20 Νοεμβρίου 2009

Τιμολόγηση αντίγραφων φαρμάκων βάσει εθνικής νομοθεσίας

Στην ελληνική εθνική νομοθεσία, η τιμολόγηση των γενοσήμων-αντίγραφων (generics) φαρμάκων ρυθμίζεται με το άρθρο 442 της αγορανομικής διάταξης 14/89, όπως ισχύει σήμερα. Με τη ρύθμιση αυτή η τιμή κάθε φαρμάκου αυτής της κατηγορίας ορίζεται υποχρεωτικά στο 80% του αρχικού προϊόντος που προστατευόταν με ευρεσιτεχνία (πατέντα). Με τον τρόπο αυτό, εμποδίζεται η πώληση γενοσήμων - αντίγραφων φαρμάκων σε χαμηλότερες τιμές, επιβαρύνονται οικονομικά οι ασθενείς και τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ παρέχεται στις φαρμακευτικές εταιρίες έμμεση προστασία έναντι του ανταγωνισμού και μετά τη λήξη του δικαιώματος ευρεσιτεχνίας τους.  

 

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
 
1. Κατά πόσο η ρύθμιση αυτή της ελληνικής εθνικής νομοθεσίας είναι συμβατή με τους κανόνες του ευρωπαϊκού δικαίου για την πολιτική υγείας και τον ανταγωνισμό.
2. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την αποκατάσταση της διαφάνειας στις τιμές των φαρμάκων και την ομαλοποίηση του ανταγωνισμού.
 
Last modified on Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου 2012 10:36