείριση των νερών τόσο για τις ανάγκες των ανθρώπινων κοινωνιών και της οικονομίας όσο και των οικοσυστημάτων καθώς και η αποτελεσματική αξιοποίηση ευρωπαϊκών κι εθνικών πόρων κι άλλων οικονομικών εργαλείων για την επίτευξη της θα συμβάλλουν όχι μόνο στην διατήρηση της βάσης για τη ζωή και στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην ώθηση της πράσινης καινοτομίας και στη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας σε ολόκληρο τον κύκλο του νερού, ιδιαίτερα στη μείωση, ανακύκλωση κι επαναχρησιμοποίηση του.

 

Οι στόχοι για επάρκεια και καλή οικολογική κατάσταση των υδάτων μέχρι το 2015 φαίνεται ότι δεν θα εκπληρωθούν, αν δεν επαρκεί μεγαλύτερη κινητοποίηση. Οι πιέσεις στα νερά από την ρύπανση και την υπεράντληση, από εντατικές μορφές γεωργίας, τον μαζικό τουρισμό και τα γήπεδα γκολφ σε άνυδρες περιοχές, την εξορυκτική βιομηχανία και ιδιαίτερα από τα σχέδια εξόρυξης αερίου, καθώς και από την παραγωγή ενέργειας και την υπερβολική ακόμα και σήμερα ανάπτυξη φραγμάτων συνεχίζουν να αποτελούν πηγές ανησυχίας, παρά επιμέρους βελτιώσεις που έχουν επέλθει, ενώ εντείνονται οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον κύκλο του νερού.

 

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά, αν και αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο για τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων, αντιμετωπίζει μια σειρά προβλημάτων εφαρμογής και διασύνδεσης με άλλες τομεακές πολιτικές, με αποτέλεσμα να μην έχει πετύχει ακόμα τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι εξαιρέσεις και οι αναβολές συγκεκριμένων μέτρων μέχρι το 2027 από τα Κράτη Μέλη έχουν γίνει συνηθισμένη πρακτική, ενώ σε πολλές χώρες υπάρχουν πολύ χαμηλές περιβαλλοντικές προσδοκίες σε ότι αφορά τον δεύτερο και τρίτο κύκλο εφαρμογής των σχεδίων διαχείρισης σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης.

 

Η ΕΕ πρέπει να δώσει μεγάλη έμφαση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχουν τα Κράτη Μέλη για την εφαρμογή της νομοθεσίας αντί να αποδέχεται καθυστερήσεις και εξαιρέσεις στην εφαρμογή.

 

Ο στόχος για καλή οικολογική κατάσταση των υδάτων μέχρι το 2015 φαντάζει άπιαστος, ενώ οι στόχοι για την προστασία του κλίματος και την ανάκαμψη της βιοποικιλότητας δεν μπορούν να καλυφθούν αν δεν υπάρξει μια βιώσιμη διαχειριστική προσέγγιση, με έμφαση στη διαχείριση της ζήτησης νερού και στα οικοσυστήματα.

 

Η διασύνδεση της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά με άλλες τομεακές πολιτικές για τη γεωργία, την ενέργεια, τις μεταφορές, τη βιομηχανία, τις πόλεις και τη προστασία της βιοποικιλότητας βρίσκεται ακόμα σε πρώιμα στάδια και πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά και το συντομότερο.

Η κλιματική αλλαγή έχει ήδη σημαντικές επιπτώσεις στον κύκλο του νερού και στο μέλλον αυτές οι επιπτώσεις θα είναι ακόμα πιο σημαντικές.

 

Η ρύπανση και η υπεράντληση από την εντατική γεωργία είναι ένα πρόβλημα που δεν έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά στις περισσότερες χώρες, ενώ σημαντικές εξακολουθούν να είναι οι πιέσεις από τον μαζικό τουρισμό και τα γήπεδα γκολφ σε άνυδρες περιοχές, από την εξορυκτική βιομηχανία και ιδιαίτερα από τα σχέδια εξόρυξης αερίου, καθώς και από την παραγωγή ενέργειας. Δεν υπάρχει επίσης καμία αναφορά στις επιπτώσεις από την υπερβολική, ακόμα και σήμερα, ανάπτυξη φραγμάτων.

 

Η έμφαση στα θέματα διαχείρισης νερού πρέπει να δίνεται για περιβαλλοντικούς και οικονομικούς λόγους: α) στη μείωση της σπατάλης, β) στην επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των νερών μετά από επεξεργασία, και γ) στη χρήση των νερών της βροχής.

Πιο συγκεκριμένα οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε ο Νίκος Χρυσόγελος  γύρω από αυτό το θέμα περιλαμβάνουν:

 

Εκθέσεις - τροπολογίες

 

Η έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ που υιοθετήθηκε στις 03-07-2012 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη να εφαρμόσουν πιο αποτελεσματικά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60, αλλά και να αναλάβουν επιπρόσθετα μέτρα για την καταπολέμηση της ρύπανσης από διάφορους παραγωγικούς τομείς. Καλεί, επίσης, για βελτίωση των υποδομών, καθώς και αποτελεσματική χρήση των υδάτων σε όλους τους τομείς.

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος, τοποθετήθηκε ως εισηγητής της Ομάδας των Πράσινων κατά τη συζήτηση του σχεδίου έκθεσης, την Τετάρτη 25/4/2012, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας κι Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωκοινοβουλίου (δείτε εδώ τη σχετική παρέμβαση), ενώ κατέθεσε σε συνεργασία με την  S. Bellier  Γαλλίδα πράσινη ευρωβουλευτή 26 τροπολογίες, από τις οποίες εγκρίθηκαν 17 και ενσωματώθηκαν στην τελική έκθεση που ψηφίστηκε από την Ολομέλεια.

 

Οι πιο σημαντικές από αυτές αφορούσαν:

  • στη σημασία της βιοποικιλότητας των γλυκών νερών,

  • στην ενσωμάτωση της αρχής του οικοσυστήματος στη διαχείρισή του,

  • στη σημασία της διαχείρισης της ζήτησης των υδάτων,

  • στην ανάγκη να σεβαστούμε τα χρονοδιαγράμματα της Οδηγίας Πλαίσιο για να επιτύχουμε καλή ποιότητα των υδάτων μέχρι το 2015,

  • στην ανάγκη να περιοριστεί η χρήση πλαστικών μπουκαλιών για ύδρευση,

  • στην πρόσκληση να προχωρήσει η νομοθεσία για να καλυφθούν κενά που υπάρχουν σε ειδικούς τομείς και δραστηριότητες σε σχέση με τα νερά,

  • στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων μείωσης της σπατάλης ενέργειας μέσω της αποτελεσματικής χρήσης του νερού,

  • στην ανάγκη να υπάρξει κανονιστικό πλαίσιο από την Κομισιόν για την αποδοτικότητα ως προς το νερό των συσκευών για οικιακή και αγροτική χρήση,

  • στην ανάγκη να αναθεωρηθούν όσες επιχορηγήσεις είναι τελικά επιβλαβείς για την προστασία και βιώσιμη διαχείριση των νερών,

  • στην ανάπτυξη οικονομικών εργαλείων που θα διασφαλίσουν τη βιώσιμη χρήση των υδατικών αποθεμάτων.

 

Επίσης, έγινε δεκτή η πρότασή του – κοινή πρόταση κι άλλων ευρωβουλευτών – για ενίσχυση των ικανοτήτων των περιφερειακών αρχών καθώς και των θεσμών διαχείρισης σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης βελτιώνοντας παράλληλα τη πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση των γεωργών και των τελικών χρηστών.

 

Παρεμβάσεις - εκδηλώσεις - διαβούλευση - ερωτήσεις προς την Κομισιόν

 

- Την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε ημερίδα διαβούλευσης για την πορεία εφαρμογής της Οδηγίας-Πλαίσιο 2000/60 για τα Νερά στην Αθήνα. Στην ημερίδα συμμετείχαν πλήθος εκπρόσωπων από την αρμόδια Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, ερευνητικά ινστιτούτα, την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Υδάτων, την Ομάδα Νερών των Οικολόγων Πράσινων, ΜΚΟ και συλλογικούς φορείς, αλλά και ιδιώτες επιστήμονες και τεχνικοί.

