Παρέμβαση Ν. Χρυσόγελου στην Ολομέλεια του ΕΚ στο Στρασβούργο

 

"Επιθυμούμε ένα άρτιο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό – ολοκληρωμένης διαχείρισης – έτσι ώστε η γαλάζια οικονομία να προβεί όχι μόνο προς όφελος της απασχόλησης αλλά και της οικονομίας εν γένει", δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος. "Μακροπρόθεσμα ο πλούτος αυτός θα βοηθήσει στην σφυρηλάτηση της κοινωνικής συνοχής. Επιπλέον, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας που να ανταποκρίνεται στις ακαδημαϊκές σπουδές των νέων" τόνισε ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων.

Ο Νίκος Χρυσόγελος υπογράμμισε ότι πολλά επαγγέλματα εξαρτώνται από την θάλασσα, αλλά πολλές φορές έχουμε ρύπανση του περιβάλλοντος και υποβάθμιση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Στη συνέχεια υποστήριξε πως η οικονομική ανάπτυξη που βασίζεται στην γαλάζια οικονομία θα ενισχύσει και θα αυξήσει τις δραστηριότητες γύρω από το θαλάσσιο πλούτο.

Η παρέμβαση του Νίκου Χρυσόγελου στην Ολομέλεια του Στρασβούργου αφορά το σχέδιο έκθεσης <Titre>σχετικά με τη γαλάζια ανάπτυξη: προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στους τομείς της θάλασσας, της ναυτιλίας και του τουρισμού στην ΕΕ (2012/2297(INI)).

Εάν συνεκτιμήσουμε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες που εξαρτώνται από τη θάλασσα, τότε η "γαλάζια οικονομία" της ΕΕ αντιπροσωπεύει 5,4 εκατ. θέσεις εργασίας και ακαθάριστη προστιθέμενη αξία που ανέρχεται σε περίπου 500 δις € . ετησίως. Συνολικά, 75% του εξωτερικού εμπορίου της Ευρώπης και 37% του εμπορίου εντός της ΕΕ διεξάγεται διά θαλάσσης. Μεγάλο ποσοστό αυτής της δραστηριότητας, όχι όμως το σύνολό της, είναι συγκεντρωμένο γύρω από τις ακτές της Ευρώπης. Η ανάπτυξη όμως των θέσεων εργασίας, των υδατοκαλλιεργιών, του τουρισμού, των μεταφορών, της βιομηχανίας και της ναυτιλίας δεν πρέπει όμως να γίνεται εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά σε συνέργεια με αυτό για να υπάρχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και στον οικονομικό τομέα.

 

Σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος των στρατηγικών για τη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων είναι σημαντικός για, την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων στην περιφέρεια, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ διαφορετικών χρήσεων, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, την προστασία περιβαλλοντικών και κοινωνικών υποδομών από τη διάβρωση της παράκτιας ζώνης, την πρόληψη κι έγκαιρη αντιμετώπιση ατυχημάτων και ρύπανσης, καθώς και φυσικών – τεχνολογικών καταστροφών. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη και η ανάπτυξη κατάλληλων οικονομικών και διοικητικών εργαλείων που να στοχεύουν στην εφαρμογή τους.

 

Είναι απαραίτητο ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη θαλάσσια πολιτική της ΕΕ που θα στηρίζεται πάνω σε ξεκάθαρα, βιώσιμα και πρακτικά Σχέδια Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης (ICZM), μετά από ενημέρωση και διαβούλευση με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, τους πολίτες και την κοινωνία των πολιτών, ώστε να περιοριστούν οι συγκρούσεις χρήσεων του θαλάσσιου και παράκτιου χώρου, και να διασφαλίζεται η βιώσιμη διαχείριση του θαλάσσιων και παράκτιων κοινών πόρων προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και της περιφερειακής ανάπτυξης

 

Το βίντεο της τοποθέτησης του Νίκου Χρυσόγελου: 

 

 

Διαβάστε ολόκληρη την τοποθέτηση Νίκου Χρυσόγελου για το σχέδιο Οδηγίας της Κομισιόν για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό πατώντας ΕΔΩ

 

Περισσότερες πληροφορίες

 

Η πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη Γαλάζια Ανάπτυξη βασίστηκε σε μία εκτενή μελέτη για τις οικονομικές δυνατότητες των θαλάσσιων και των παράκτιων κλάδων που προσδιορίζει πέντε τομείς με ιδιαίτερες δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας και εφαρμογής καινοτομίας. Αυτές είναι η γαλάζια ενέργεια (αιολική και ωκεάνια), η υδατοκαλλιέργεια, ο θαλάσσιος και ο παράκτιος τουρισμός, η εξόρυξη θαλάσσιων ορυκτών πόρων και η γαλάζια βιοτεχνολογία. Με επίκεντρο μία έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η γαλάζια ανάπτυξη δικαίως παρουσιάζεται από την Επιτροπή ως η θαλάσσια διάσταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

 

Το σχέδιο έκθεσης επικεντρώνεται στην

Η τοποθέτηση Νίκου Χρυσόγελου για το σχέδιο Οδηγίας της Κομισιόν για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό

 

Τον Οκτώβριο 2012 οι ευρωπαίοι υπουργοί θαλασσίων υποθέσεων υιοθέτησαν την “Διακήρυξη της Λεμεσού” με στόχο να προωθήσουν έναν ισχυρό θαλάσσιο πυλώνα  για να στηρίξουν την στρατηγική “Ευρώπη 2020”. Η Κομισιόν υποστηρίζει ότι η Γαλάζια Οικονομία προσφέρει ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη κι απασχόληση.

