16 Νοεμβρίου 2012

Μεγαλύτερη διαφάνεια και ανεξαρτησία!

 

Ανησυχώντας για τις επιπτώσεις στην υγεία που προκύπτουν από τη μόνη δια βίου ΓΤΟ μελέτη διατροφής σε αρουραίους και την άμεση επιβάρυνση της μελέτης από επιστήμονες που επηρεάζουν την βιομηχανία, ένας αριθμός βουλευτών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Πράσινης ευρωβουλευτής Michèle Rivasi, έχουν γράψει μια ανοιχτή επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας διαφάνεια σχετικά με τις μελέτες αξιολόγησης του κινδύνου, νέες μακροπρόθεσμες μελέτες, όπως η αναθεώρηση της υγείας και του περιβάλλοντος πάνω στις κατευθυντήριες γραμμές εκτίμησης των κινδύνων, ένα νέο ταμείο για ανεξάρτητες και αντιφατικές μελέτες και ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για την πρόληψη καταστάσεων όπως για παράδειγμα η σύγκρουση συμφερόντων. Η επιστολή έχει ήδη εγκριθεί από τους ευρωβουλευτές από διάφορες πολιτικές ομάδες και θα είναι ανοικτή για υπογραφή από όλους τους ευρωβουλευτές.

Ανοικτή επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΓΤΟ και ασφάλεια των τροφίμων: Περισσότερη διαφάνεια και ανεξαρτησία!
Βρυξέλλες, η 15 του Νοέμβρη 2012


Η μελέτη της βιολόγου Gilles-Eric Séralini (Πανεπιστήμιο της Caen, Γαλλία), που πραγματοποιήθηκε σε διάστημα δύο ετών σε αρουραίους που τρέφονται με τα τρόφιμα που περιέχουν γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο (NK603 ποικιλία), με και χωρίς το ζιζανιοκτόνο Roundup, καθώς και Roundup μόνο, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν στις 19 Σεπτεμβρίου στο επιστημονικό περιοδικό Τροφίμων και Τοξικολογίας Χημικών, έδωσε νέα ώθηση στη συζήτηση σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με την κατανάλωση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) ενώ για την αξιοπιστία τους οι μελέτες τοξικότητας των 90 ημερών έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα έγιναν για να δικαιολογήσουν τις άδειες τους.

 
Ανησυχώντας για την ασφάλεια των ΓΤΟ και την υγεία των Ευρωπαίων εμείς οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ζητούμε:

1.Διαφάνεια σχετικά με τις μελέτες για την αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία και το περιβάλλον που οδήγησαν με τις άδειες των φυτοφαρμάκων και της καλλιέργειας ή της εισαγωγής των ΓΤΟ στην Ευρωπαϊκή Ένωση; ζητάμε επίσης τη δημοσίευση των πρώτων στοιχείων που στηρίζουν αυτές τις μελέτες καθώς και μια δημόσια ιστοσελίδα σε μορφή που επιτρέπει την στατιστική εργασία;
 

2.Τα ανεξάρτητα και αντιφατικά ερευνητικά προγράμματα πρέπει να αναληφθούν σε σχέση με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις (δύο ετών και άνω) από την κατανάλωση των ΓΤΟ και των συνδεδεμένων ζιζανιοκτόνων;

3. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσουν τις κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των ΓΤΟ και να συμπεριλάβουν μακροπρόθεσμες πιθανές επιπτώσεις των ΓΤΟ, άμεσες ή έμμεσες για το περιβάλλον και την υγεία, όπως απαιτείται από την οδηγία 2001/18/ΕΚ σχετικά με την σκόπιμη απελευθέρωση ΓΤΟ στο περιβάλλον, το οποίο δεν γίνεται σεβαστό, όπως γνωστοποίησε  με τα συμπεράσματα του το Συμβούλιο των υπουργών Περιβάλλοντος της 4ης Δεκεμβρίου 2008;
 

4. Ένα ταμείο που επιτρέπει τη χρηματοδότηση ανεξάρτητων και αντιφατικών μελετών στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ο δημιουργός αλλά και ο διαχειριστής, αλλά θα χρηματοδοτείται από τη βιομηχανία (επειδή το βάρος της χρηματοδότησης αυτών των μελετών δεν θα πρέπει να βαραίνει τους φορολογούμενους);
 

5.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει ένα νομοθετικό πλαίσιο για την ποιότητα και την ακεραιότητα των διαδικασιών επανεξέτασης των εμπειρογνωμόνων και για την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων, ιδίως σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

 
Πρώτοι υπογράφοντες:
Michèle Rivasi (Greens / EFA), José Bové (
Verts / ALE), Corinne Lepage (ALDE), Sophie Auconie (ΕΛΚ)

Με την υποστήριξη:
Daniel Cohn-Bendit (Πράσινοι / EFA), Bart Staes (Verts / ALE), Anne Delvaux (PPE), Jill Evans (Verts / ALE), Catherine Greze (Greens / EFA), Martin Häusling (Πράσινοι / EFA), Yannick Jadot (Greens / EFA), Eva Joly (Πράσινοι / EFA), Ana Miranda (Greens / EFA), Antonyia Parvanova (ALDE), Sirpa Pietikäinen (EPP), RichardSeeber (ΕΛΚ), Raül Romeva i Rueda (Πράσινοι / EFA), Oreste Rossi
( EFD)
 


 

Last modified on Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012 17:13