 

- Συνάντηση με εκπροσώπους ΜΚΟ που έστειλαν επιστολή στον κ. Olli Rehn αναφερόμενη στις συστάσεις της Τρόικας για ιδιωτικοποίηση δημόσιων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ύδρευσης, είχαν τη Πέμπτη 11 Οκτωβρίου, οι πράσινοι ευρωβουλευτές Tavares Rui (Πορτογαλία), Romeva i Rueda Raül (Ισπανία), Ruehle Heide (Γερμανία) και Νίκος Χρυσόγελος (Ελλάδα).

 

- Συμμετοχή σε Ημερίδα "Αχελώος, το χθες και το αύριο", που διοργάνωσε η Πολιτική Κίνηση Λάρισας των Οικολόγων Πράσινων σε συνεργασία με τη Θεματική Ομάδα Περιβάλλοντοςστις20 Οκτωβρίου 2012, στη Λάρισα.

 

- Γραπτή ερώτηση προς την Κομισιόν για το αρδευτικό έργο στις εκβολές του Αχέροντα,

 

- Γραπτή ερώτησηπρος την Κομισιόν για ταμεγάλα υδροηλεκτρικά φράγματα σε ποτάμια των Βαλκανίων,

 

- Γραπτή ερώτησηπρος την Κομισιόν για το θέμα της πίεσης από την Τρόικα για ιδιωτικοποίηση του νερού στο πλαίσιο των πολιτικής αντιμετώπισης των δημοσιονομικών προβλημάτων,

 

- Γραπτή ερώτησηπρος την Κομισιόν για την ανεξέλεγκτη και κλιμακούμενη χρήση των νερών του Αλιάκμονα από τη ΔΕΗ

 

- Γραπτή ερώτησηπρος την Κομισιόν για το Υδροηλεκτρικό φράγμα ύψους 60 μέτρων που θα εκτρέψει τον ποταμό Αώο.

 

Αναλυτικές πληροφορίες για τις παραπάνω δράσεις:

 

Φράγμα ακόμα και στις πηγές Αώου μέσα στο Εθνικό Πάρκο;

Υδροηλεκτρικό φράγμα ύψους 60 μέτρων που θα εκτρέψει τον ποταμό Αώο πρόκειται να κατασκευαστεί μεταξύ Βοβούσας και Σμιξωμάτων, σε σημαντικές φυσικές περιοχές, για να διοχετεύσει τα νερά στη λίμνη Ιωαννίνων . Το σχέδιο των εταιρειών ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Α.Ε. και Δ.Ε.Η. Ανανεώσιμες, που έχει ενταχθεί στη Β’ φάση του σχεδίου Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου, είχε υποβληθεί στο παρελθόν για έγκριση αλλά απορρίφθηκε το 2009. Οι τοπικές αντιδράσεις είναι έντονες.

 

Είναι δημόσιο ποτάμι ο Αλιάκμονας ή ιδιωτικό;

Την ανεξέλεγκτη και κλιμακούμενη χρήση των νερών του Αλιάκμονα από τη ΔΕΗ και μάλιστα χωρίς να έχει εκπονηθεί ακόμα σχέδιο διαχείρισης για το αντίστοιχο υδατικό διαμέρισμα, θέτει με γραπτή ερώτησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, Νίκος Χρυσόγελος. Μελέτες εκτιμούν ότι σε ολόκληρη την Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας οι ανάγκες νερού για τον τομέα της ενέργειας είναι περίπου 80.000.000 κυβικά μέτρα νερού το χρόνο, τη στιγμή που οι ανάγκες ύδρευσης των πολιτών της Περιφέρειας καλύπτονται με 43.000.000.

 

Ημερίδα: Αχελώος, το χθες και το αύριο, 20 Οκτωβρίου 2012, Λάρισα.

Το μέλλον της Θεσσαλίας και η εκτροπή του Αχελώου ήταν το κεντρικό θέμα της ημερίδας που διοργάνωσαν πρόσφατα στη Λάρισα η οργάνωση των Οικολόγων Πράσινων στην περιοχή σε συνεργασία με τη Θεματική Ομάδα Περιβάλλοντος και με τη συμμετοχή του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Νίκου Χρυσόγελου.

 

Συνάντηση με εκπροσώπους ΜΚΟ για τα θέματα του νερού

Συνάντηση με εκπροσώπους της ομάδας ΜΚΟ που έστειλε επιστολή στον κ. Olli Rehn αναφερόμενη στις συστάσεις της Τρόικας για ιδιωτικοποίηση δημόσιων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ύδρευσης, είχαν τοπρωί της Πέμπτης 11 Οκτωβρίου, οι πράσινοι ευρωβουλευτές Tavares Rui (Πορτογαλία), Romeva i Rueda Raül (Ισπανία), Ruehle Heide (Γερμανία) και Νίκος Χρυσόγελος (Ελλάδα). Συζήτησαν πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις, μεταξύ άλλων και σε σχέση με την προσπάθεια ιδιωτικοποίησης του νερού στην Ελλάδα.

 

Η τρόικα προωθεί την ιδιωτικοποίηση του νερού, αντίθετα με όσα προβλέπει έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου και η Συνθήκη Λειτουργίας της ΕΕ!

Το θέμα της πίεσης από την Τρόικα για ιδιωτικοποίηση του νερού στο πλαίσιο των πολιτικής αντιμετώπισης των δημοσιονομικών προβλημάτων σε αντίθεση με όσα προβλέπει πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κατά παράβαση της δήθεν ουδετερότητας της ΕΕ σχετικά με το ζήτημα της δημόσιας ή ιδιωτικής ιδιοκτησίας και της διαχείρισης των συλλογικών υπηρεσιών ύδατος (άρθρο 345 Συνθήκη Λειτουργίας της ΕΕ και αρ. 17 1 της οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά) φέρνουν με ερώτησή τους προς την Κομισιόν ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων μαζί με άλλους πράσινους ευρωβουλευτές.

 

Μεγάλα υδροηλεκτρικά φράγματα στα ποτάμια των Βαλκανίων: Ο κίνδυνος για το περιβάλλον είναι υπαρκτός

Απάντηση, αν και όχι ικανοποιητική, σε μια σειρά από θέματα που προκύπτουν από το σχεδιασμό 573 υδροηλεκτρικών φραγμάτων, μερικά από τα οποία όμως μεγάλα, σε ποτάμια των Βαλκανίων και που ανέδειξε η ερώτηση του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Νίκου Χρυσόγελου, έδωσε ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Potočnik. Η Οδηγία 2000/60 για τα Νερά, καθορίζει ένα πλαίσιο για τη πραγματοποίηση επεμβάσεων στα υδάτινα συστήματα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ελάχιστη δυνατή υποβάθμισή τους. Τα στοιχεία από τις 2 μελέτες που αναφέρονται στην ερώτηση προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία για το κατά πόσον οι συγκεκριμένοι σχεδιασμοί είναι συμβατοί με το πνεύμα της Οδηγίας 2000/60. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο συγκεκριμένο άρθρο της Οδηγίας το οποίο χρησιμοποιεί ο Επίτροπος στην απάντησή του, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η υποβάθμιση των υδάτινων σωμάτων είναι αποδεκτή μόνο όταν «οι ευεργετικοί στόχοι τους οποίους εξυπηρετούν οι τροποποιήσεις ή οι μεταβολές των υδάτινων συστημάτων δεν μπορούν για τεχνικούς λόγους ή λόγω υπέρμετρου κόστους να επιτευχθούν με άλλα μέσα που συνιστούν πολύ καλύτερη περιβαλλοντική επιλογή». Δεν προκύπτει, όμως, από πουθενά ότι τα 573 σχεδιαζόμενα φράγματα και ειδικά τα 73 με ισχύ άνω των 50 MW σε περιοχές με μεγάλη οικολογική αξία πληρούν αυτή την προϋπόθεση και δεν παραβιάζουν την Οδηγία 2000/60.