 

Η γαλάζια οικονομία, η οικονομία δηλαδή που βασίζεται στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα στη κοινωνική ευημερία, στην δημιουργία θέσεων εργασίας και στην έξοδο από τη κρίση.  Από την άλλη, όμως, η αυξανόμενη παρέμβαση στη θάλασσα και στις ακτές μπορεί να θέσει σε κίνδυνο αυτά τα ίδια τα αγαθά.

 

Ήδη υπάρχει μεγάλη χρήση των ακτών και της θάλασσας, τεράστιες συγκρούσεις εντοπίζονται στα χωρικά ύδατα αλλά και πέρα από αυτά, χωρίς να υπάρχει κατάλληλη διαβούλευση ή πολύ περισσότερο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός και Σχέδια Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης.

 

Για να αντιμετωπιστούν η αυξανόμενη χρήση των παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών, οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, οι κίνδυνοι από τη διέλευση πετρελαιοφόρων ή πλοίων με χημικά, η διάβρωση, οι φυσικοί κίνδυνοι, η μετατροπή της θάλασσας σε “οικόπεδα” με αποκλειστική χρήση την εξόρυξη πετρελαίου, φυσικού αερίου ή μεταλλευμάτων, πρέπει να μειωθούν οι πιέσεις στην ευαίσθητη αυτή ζώνη, μέσω ολοκληρωμένης, συνεκτικής και συνετής διαχείρισης.

 

Ενώ πολλές χώρες χρειάζεται να επιταχύνουν τον  Χωροταξικό Σχεδιασμό στην ξηρά, είναι ανάγκη ο Χωροταξικός Σχεδιασμός να προχωρήσει γρήγορα και στη θάλασσα και στην παράκτια ζώνη, πριν οι λάθος πρακτικές στην ξηρά επεκταθούν πλήρως σε αυτές τις ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές.

 

Χρειαζόμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα πλαίσιο για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, που θα περιλαμβάνει και την παράκτια ζώνη και θα συνδυάζεται με αυτόν για την ξηρά, μέσω ενός ολοκληρωμένου Χωροταξικού Σχεδιασμού ξηράς και  - όπου υπάρχει - ακτής και θάλασσας.

 

Είναι, σημαντικό ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός να λειτουργεί συνεκτικά σε περιφερειακό, εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο, μια και τα θαλάσσια οικοσυστήματα δεν περιορίζονται στα εθνικά ή διοικητικά σύνορα. Δεν είναι, φυσικά, κάτι εύκολο, απαιτεί καλό συντονισμό, διάθεση επίλυσης προβλημάτων (πχ συνοριακές διαφορές ή ασαφή σύνορα, αντιτιθέμενες δραστηριότητες και συμφέροντα), κοινή μεθοδολογία, συγκέντρωση και επεξεργασία αξιόπιστων δεδομένων, συμμετοχή στη

Προτάσεις του Νίκου Χρυσόγελου για ενεργό ρόλο των τοπικών κοινωνιών

 

Υπερψηφίστηκε την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο η έκθεση σχετικά με μια «στρατηγική για την αλιεία στην Αδριατική θάλασσα και στο Ιόνιο πέλαγος» (2012/2261(ΙΝΙ). Πριν μερικούς μήνες, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης είχε υπερψηφίσει έκθεσητης ομάδαςτων Πράσινων για τη δημιουργία μιας μακροπεριφέρειας στην Αδριατική και το Ιόνιο (συνολικά 3 μακροπεριφέρειες στην Μεσόγειο), στο πρότυπο των αντίστοιχων πρωτοβουλιών στον Δούναβη και στη Βαλτική.

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, δήλωσε «Η Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο πέλαγος αποτελούν μια σημαντική θαλάσσια περιοχή που χαρακτηρίζεται από ένα πολιτιστικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό μωσαϊκό  και πλούτο. Η έκθεση αυτή έρχεται μετά από μια πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης για την δημιουργία μιας μακροπεριφέρειας που θα περιλαμβάνει αυτή την περιοχή. Οι δυο αυτές εκθέσεις συνδέονται αφού η πρωτοβουλία για μια μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου υποστηρίζεται σθεναρά και στην έκθεση σχετικά με μια στρατηγική για την αλιεία στην Αδριατική θάλασσα και στο Ιόνιο πέλαγος.

 

Η Αδριατική και το Ιόνιο φιλοξενούν πολλές ανθρώπινες και οικονομικές δραστηριότητες και αντιμετωπίζουν ουσιαστικές προκλήσεις. Με τη βοήθεια των εργαλείων του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης θα μπορούσαμε να ξεπεράσουμε τις ποικίλες συγκρούσεις χρήσεων του θαλάσσιου χώρου στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή που αφορά 7 χώρες, με στόχο να αναπτύξουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη βιώσιμη αλιεία και περιβαλλοντικά υπεύθυνες υδατοκαλλιέργειες καθώς και μορφές αλιευτικού τουρισμού και προστασίας αλιευμάτων προς όφελος των