Στις 24 Ιανουαρίου 2012, ο Halil Savda συνελήφθη για να εκτίσει ποινή 100 ημερών επειδή «αποξενώνει τους ανθρώπους από το στρατό", σύμφωνα με το άρθρο 318 του τουρκικού ποινικού κώδικα, καθώς την 1η Αυγούστου 2006 εξέφρασε δημόσια την αλληλεγγύη του στους ισραηλινούς αντιρρησίες συνείδησης Itzik Shabbat και Amir Pastar, οι οποίοι είχαν φυλακιστεί επειδή αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στον πόλεμο του Ισραήλ στον Λίβανο.
 
Τον Ιούνιο του 2008 ο Halil Savda καταδικάστηκε, η απόφαση επικυρώθηκε από το Ανώτατο Εφετείο το Νοέμβριο του 2010 και κοινοποιήθηκε σε αυτόν τον Φεβρουάριο του 2011.
 
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Halil Savda φυλακίζεται για λόγους συνείδησης. Έχει κρατηθεί συνολικά 17 μήνες σε στρατιωτικές φυλακές κατά τη διάρκεια μιας περιόδου πέντε ετών για την άρνησή του να στρατευτεί το 2004. Το 2008, η Ομάδα Εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για την Αυθαίρετη Κράτηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτές οι φυλακίσεις ήταν αυθαίρετες (γνωμοδότηση 16/2008). Ο Halil Savda αντιμετωπίζει άλλη μια εξάμηνη ποινή φυλάκισης για παράβαση του άρθρου 318, που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2010, η οποία εξετάζεται από το Ανώτατο Εφετείο, ενώ υπάρχουν και άλλες υποθέσεις που εκκρεμούν εναντίον του βάσει του άρθρου 318.
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι,
- Το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης έχει υιοθετηθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1967, όταν εγκρίθηκε ένα πρώτο ψήφισμα [1] για το θέμα από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση. Η αναγνώριση του δικαιώματος αυτού έγινε αργότερα η προϋπόθεση για τα κράτη που επιδιώκουν την ένταξη τους στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
- Πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναγνώρισε, στην υπόθεση Bayatyan κατά Αρμενίας ότι το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης κατοχυρώνεται από το άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, που προστατεύει την ελευθερία της σκέψης, συνείδησης και θρησκείας.
 
Ερωτάμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
1. Τι θα πράξει για να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των αντιρρησιών συνείδησης στην Τουρκία καθώς και η απελευθέρωση του Χαλίλ
Savda;
2. Λαμβάνοντας υπόψη το νομικό κεκτημένο της ΕΕ και τις απαιτήσεις ένταξης της Τουρκίας, θα ζητήσει η Επιτροπή την κατάργηση του άρθρου 318 του τουρκικού Ποινικού Κώδικα, διότι παραβιάζει το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης, την οποία εγγυάται, επίσης, το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και το άρθρο 19 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, στο οποίο η Τουρκία είναι συμβαλλόμενο μέρος;
 
 ____________________________________________________________________
[1] http://assembly.coe.int/Main.
asp?link=/Documents/AdoptedText/ta67/ERES337.htm

 

 

 

On 24 January 2012, Halil Savda was arrested to serve a 100 days sentence for "alienating the people from the military", according to Article 318 of Turkish penal code, because on 1 August 2006 he publicly expressed his solidarity with Israeli conscientious objectors Itzik Shabbat and Amir Pastar, who were imprisoned for refusing to participate in Israel's war in Lebanon. In June 2008 Halil Savda received a sentence for this, which was upheld by the Supreme Court of Appeals in November 2010 and communicated to him in February 2011. This is not the first time that Halil Savda is imprisoned for reasons of conscience. He has also served a total of 17 months in military prison over a period of five years for his conscientious objection to military service in 2004. In 2008, the UN Working Group on Arbitrary Detention came to the conclusion that these imprisonments were arbitrary (Opinion 16/2008). Halil Savda faces another six-month prison sentence for breaching Article 318, handed down in June 2010, which is being considered by the Supreme Court of Appeals, and because there are still other cases pending against him under Article 318. Considering that,
- The right to conscientious objection has been endorsed by the Council of Europe ever since 1967 when a first Resolution [1] on the topic was adopted by the Parliamentary Assembly. The recognition of this right later became a requirement for states seeking accession to the organisation.
- Recently the European Court of Human Rights recognised in the case Bayatyan v. Armenia that the right to conscientious objection was guaranteed by Article 9 of the European Convention, protecting freedom of thought, conscience and religion.
 
We ask the European Commission:
1. What will do to safeguard the rights of conscientious objectors in Turkey and the release of Halil Savda?
2. Considering EU acquis and the accession requirements of Turkey, will the Commission ask for the abolishment of Article 318 of the Turkish Penal Code because it violates the right to freedom of expression, guaranteed also by Article 10 of the European Convention on Human Rights and Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights, to which Turkey is a state party.
 
 ____________________________________________________

 

 

in ENGLISH

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις συνεχιζόμενες διακρίσεις σε βάρος των αντιρρησιών συνείδησης στην Ελλάδα κατέθεσε ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλης Τρεμόπουλος.

 Η κατάθεση της Ερώτησης συμπίπτει χρονικά με την παραπομπή σε δίκη στο Στρατοδικείο Αθηνών τριών αντιρρησιών μέσα στο Φεβρουάριο και τις αντιδράσεις του ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, που εξέφρασε την ανησυχία της για τις δίκες και την απογοήτευσή της για την ανεπάρκεια του νομικού πλαισίου στην Ελλάδα.