 

Μεγάλα υδροηλεκτρικά φράγματα απειλούν τα ποτάμια των Βαλκανίων;

Τον κίνδυνο υποβάθμισης περιοχών πλούσιας βιοποικιλότητας από μεγάλα υδροηλεκτρικά φράγματα σε ποτάμια των Βαλκανίων, θέτει με ερώτησή του στο ευρωκοινοβούλιο ο Νίκος Χρυσόγελος. Σύμφωνα με δύο πρόσφατες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν για την οργάνωση EuroNatur και την Αυστριακή Ένωση Προστασίας της Φύσης ECA Watch, περίπου το ένα τρίτο των ποτάμιων οικοσυστημάτων των Βαλκανίων, ιδιαίτερα αυτών των δυτικών Βαλκανίων και του τριγώνου Βουλγαρίας – Ελλάδας – Τουρκίας, διατηρείται σχεδόν απείραχτο από ανθρώπινες δραστηριότητες. Πρόκειται για περιοχές αυξημένης βιοποικιλότητας (hotspots), ιδιαίτερα όσον αφορά τους υδρόβιους οργανισμούς.

 

Νερό: διαχρονικά ιερό επειδή είναι πολύτιμο

Η έμφαση στα θέματα διαχείρισης νερού πρέπει να δίνεται: α) στη μείωση της σπατάλης, β) στην επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των νερών μετά από επεξεργασία, και γ) στη χρήση των νερών της βροχής. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία  για την επάρκεια, προστασία και διατήρηση των υδατικών πόρων και των υδάτινων οικοσυστημάτων (όπως προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60),αλλά και για να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας, αφού η προμήθεια, επεξεργασία και διανομή νερού συντελεί σε υψηλή κατανάλωση ενέργειας. Ταυτόχρονα, με την ορθή και αειφορική διαχείριση, μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας σε καινοτόμους αλλά και παραδοσιακούς τομείς σε όλον τον κύκλο του νερού και να πετύχουμε δίκαιες τιμές και ανάκτηση του κόστους του νερού.

 

Το Ευρωκοινοβούλιο καλεί για καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας για τα νερά

Ουσιαστικές παρεμβάσεις Ν. Χρυσόγελου για νερό με επάρκεια και σε καλή οικολογική κατάσταση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την έκθεση αυτή καλεί την Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη να εφαρμόσουν πιο αποτελεσματικά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60, αλλά και να αναλάβουν επιπρόσθετα μέτρα για την καταπολέμηση της ρύπανσης από διάφορους παραγωγικούς τομείς. Καλεί, επίσης, για βελτίωση των υποδομών, καθώς και αποτελεσματική χρήση των υδάτων σε όλους τους τομείς.

 

Η βιώσιμη διαχείριση των νερών δεν σηκώνει άλλες αναβολές - Νερό με επάρκεια και καλή οικολογική κατάσταση για τα παιδιά μας

Ο Νίκος Χρυσόγελος παρεμβαίνοντας ως εισηγητής της Ομάδας των Πράσινων κατά τη συζήτηση του σχεδίου έκθεσης για την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα νερά, την Τετάρτη 25/4/2012, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας κι Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωκοινοβουλίου τόνισε ότι η βιώσιμη διαχείριση των νερών τόσο για τις ανάγκες των ανθρώπινων κοινωνιών και της οικονομίας όσο και των οικοσυστημάτων καθώς και η αποτελεσματική αξιοποίηση ευρωπαϊκών κι εθνικών πόρων κι άλλων οικονομικών εργαλείων για την επίτευξή της θα συμβάλλουν όχι μόνο στην διατήρηση της βάσης για τη ζωή και στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην ώθηση της πράσινης καινοτομίας και στη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας σε ολόκληρο τον κύκλο του νερού, ιδιαίτερα στη μείωση, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση του.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διεξάγει έρευνα για το αρδευτικό έργο στις εκβολές του Αχέροντα

Σε ερώτηση του βουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Ν. Χρυσόγελου για το έργο του αποστραγγιστικού–αρδευτικού στην περιοχή Βαθυπέδου Αμμουδιάς και Βαλανιδορράχης, που προωθείται από την Περιφέρεια Ηπείρου και απειλεί τις εκβολές του ποταμού Αχέροντα, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Potocnik, στην απάντησή του εκ μέρους της Επιτροπής, αναφέρει ότι θα ζητήσει πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές, προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσο έχουν τηρηθεί οι διατάξεις της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

 

Οι μπουλντόζες καταστρέφουν το δέλτα του Αχέροντα!

Την κατασκευή του αποστραγγιστικού – αρδευτικού έργου Βαθυπέδου Αμμουδιάς και Βαλανιδορράχης έκτασης περίπου 7.000 στρεμμάτων, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει και απειλεί με εξαφάνιση το προστατευόμενο δέλτα του Αχέροντα, θέτει με ερώτησή του στο ευρωκοινοβούλιο ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων.

 

Η Εφαρμογή της Οδηγίας-Πλαίσιο 2000/60 για τα Νερά

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου η ημερίδα διαβούλευσης για την πορεία εφαρμογής της Οδηγίας-Πλαίσιο 2000/60 για τα Νερά στη χώρα μας. Την ημερίδα διοργάνωσε ο νέος Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Νίκος Χρυσόγελος και συμμετείχαν πλήθος εκπρόσωπων από την αρμόδια Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, ερευνητικά ινστιτούτα, την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Υδάτων, την Ομάδα Νερών των Οικολόγων Πράσινων, ΜΚΟ και συλλογικούς φορείς, αλλά και ιδιώτες επιστήμονες και τεχνικοί.

 

 

Διαχείριση Απορριμμάτων

 

Η στρατηγική που ακολουθεί η πολιτεία στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, στην Αττική αλλά και σε άλλες περιοχές, είναι εντελώς λανθασμένη καθώς εστιάζει σε πανάκριβες μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτου απορρίμματος χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η δυναμική μείωσης των παραγόμενων απορριμμάτων λόγω οικονομικής κρίσης καθώς και η αύξηση της ανακύκλωσης. Δεν τίθενται ποσοτικοί στόχοι πρόληψης ή εκτροπής υλικών πριν την τελική επεξεργασία, ενώ η δέσμευση των δήμων για 25-30 χρόνια εμποδίζει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών κοινωνικοποίησης της διαχείρισης των απορριμμάτων που εμφανίζουν τον τελευταίο καιρό δυναμική στη χώρα. Οι πρωτοβουλίες και οι παρεμβάσεις του Νίκου Χρυσόγελου είχαν ως στόχο να αναδείξουν την ανάγκη για επαναπροσέγγιση του ζητήματος με έμφαση στις δυνατότητες που προσφέρει η κοινωνική οικονομία στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων καθώς και στη σημασία της διαλογής των διαφόρων υλικών στην πηγή που οδηγεί σε φθηνότερες λύσεις οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν ταχύτερα, και να έχουν ταυτόχρονα μεγαλύτερη κοινωνική αποδοχή και μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

 

Διαβάστε πιο αναλυτικά για τις παρεμβάσεις:

 

Εξορύξεις χρυσού, Απορρίμματα, Φορείς Διαχείρισης: 3 επείγοντα προβλήματα ζητούν ορθολογικές λύσεις

Συνάντηση με τον υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Βαγγέλη Λιβιεράτο είχε τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο Νίκος Χρυσόγελος και ο επιστημονικός του συνεργάτης Νίκος Μάντζαρης για να συζητήσουν τόσο το πως η κρίση και οι προωθούμενες πολιτικές επηρεάζουν τις περιβαλλοντικές πολιτικές όσο και ειδικά θέματα, όπως η διαχείριση απορριμμάτων στην Αττική, η παράτυπη υλοτόμηση στις Σκουριές Χαλκιδικής ενός αρχέγονου δάσους και η επιφανειακή εξόρυξη καθώς και η συνένωση ή και κατάργηση Φορών Διαχείρισης Φυσικών Προστατευόμενων Περιοχών.

 

Και στο «βάθος» ...καύση; Όχι ευχαριστώ!

Το ζήτημα του κακού σχεδιασμού της διαχείρισης των απορριμμάτων της Περιφέρειας Αττικής φέρνει στο Ευρωκοινοβούλιο με γραπτή ερώτησή του ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Νίκος Χρυσόγελος με δεδομένο ότι ο προς υλοποίηση σχεδιασμός αφορά 4 έργα διαχείρισης 1.350.000 τόνων σύμμεικτων στερεών αποβλήτων ετησίως για 23-27 χρόνια, με κόστος μελέτης και κατασκευής €430 εκατ και συνολική αξία σύμβασης €1-1,5 δις. Πρόκειται για τεχνολογίες που οδηγούν σε παραγωγή 600.000 τόνων RDF και SRF ετησίως.

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει το καλό παράδειγμα για μείωση των απορριμμάτων πλαστικών μπουκαλιών

Ομάδα Ευρωβουλευτών προωθεί καμπάνια σχετικά με τη σταδιακή μείωση και τελικά την πλήρη εξάλειψη της χρήσης πλαστικών μπουκαλιών μιας χρήσης για νερό στις αίθουσες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ανάμεσα σε αυτούς που ξεκίνησαν αυτή τη πρωτοβουλία είναι Ευρωβουλευτές από τις μεγαλύτερες ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου μεταξύ των οποίων και η Isabel Durant, Βελγίδα Πράσινη Ευρωβουλευτής και Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Πράσινων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπεύθυνη για θέματα EMAS. Την καμπάνια υποστηρίζει ενεργά και ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Νίκος Χρυσόγελος.

 

Συνάντηση με τους απεργούς της μονάδας ανακύκλωσης Ηρακλείου

Mε τους απεργούς του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών που απεργούν για σχεδόν δυο μήνες και τον πρόεδρο του Εργατο-Υπαλληλικού Κέντρου Ηρακλείου Σωκράτη Βαρδάκη συναντήθηκε, το Σάββατο 26 Μαΐου, αντιπροσωπεία των Οικολόγων Πράσινων στην οποία συμμετείχαν ο Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Νίκος Χρυσόγελος μαζί με τα μέλη της τοπικής Πολιτικής Κίνησης των Οικολόγων Πράσινων Ηρακλείου Αριστείδη Παπαδάκη και Νίκο Γαγγιολάκη και Παναγιώτη Αναστασιάδη, υποψήφιο βουλευτή των Οικολόγων Πράσινων. Οι εργαζόμενοι ενημέρωσαν για τα αίτια της κινητοποίησης και για τις συνθήκες εργασίας στη μονάδα.

 

Ελλάδα: Από τους χειρότερους μαθητές στην ΕΕ σε θέματα αποβλήτων

“Η Ελλάδα είναι από τους χειρότερους μαθητές στα θέματα διαχείρισης των απορριμμάτων - η τελευταία από τα παλιά κράτη μέλη -, πετάει πάνω από το 75% των στερεών αποβλήτων της σε χωματερές ή σε ΧΥΤΑ, κρατάει ακόμα σε λειτουργία Χώρους Ανεξέλεγκτης Διαχείρισης των Απορριμμάτων, ενώ δεν μπορεί να αξιοποιήσει τα χρήματα που υπάρχουν για υποδομές διαχείρισης των απορριμμάτων (αλλά και γενικότερα για βιοποικιλότητα και προστασία του περιβάλλοντος), αν και έχει αποδειχθεί ότι η εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα απόβλητα και η ανακύκλωση μπορεί να δημιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας και να συνεισφέρουν κατά πολύ στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας”, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις του Νίκου Χρυσόγελου, σε συζήτηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας κι Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωκοινοβουλίου.

 

05 Φεβρουάριος 2013

Απασχόληση – Εργασία

Η διαρκώς αυξανόμενη ανεργία και τα αποσπασματικά μέτρα που λαμβάνονται ως τώρα συμβάλλουν στην προσθήκη προβλημάτων σε εργασιακό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό δημοσιονομικό και επίπεδο. Σήμερα υπάρχουν άνεργοι που έχουν πολλές φορές υψηλή εξειδίκευση, όπως οι εργαζόμενοι στο χώρο του μετάλλου, απόφοιτοι πανεπιστημίων, επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, που θα μπορούσαν να επανενταχθούν στην οικονομία μέσα από οικονομικές δραστηριότητες που βοηθούν στην απεξάρτηση της χώρας από τα ορυκτά καύσιμα, στην αναβάθμιση της αγροτικής παραγωγής για κάλυψη διατροφικών αναγκών, την οικολογική αναγέννηση των πόλεων, την ενίσχυση των κοινωνικών δομών και κοινωνικών υπηρεσιών. Πράσινες μορφές οικονομίας μπορούν να εντάξουν στην εργασία πολλές ειδικότητες αλλά και απλούς εργαζόμενους μέσω της δημιουργίας κοινωνικών συνεταιρισμών παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές ή της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων.

 

Στην κατεύθυνση αυτή, κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου παρουσίας στο ευρωκοινοβούλιο, δώσαμε έμφαση στην ανάγκη για ένα συνεκτικό και ισορροπημένο σχέδιο δημιουργίας θέσεων εργασίας, κοινωνικής συνοχής και αναζωογόνησης της οικονομίας μέσα από την στροφή της σε πράσινες δραστηριότητες. Αυτό το τονίσαμε τόσο στην συνέντευξη Τύπου στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όσο και στην συνέντευξη Τύπου στην Αθήνα στο 17ο Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος, αλλά και στις ημερίδες σε Βρυξέλλες και Λευκωσία, όπου αναδείξαμε τις ευκαιρίες δημιουργίας πράσινων θέσεων εργασίας μέσα από τη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης υπογραμμίσαμε ότι το σχέδιο αυτό θα διαμορφωθεί μέσα από ένα δομημένο διάλογο μεταξύ των Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβουλίων, των επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων, των εργατικών ενώσεων και της κοινωνίας των πολιτών.

 

Άμεση ήταν η αντίδρασή μας στη διαπίστωση της Επιτροπής Συνδικαλιστικής Ελευθερίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (I.L.O.) για εκτεταμένο έλλειμμα κοινωνικού διαλόγου στα μέτρα λιτότητας που λαμβάνονται στην Ελλάδα και επηρεάζουν τα δικαιώματα εργοδοτών και συνδικάτων σχετικά με την οργάνωση, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τον κοινωνικό διάλογο. Από κοινού με άλλους δύο πράσινους ευρωβουλευτές ρωτήσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν θα λάβει υπόψη τις επισημάνσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την Ελλάδα.

 

Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι αποσύρει το σχέδιο νομοθετικής πρότασης για τις σχέσεις οικονομικών ελευθεριών και των δικαιωμάτων συλλογικής δράσης - την αποκαλούμενη και πρόταση "Μόντι ΙΙ", καλωσορίσαμε τη χρήση της διαδικασίας "κίτρινης κάρτας" από τα εθνικά κοινοβούλια, αλλά και την απόσυρση της πρότασης Μόντι ΙΙ, στην οποία είχαμε αντιτεθεί από την αρχή, καθώς τα δικαιώματα των εργαζομένων πρέπει να είναι κατοχυρωμένα.

 

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλαμε επίσης για το θέμα της ARCELORMITTALCONSTRUCTIONHELLASA.E. (πρώην ΚΟΝΤΙ ΑΒΕΕ) στο Βόλο, μετά από καταγγελία που έγινε προς τους Οικολόγους Πράσινους από το Σωματείο Εργαζομένων και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Βόλου. Εξακολουθούμε να παρακολουθούμε την υπόθεση και μετά την απάντηση της Επιτροπής και έχουμε προβεί στις ανάλογες ενέργειες. Επίσης σταθήκαμε δίπλα στους απεργούς της μονάδας ανακύκλωσης στο Ηράκλειο.

 

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταθέσαμε και για τα προβλήματα του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα, και καλωσορίσαμε την απάντηση της Επιτροπής που επιβεβαίωσε τις προτάσεις του Νίκου Χρυσόγελου, ότι υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν για να βγει ο ναυπηγοεπισκευαστικός κλάδος από την κρίση μέσω της μεταστροφής του σε πράσινες δραστηριότητες.

 

Με μια σειρά πρωτοβουλιών κατά τόπους στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα σε Αθήνα, Βόλο, Πειραιά, Κοζάνη, Λιβαδειά, Σύρο, Ηράκλειο, δηλώσαμε τη διαθεσιμότητά μας για στήριξη της διαδικασίας διαλόγου, με την παροχή τεχνογνωσίας και δικτύωση με ευρωπαϊκούς φορείς (επιστημονικούς κι επαγγελματικούς φορείς, πράσινους υπουργούς, οργανώσεις και δίκτυα κοινωνικών επιχειρήσεων) για την επεξεργασία σε κάθε περιφέρεια μέσα από διάλογο των φορέων σχεδίων για την αναζωογόνηση και στροφή της οικονομίας προς πράσινη κατεύθυνση, κοινωνική συνοχή και απασχόληση. Προς την κατεύθυνση αυτή, τον Μάρτιο του 2012 καλέσαμε τους συμπρόεδρους των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο Ντανιέλ Κον Μπεντίτ και Ρεμπέκκα Χάρμς για συνάντηση με επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς και δημόσια συζήτηση.

 

Ειδικότερα για τους νέους, με δεδομένο ότι η ανεργία των νέων στην Ελλάδα έχει φτάσει στο 48% και ο αριθμός των ανέργων νέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο φτάνει τα 7.500.000, κάναμε παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ζητώντας να αξιοποιηθούν τόσο υπάρχοντες ευρωπαϊκοί πόροι όσο και νέες πηγές χρηματοδότησης που μπορεί να προέλθουν από την φορολόγηση της μεγάλης περιουσίας, της γκρίζας περιουσίας και των βραχυχρόνιων χρηματιστηριακών συναλλαγών.

 

Παράλληλα αποδοκιμάσαμε την Ελληνική κυβέρνηση για το γεγονός ότι δεν αξιοποιεί τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για προγράμματα επανεκπαίδευσης και εύρεσης νέας απασχόλησης. Μετά την έγκριση οικονομικής βοήθειας ύψους 7,8 εκατ. Ευρώ από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στις 11 Σεπτεμβρίου 2012, ρωτήσαμε την Ελληνική κυβέρνηση γιατί δεν υποβάλει ανάλογες αιτήσεις, ώστε να εκμεταλλευθεί τους διαθέσιμους πόρους, σε όφελος των απολυμένων. Παρομοίως, μετά την έγκριση οικονομικής βοήθειας ύψους 25,9 εκατ. Ευρώ από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στις 23 Οκτωβρίου 2012, επισημάναμε εκ νέου την ανάγκη να ενεργοποιηθούν οι φορείς και να μην αφήνουν αναξιοποίητες δυνατότητες ευρωπαϊκής χρηματοδότησης που μπορούν να αντιμετωπίσουν, έστω και σε περιορισμένο βαθμό, την ανεργία.

 

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησής μας για έξοδο από τη σημερινή κρίση, κατά τη συζήτησή μας στις Βρυξέλλες για το μέλλον της Ευρώπης: Πέρα από την κρίση – Ποιου είδους Ευρώπη θα ανοίξει μέλλον στους πολίτες;

 

 

Διαβάστε αναλυτικά τις παρεμβάσεις στον τομέα της απασχόλησης - εργασίας

 

Παρεμβάσεις στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 

Αναγκαία μια συνεκτική πολιτική για τη δημιουργία θέσεων εργασίας για τους νέους – Παρέμβαση Νίκου Χρυσόγελου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το φλέγον ζήτημα της ανεργίας των νέων που φτάνει σε δυσθεώρητα ύψη έθεσε στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ο Νίκος Χρυσόγελος. «Με την ανεργία των νέων στην Ελλάδα να έχει φτάσει στο 48% και τον αριθμό των ανέργων νέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο να φτάνει τα 7.500.000, είναι θέμα επιβίωσης και κοινωνικής συνοχής η προώθηση συνεκτικών πολιτικών και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη δημιουργία θέσεων εργασίας για τους νέους, ιδιαίτερα σε τομείς που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στις κοινωνικές υποδομές. Είναι σημαντικό να αξιοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση τόσο υπάρχοντες ευρωπαϊκοί πόροι όσο και νέες πηγές χρηματοδότησης που μπορεί να προέλθουν από την φορολόγηση της μεγάλης περιουσίας, της γκρίζας περιουσίας και των βραχυχρόνιων χρηματιστηριακών συναλλαγών» δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, κατά την πρώτη παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 15 Φεβρουαρίου 2012.

Δείτε το βίντεο.

 

Ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

ΚΟΝΤΙ ΑΒΕΕ στο Βόλο: Οι εργαζόμενοι στο δρόμο και η κοινωνική ευθύνη στο ναδίρ! Θα μπει ένα τέλος; - Ερώτηση του Νίκου Χρυσόγελου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρενέβη ο Νίκος Χρυσόγελος για το θέμα της ARCELORMITTALCONSTRUCTIONHELLASA.E. (πρώην ΚΟΝΤΙ ΑΒΕΕ) στο Βόλο, μετά από καταγγελία που έγινε προς τους Οικολόγους Πράσινους από το Σωματείο Εργαζομένων “ΚΟΝΤΙ ΑΒΕΕ ARCELORMITTALCONSTRUCTION” και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Βόλου. Συγκεκριμένα, η εταιρεία στο διάστημα 10.2010-01.2012 προέβη σε ομαδικές απολύσεις εργαζομένων, ενώ προηγουμένως είχε εξαγγείλει πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου. Όμως παρά το ότι η εταιρεία επικαλείται τη δυσχερή οικονομική της κατάσταση που την οδήγησε σε κλείσιμο, πρόσφατα επαναπροσέλαβε πρώην εργαζόμενους που είχαν δεχτεί την εθελούσια έξοδο. Παράλληλα, ασκεί πίεση με διάφορες πρακτικές στους απεργούς και λοιπούς απολυμένους, ενώ φαίνεται να ιδρύει και νέα εταιρεία με το όνομα ΑRCELORMITALFLATCARBONS.A. και έδρα στην Αττική, με τον ίδιο σκοπό και τμήμα του παλιού της προσωπικού.

 

ΚΟΝΤΙ ΑΒΕΕ στο Βόλο: Σε αναζήτηση απαντήσεων -Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ερώτηση του Νίκου Χρυσόγελου σχετικά με τους απολυμένους.

Απάντηση στην ερώτηση του Νίκου Χρυσόγελου για το θέμα των απολυμένων της ΚΟΝΤΙ ΑΒΕΕ στο Βόλο έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δίνοντας ταυτόχρονα στοιχεία για τις συνολικές χρηματοδοτήσεις που έχει λάβει η Arcelor Mittal Construction Hellas Α.Ε. (πρώην ΚΟΝΤΙ ΑΒΕΕ). Συγκεκριμένα οι χρηματοδοτήσεις που έχει λάβει η μητρική εταιρεία πανευρωπαïκά ανέρχονται σε 49,9 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, οι θυγατρικές της σε Γαλλία και Γερμανία έχουν λάβει επιδοτήσεις που ανέρχονται σε 9,3 και 30,18 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα. Αντιθέτως, η ελληνική θυγατρική εταιρεία Arcelor Mittal Construction Hellas Α.Ε. δεν έχει ενισχυθεί από τα κοινοτικά ταμεία μετά το 1999, γεγονός που δεν τη δεσμεύει στη διατήρηση των θέσεων εργασίας που απορρέουν από κοινοτικές ενισχύσεις. Παρόλα αυτά, η Επιτροπή, αναγνωρίζοντας προφανώς το κοινωνικό πρόβλημα που έχει δημιουργήσει με τις ομαδικές απολύσεις εργαζομένων η Arcelor Mittal Construction Hellas Α.Ε. παραπέμπει τον ευρωβουλευτή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση στην Ελλάδα, προκειμένου να πληροφορηθεί για τη διαδικασία επανένταξης στην εργασία των απολυμένων από την εταιρεία. Ανταποκρινόμενος σε αυτή την προτροπή ο Νίκος Χρυσόγελος έχει ήδη αποστείλει στον αρμόδιο επικοινωνίας του Ευρωπαïκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση στην Ελλάδα επιστολή που ζητά πληροφορίες σχετικά με το εάν υπάρχει αίτηση η οποία να συνδέεται με τις απολύσεις των εργαζομένων της πρώην ΚΟΝΤΙ. Τα ερωτηματικά πάντως παραμένουν για το ποια είναι η σκοπιμότητα να ιδρυθεί η εταιρεία Arcelor Mittal Flat Carbon Europe S.A., μια νέα θυγατρική της ίδιας μητρικής εταιρείας στην ίδια χώρα με σχεδόν την ίδια δραστηριότητα. Αναμένουμε τις απαντήσεις…

 

Η Κομισιόν θα λάβει υπόψη τις επισημάνσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την Ελλάδα;- Ερώτηση του Νίκου Χρυσόγελου και άλλων δύο πράσινων ευρωβουλευτών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τρεις πράσινοι ευρωβουλευτές, ο Νίκος Χρυσόγελος (Ελλάδα), ο Ραούλ Ρομέβα (Ισπανία) και ο Ρούι Ταβάρες (Πορτογαλία) ζητάνε με σχετική γραπτή ερώτησή τους να μάθουν τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την διαπίστωση της Επιτροπής Συνδικαλιστικής Ελευθερίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (I.L.O.) για εκτεταμένο έλλειμμα κοινωνικού διαλόγου στα μέτρα λιτότητας που λαμβάνονται στην Ελλάδα και επηρεάζουν τα δικαιώματα εργοδοτών και συνδικάτων σχετικά με την οργάνωση, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τον κοινωνικό διάλογο. Στην ανακοίνωση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας επισημαίνεται ότι οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στον καθορισμό των περαιτέρω αλλαγών στο πλαίσιο των συμφωνιών με την Τρόικα που άπτονται θεμάτων σχετικών με τα δικαιώματα της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

 

Τα προβλήματα του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα - Ερώτηση του Νίκου Χρυσόγελου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρενέβη ο Νίκος Χρυσόγελος για τα προβλήματα αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ναυπηγοεπισκευαστικός κλάδος στην Ελλάδα, σε συνέχεια μιας σειράς πρωτοβουλιών του σε περιφερειακό, εθνικό κι ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο να προωθηθεί η αναζωογόνηση του κλάδου, η διατήρηση καθώς και η δημιουργία θέσεων εργασίας. Η κρίση στον κλάδο αυτό που κάποτε απασχολούσε άμεσα 15.000 εργαζόμενους και έμμεσα 30.000, είναι γενικευμένη, με την ανεργία στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη να ανέρχεται στο 95% και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελλείψει εργασιών, να παραμένουν κλειστές. Ο Νίκος Χρυσόγελος ζήτησε από την Κομισιόν ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση της φθίνουσας πορείας του κλάδου και στοιχεία για την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών πόρων με στόχο τον περιορισμό της κρίσης στον ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα και την μεταστροφή του προς πράσινες τεχνολογίες και συμπληρωματικές δραστηριότητες. Έθεσε, επίσης, το θέμα της απαγόρευσης που έχει επιβληθεί στα Ελληνικά Ναυπηγεία για κάθε εμπορική δραστηριότητα και ζήτησε να πληροφορηθεί αν η Κομισιόν εξετάζει εναλλακτικά σχέδια συμμόρφωσης που θα επιτρέψουν στο μεγαλύτερο ελληνικό ναυπηγείο να επανέλθει σε εμπορική δραστηριότητα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή κατάσταση οδηγεί αργά ή γρήγορα στο κλείσιμό του και σε μεγαλύτερη ανεργία στον κλάδο.

 

Υπάρχουν δυνατότητες διάσωσης των ναυπηγείων. Θα τις αξιοποιήσουμε; - Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ερώτηση του Νίκου Χρυσόγελου σχετικά με τον ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει, με την απάντησή της σε ερώτηση που είχε καταθέσει ο Νίκος Χρυσόγελος, ότι υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν για να βγει ο ναυπηγο-επισκευαστικός κλάδος από την κρίση μέσω της μεταστροφής του σε πράσινες δραστηριότητες (κατασκευή περιβαλλοντικά κι ενεργειακά αποτελεσματικών πλοίων, πράσινων τεχνολογιών, όπως πχ τμημάτων ανεμογεννητριών, πλωτών συστημάτων αφαλάτωσης κτλ). Οι παραπάνω απαντήσεις επιβεβαιώνουν τις προτάσεις που έχει καταθέσει ο Νίκος Χρυσόγελος, τόσο ως ευρωβουλευτής όσο και ως Περιφερειακός Σύμβουλος, για τον τρόπο αναζωογόνησης του κλάδου αλλά κι επισημαίνουν την ανάγκη ανάληψης συγκροτημένων πρωτοβουλιών από την κεντρική διοίκηση, τους φορείς του κλάδου, τις περιφερειακές αρχές και τους εργαζόμενους στο πλαίσιο ενός “σχεδίου για την διάσωση του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου μέσα από την πράσινη μεταστροφή του και την καινοτομία”.

 

Ημερίδες, συνέδρια, συζητήσεις και εκδηλώσεις

 

«Εναλλακτικές προτάσεις αντιμετώπισης της ανεργίας στη ναυπηγοεπισκευή με αξιοποίηση κατασκευών σε πράσινους τομείς και καινοτόμες κατασκευές» - Ημερίδα διαβούλευσης στον Πειραιά.

Με συμμετοχή μεγάλου αριθμού εκπροσώπων φορέων αλλά και ιδιωτών επιχειρηματιών και εργαζομένων πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου 2012 ημερίδα διαβούλευσης με θέμα «Προτάσεις αντιμετώπισης της ανεργίας στη ναυπηγοεπισκευή με αξιοποίηση και κατασκευών σε πράσινους τομείς και καινοτόμες κατασκευές». Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς, με βάση την πρωτοβουλία του Νίκου Χρυσόγελου για διαβούλευση των φορέων και παρέμβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την στήριξη του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου. Η στροφή των ναυπηγείων προς πράσινες και καινοτόμες κατασκευές (περιβαλλοντικά αποτελεσματικά πλοία, κατασκευή εξαρτημάτων - τμημάτων πράσινης τεχνολογίας για ΑΠΕ κα) μπορεί να ενταχθεί σε ένα σχέδιο πράσινης μεταρρύθμισης και αναζωογόνησης κρίσιμων τομέων της οικονομίας και αναπροσανατολισμού των πόρων με στόχο να διασφαλιστεί ή να αυξηθεί η απασχόληση.

Διαβάστε την εισήγηση του Ν. Χρυσόγελου.

 

Πράσινη λύση στην κρίση και δημιουργία θέσεων εργασίας - Ημερίδα στην Κοζάνη.

Στις 30 Μαρτίου 2012 στο Κοβεντάρειο στην Κοζάνη πολίτες από ένα ευρύ πολιτικό φάσμα, φίλοι και υποστηρικτές των οικολογικών ιδεών, αιρετοί εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης και μέλη τοπικών περιβαλλοντικών οργανώσεων παρακολούθησαν με αμείωτο ενδιαφέρον τον Νίκο Χρυσόγελο, τον συντονιστή των Οικολόγων Πράσινων Κοζάνης Λάζαρο Τσικριτζή, τον συντονιστή των Οικολόγων Πράσινων Φλώρινας Μιχάλη Πετράκο, να αναλύουν τις προτάσεις τους για την έξοδο από την οικονομική κρίση και τις ιδέες τους για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στο Ν. Κοζάνης.

Δείτε τη συνέντευξηπου παραχώρησε ο Ν. Χρυσόγελος.

 

"Πράσινη Στροφή της Ναυτιλίας, των Λιμανιών, της Ακτοπλοΐας και της Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας. Ακτοπλοϊκές συνδέσεις των νησιών" – Διημερίδα στις Βρυξέλλες.

Η πράσινη στροφή της οικονομίας, στο πλαίσιο ενός συνεκτικού σχεδίου μεταρρυθμίσεων καθώς και συμφωνίας για συνεργασία μεταξύ των σχετιζόμενων φορέων, μπορεί να προσφέρει λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις των νησιών όσο και τα ναυπηγεία και γενικότερα οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με τις ναυπηγοεπισκευές και κατασκευές. Αυτό το συμπέρασμα προέκυψε από το διήμερο συζητήσεων και παρουσίασης των ευρωπαϊκών πολιτικών αλλά και εμπειριών για την "Πράσινη Στροφή της Ναυτιλίας, των Λιμανιών, της Ακτοπλοΐας και της Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας. Ακτοπλοϊκές συνδέσεις των νησιών" που διοργάνωσε ο Νίκος Χρυσόγελος στις 27 και 28 Ιουνίου, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.

Δείτε τα βίντεο των δύο ημερίδων (“Πράσινη Στροφή της Ναυτιλίας και των Λιμανιών”, “Βιώσιμη Διασύνδεση των Νησιών και Πράσινη Στροφή των Ναυπηγείων”), και διαβάστε αναλυτικά για τις εισηγήσεις κάθε ημέρας.

Δείτε τη σύντομη συνέντευξη που παραχώρησε ο Νίκος Χρυσόγελος στο SyrosTV1.

 

Το μέλλον της Ευρώπης: Πέρα από την κρίση – Ποιου είδους Ευρώπη θα ανοίξει μέλλον στους πολίτες; - Συζήτηση στις Βρυξέλλες.

Οι πολίτες θα πρέπει να ακούγονται, θα πρέπει να αισθάνονται όχι απλά μέρος της συζήτησης, αλλά ο πιο σημαντικός παράγοντάς της, διότι δεν μιλάμε για κάτι αφηρημένο όταν συμμετέχουμε σε συναντήσεις στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Μιλάμε για τις ζωές των πολιτών, τις δουλειές τους, την οικονομική τους δυνατότητα να φροντίζουν τις οικογένειές τους και να παράσχουν αξιοπρεπή ζωή και μέλλον στα παιδιά τους. Ποιου είδους Ευρώπη θα βοηθήσει τα εκατομμύρια των Ευρωπαίων που πλήττονται από την κρίση να τα βγάλει πέρα μέχρι το τέλος του μήνα; Μπορεί να ακούγεται ακραίο, αλλά η ζωηρή συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με συμμετοχή των Πράσινων Ευρωβουλευτών και εκπροσώπων των Πράσινων Κομμάτων από 11 χώρες, στις 2 Οκτωβρίου 2012 συνοψίζεται σε αυτό και μόνο το ερώτημα. Παρέμβαση του Νίκου Χρυσόγελου, της Ζωής Βροντίση και του Πάνου Λογγινίδη, εκ μέρους των Οικολόγων Πράσινων.

Δείτε το βίντεογια το “Μέλλον της Ευρώπης” με δηλώσεις πράσινων ευρωβουλευτών και βουλευτών (στα αγγλικά).

 

Η προστασία του περιβάλλοντος δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης – Ημερίδα στην Βρυξέλλες.

Τις ευκαιρίες δημιουργίας θέσεων εργασίας μέσα από τη διαχείριση και προστασία των φυσικών περιοχών συζήτησαν εκπρόσωποι της Κομισιόν, ευρωπαϊκών και ελληνικών φορέων διαχείρισης περιοχών NATURAκαι φυσικών πάρκων, περιβαλλοντικών οργανώσεων και επιστήμονες στην ημερίδα που διοργάνωσε στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, στις 3 Δεκεμβρίου 2012, ο Νίκος Χρυσόγελος με θέμα «Προστατευόμενες περιοχές και πράσινη απασχόληση». Τα οικοσυστήματα προσφέρουν υπηρεσίες στις ανθρώπινες κοινωνίες αλλά και σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης και ανάπτυξης βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερα στην εποχή της κρίσης, η προστασία και διαχείριση των φυσικών περιοχών και η προστασία της βιοποικιλότητας αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος "χρηματοδότηση περιοχών Natura2000" τονίζει ότι σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις η ροή των παροχών από το χερσαίο δίκτυο Natura2000 είναι της τάξης των 200 έως 300 δις Ευρώ/ έτος - ή 2-3% του ΑΕΠ της ΕΕ, ενώ το κόστος του είναι μόλις € 5,8 δις / έτος.

 

Περιφερειακό Συνέδριο για την Επιχειρηματικότητα και την Ανάπτυξη – Συνέδριο στη Λιβαδειά.

Στο 2ο Περιφερειακό Συνέδριο για την Επιχειρηματικότητα και την Ανάπτυξη, που συνδιοργάνωσαν στις 7/12/2012 το Επιμελητήριο Βοιωτίας και η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην Λιβαδειά, συμμετείχε ο Νίκος Χρυσόγελος. Μίλησε στην πρωινή συνεδρία, με θέμα «Η περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα της κρίσης» μαζί με τους ευρωβουλευτές Μαριέττα Γιαννάκου και Νίκο Χουντή, τον γενικό γραμματέα Εμπορίου Στέφανο Κομνηνό και τον πρόεδρο της Ενωσης Περιφερειών, και Περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρό. Παρεμβάσεις έγιναν από πολλούς εκπρόσωπους της αυτοδιοίκησης, επαγγελματικών οργανώσεων, κοινωνικών και παραγωγικών φορέων.

 

Προστασία του περιβάλλοντος, ευκαιρία για απασχόληση. Σημαντικός ο ρόλος των περιβαλλοντικών οργανώσεων – Ημερίδα στην Κύπρο.

Η προστασία του περιβάλλοντος προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ο ρόλος των περιβαλλοντικών οργανώσεων είναι σήμερα σημαντικότερος από ποτέ, όχι μόνο για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και για τη διαμόρφωση βιώσιμων μορφών οικονομίας και δημιουργία θέσεων εργασίας, ειδικά σήμερα στην εποχή της κρίσης”, τόνισε ο Νίκος Χρυσόγελος, μιλώντας ως κεντρικός ομιλητής, σε ημερίδα στην Κύπρο που οργάνωσε η περιβαλλοντική οργάνωση CYMEPA«οι φίλοι της θάλασσας», στις 19 Δεκεμβρίου 2012 με την ευκαιρία της απονομής στους μαθητές των βραβείων «Νέοι δημοσιογράφοι για το περιβάλλον». Η εκδήλωση ήταν επικεντρωμένη στις περιβαλλοντικές δραστηριότητες των μαθητών και σε αυτή συμμετείχαν οι μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων της Κύπρου.

Διαβάστε την εισήγησητου Ν. Χρυσόγελου. Ακούστε ραδιοφωνική συνέντευξητου Ν. Χρυσόγελου στο ΡΙΚ για το θέμα.

 

Περισσότερη ένωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νέες θέσεις εργασίας και ευρωπαϊκή αλληλεγγύη – Φιλοξενία 17ου Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος στην Αθήνα.

Περισσότερη ένωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργία νέων Πράσινων θέσεων εργασίας με στροφή στην Πράσινη οικονομία και ευρωπαϊκή αλληλεγγύη ήταν τα βασικά μηνύματα που σφράγισαν τη λήξη του 17ου Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος που διεξήχθη στην Αθήνα, 9 έως 11 Νοεμβρίου 2012 ως ένδειξη έμπρακτης αλληλεγγύης προς την ελληνική κοινωνία. Η στροφή στην Πράσινη οικονομία δεν είναι «πολυτέλεια» στον καιρό της κρίσης, τόνισαν οι Πράσινοι, αντίθετα είναι ουσιαστική ανάγκη γιατί θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και βιώσιμη ευημερία για όλους τους λαούς της Ευρώπης. Στη συνέντευξη Τύπου που έδωσαν οι Ευρωπαίοι Πράσινοι, συμμετείχαν οι ευρωβουλευτές Ντάνυ Κον Μπεντίτ, Ρεμπέκα Χαρμς, Νίκος Χρυσόγελος, Φιλίπ Λαμπέρτς και η συν-εκπρόσωπος των Οικολόγων Πράσινων Ζωή Βροντίση. Τη συζήτηση συντόνισε η Γενική Γραμματέας της Ομάδας των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο Βούλα Τσέτση.

 

Συναντήσεις

 

Επίσκεψη συμπροέδρων Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο και συνάντηση με επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς της Ελλάδας

Την Αθήνα επισκέφτηκαν στις 27 Μαρτίου 2012 ως προσκεκλημένοι του Νίκου Χρυσόγελου οι συμπρόεδροι των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο Ντανιέλ Κον Μπεντίτ και Ρεμπέκκα Χάρμς. Διερεύνησαν σε συνεργασία με επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς τρόπους αναζωογόνησης της Ελληνικής οικονομίας και στροφή της προς την βιωσιμότητα και την κοινωνική συνοχή, και μίλησαν σε δημόσια συζήτηση με θέμα "Διέξοδος από την κρίση στην ευρωζώνη και την Ελλάδα".

 

Συνάντηση του Νίκου Χρυσόγελου στη Σύρο με εκπροσώπους του Εργατικού Κέντρου Κυκλάδων και του Σωματείου Εργαζομένων στο Ναυπηγείο Νεωρίου.

28 Απριλίου 2012.

 

Συνάντηση του Νίκου Χρυσόγελου με τον σύλλογο εργαζομένων στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας

Τις συνέπειες της κατάργησης των Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) αλλά και τη διαμόρφωση μιας εναλλακτικής πρότασης για αποτελεσματική παροχή των προσφερόμενων κοινωνικών υπηρεσιών, συνέχιση της απασχόλησης των εργαζομένων καθώς και επίτευξη των στόχων για εξοικονόμηση ενέργειας κι οικολογικής – αντισεισμικής αναβάθμισης γειτονιών και κτιρίων, μέσω αυτοδιοικούμενου οργανισμού, συζήτησε ο Νίκος Χρυσόγελος με τον Ηλία Αθανασίου και την Όλγα Πολυχρονιάδου, πρόεδρο και μέλος της διοίκησης του συλλόγου εργαζομένων καθώς και άλλους εργαζόμενους στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, σε συνάντηση στα γραφεία του Συλλόγου, στις 17 Μαρτίου 2012.

 

Συνάντηση του Νίκου Χρυσόγελου με τους απεργούς της μονάδας ανακύκλωσης Ηρακλείου

Mε τους απεργούς του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών που απεργούν για σχεδόν δυο μήνες και τον πρόεδρο του Εργατο-Υπαλληλικού Κέντρου Ηρακλείου Σωκράτη Βαρδάκη συναντήθηκε, στις 26 Μαΐου 2012, αντιπροσωπεία των Οικολόγων Πράσινων στην οποία συμμετείχαν ο Νίκος Χρυσόγελος μαζί με τα μέλη της τοπικής Πολιτικής Κίνησης των Οικολόγων Πράσινων Ηρακλείου Αριστείδη Παπαδάκη και Νίκο Γαγγιολάκη και Παναγιώτη Αναστασιάδη, υποψήφιο βουλευτή των Οικολόγων Πράσινων. Οι εργαζόμενοι ενημέρωσαν για τα αίτια της κινητοποίησης και για τις συνθήκες εργασίας στη μονάδα.

 

Απασχόληση, κοινωνική οικονομία και αναζωογόνηση της οικονομίας μέσα από την πράσινη στροφή της – Συναντήσεις του Νίκου Χρυσόγελου στο Βόλο

Τον Βόλο επισκέφθηκε ο Νίκος Χρυσόγελος στις 4 Ιανουαρίου 2013 και συναντήθηκε με το προεδρείο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Βόλου, τους εργαζόμενους της ΚΟΝΤΙ, το Δήμαρχο και τα στελέχη της Αναπτυξιακής Εταιρείας Βόλου. Παραχώρησε συνέντευξη στα τοπικά ΜΜΕ και συμμετείχε σε συζήτηση για την κοινωνική οικονομία που διοργανώθηκε στο δημαρχείο Βόλου από την Τοπική Πολιτική Κίνηση των Οικολόγων Πράσινων Μαγνησίας. Ο Νίκος Χρυσόγελος εξέφρασε τη διαθεσιμότητα του ίδιου προσωπικά όσο και γενικότερα των Οικολόγων Πράσινων και των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο για στήριξη της διαδικασίας διαλόγου, με την παροχή τεχνογνωσίας και δικτύωση με ευρωπαϊκούς φορείς (επιστημονικούς κι επαγγελματικούς φορείς, πράσινους υπουργούς, οργανώσεις και δίκτυα κοινωνικών επιχειρήσεων) για την επεξεργασία σε κάθε περιφέρεια μέσα από διάλογο των φορέων σχεδίων για την αναζωογόνηση και στροφή της οικονομίας προς πράσινη κατεύθυνση, κοινωνική συνοχή και απασχόληση.

 

Συνεντεύξεις τύπου

 

Μεταρρύθμιση κι αναζωογόνηση της οικονομίας, δημιουργία θέσεων εργασίας, έλεγχος περιουσιών – Συνέντευξη Τύπου στη Θεσσαλονίκη

Συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 77ης ΔΕΘ έδωσαν, στις 10 Σεπτεμβρίου 2012, ο Νίκος Χρυσόγελος και ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου, συν-εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος. Στις εισηγήσεις τους αναφέρθηκαν στο αδιέξοδο και την κρίση που οδήγησε τη χώρα η πολιτική όλων των προηγουμένων ετών, και κατέθεσαν τις προτάσεις τους για τις αναγκαίες πολιτικές μεταρρυθμίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα, για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης με κάθε τρόπο αλλά και για τις δομικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην Ελληνική οικονομία με προσανατολισμό τη βιώσιμη ανάκαμψή της, τη δημιουργία θέσεων εργασίας αλλά και την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη.

 

Δηλώσεις

 

Μήνυμα για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων – Δήλωση Νίκου Χρυσόγελου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις 12 Σεπτεμβρίου 2012 ότι αποσύρει το σχέδιο νομοθετικής πρότασης για τις σχέσεις οικονομικών ελευθεριών και των δικαιωμάτων συλλογικής δράσης - την αποκαλούμενη και πρόταση "Μόντι ΙΙ" - ύστερα από σχετική αντίδραση των εθνικών κοινοβουλίων. Η Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλωσόρισε τη χρήση της διαδικασίας "κίτρινης κάρτας" από τα εθνικά κοινοβούλια, αλλά και την απόσυρση της πρότασης Μόντι ΙΙ, στην οποία η ομάδα είχε αντιτεθεί από την αρχή. Ο Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε σχετικά: «Οι Πράσινοι είχαμε από την αρχή δηλώσει την αντίθεση μας με την πρόταση Μόντι ΙΙ, καθώς τα δικαιώματα των εργαζομένων πρέπει να είναι κατοχυρωμένα. Σε μια εποχή κρίσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μην πλήττονται παρόμοια δικαιώματα αλλά αντιθέτως να ενδυναμώνει ο κοινωνικός διάλογος και να αναζητούνται λύσεις στα προβλήματα που να είναι κοινωνικά δίκαιες και να έχουν την υποστήριξη της κοινωνίας.»

 

Αναξιοποίητοι ευρωπαϊκοί πόροι από την Ελλάδα – Δήλωση Νίκου Χρυσόγελου.

Η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, στις 11 Σεπτεμβρίου 2012, ενέκρινε οικονομική βοήθεια ύψους 7,8 εκατ. ευρώ από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για προγράμματα επανεκπαίδευσης και εύρεσης νέας απασχόλησης, για 550 άνεργους Δανούς από τον ναυπηγο-επισκευαστικό κλάδο και 320 άνεργους Ισπανούς οικοδόμους από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι σχετικές αιτήσεις είχαν υποβληθεί στα τέλη του 2011. Ο Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε σχετικά: «Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δεν είναι βέβαια η λύση για όλα τα προβλήματα ανεργίας στην Ευρώπη. Όμως, για τους ανθρώπους που χάνουν τη δουλειά τους είναι μια ανάσα. Γιατί η Ελληνική κυβέρνηση δεν υποβάλει ανάλογες αιτήσεις, ώστε να εκμεταλλευθεί τους διαθέσιμους πόρους, σε όφελος των απολυμένων στο ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο, τον χώρο της οικοδομής ή άλλων κλάδων που έχουν πληγεί από την ανεργία;»

 

Αναξιοποίητοι από την Ελλάδα πόροι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση – Δήλωση Νίκου Χρυσόγελου.

Την ανάγκη να ενεργοποιηθούν οι φορείς και να μην αφήνουν αναξιοποίητες δυνατότητες ευρωπαϊκής χρηματοδότησης που μπορούν να αντιμετωπίσουν, έστω και σε περιορισμένο βαθμό, την ανεργία επισήμανε με ανακοίνωσή του ο Νίκος Χρυσόγελος, με την ευκαιρία της ψήφισης από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, στις 23 Οκτωβρίου 2012, οικονομικής βοήθειας ύψους 25,9 εκατ. ευρώ από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για προγράμματα επανεκπαίδευσης και εύρεσης νέας απασχόλησης. Αφορά σε 8.000 περίπου άνεργους από 7 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σουηδία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία και Δανία) από φαρμακοβιομηχανίες, εταιρείες τηλεφωνίας, επιχειρήσεις κατασκευής κτιρίων, αλουμινοκατασκευών, μεταλλικών προϊόντων, αυτοκινήτων, εκτυπωτικών μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Οι σχετικές αιτήσεις είχαν υποβληθεί από τα τέλη του 2011 μέχρι τα μέσα του 2012.

 

Άρθρα

 

Διαβάστε άρθρο του Ν. Χρυσόγελου στο BlogOnlynews.gr με τίτλο «Η αναζωογόνηση και η μεταρρύθμιση της οικονομίας, κλειδί μιας κοινωνικά δίκαιης εξόδου από την κρίση».

 

Διαβάστε άρθρο του Ν. Χρυσόγελου στο περιοδικό Government Gazette με τίτλο «Το ευρωπαϊκό όνειρο πρέπει να αναγεννηθεί».